Follow

Kommuniké från årsstämman 2023 i Zenergy AB

26 May 2023 - 14:15

Zenergy AB (publ) org.nr 556796-2260, har hållit årsstämma den 26 maj 2023. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beslut om disposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera till stämmans förfogande

stående medel i ny räkning. Ingen utdelning ska ske.

Styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor

Styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Johan Lind, Henrik Häggqvist, Marcus Gustafsson och Pontus Eklind. Pontus Eklind omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Christer Johansson, Jönköping, kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

Årsstämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av A- eller B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till teckning av A- och/eller B-aktier. Syftet med bemyndigandet är att skapa flexibilitet för styrelsen vid kapitalanskaffning och vid upptagande och säkerställande av lån.

____________________

För mer information kontakta: Martin Karlsson – VD, Zenergy AB

Telefon: +46 (0)36 12 13 40

E-post: [email protected]

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB, Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, [email protected], www.zenergy.se

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Zenergy AB
Zenergy manufactures flame-retardant and energy-efficient building modules, storage units, and building elements. The modules are sold both as temporary and permanent housing and may thus include, schools, preschools, asylum housing, and student housing as examples....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More