Follow

Delårsrapport Zenergy AB (publ) Jan – Mars 2023

26 May 2023 - 14:45

Zenergy AB (publ.) ("ZENZIP B") offentliggör härmed Delårsrapport Zenergy AB (publ) Jan – Mars 2023 och finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.zenergy.se).

En bild som visar utomhus, byggnad, hus, himmel

Automatiskt genererad beskrivning

Delårsrapport Zenergy AB (publ)

Jan – Mars 2023

 

 

Org. Nr. 556796–2260

 

Sammanfattning av rapporten – Kvartal 1 2023

 

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer

Automatiskt genererad beskrivning

 

 

 

 

 

  • Mobila Hus i Sverige AB tecknar 2 årigt ramavtal för produktion av arkitektritade mobila hus.

 

 

Hög produktionstakt, stärkt kassaflöde och vinst

 

Under första kvartalet har det varit full fart i produktionen, med flera leveranser av moduler till projektet Kummelnäs. Processer bär frukt och verksamheten genererar vinst, vilket är oerhört glädjande att förmedla. I ett läge med historiska höga inflationstal och en försämrad marknadsförutsättning kan Zenergy presentera en vinst

på 1,2 miljoner (5%) med likvida medel om 14,1 miljoner.

Första kvartalet har varit en fartfylld resa med full produktion av bostadsmoduler och leveranser till byggarbetsplats på Värmdö. Plattformen som vi nämner vid Livingspace påvisar fortsatt flera produktionsfördelar och driver goda resultat i produktionen. En plattform i tiden i kombination med att flera förbättringsåtgärder med processerna i fabriken, skapar en produkt som vi kan leverera med rätt kvalité i rätt tid till en kalkylerad kostnad.

 

Vi har under perioden haft full sysselsättning och samtliga produkter som producerats har varit inom Livingspace. Så bolagets resultat ger en god fingervisning av produktens lönsamhet och verksamheten generar vinst för första kvartalet, vilket stärker självförtroendet i en komplex marknadssituation.

 

Marknaden har visat många ansikten och vi har daglig kontakt med kunder, som letar och söker efter lösningar för att kunna forcera från affärsförslag till produktionsorder trots den försämrade marknadssituationen, med höjda räntor och råvarumaterialkostnader. Vi har sedan tidigare arbetat mot att fördela säljinsatserna och har affärförslag ute som är jämnt fördelade inom våra 3 segment; Livingspace, movingspace och ZIP elements.

 

Vi hoppas att inom en snar framtid kunna presentera orders. Vi ser positivt på framtiden och hoppas på att den vikande konjunkturen skapar möjligheter för oss att utvecklas tillsammans med våra ramavtalskunder och nya kunder, för att bygga bostäder som alla har råd att äga eller hyra.

 

 

Zero Energy Buildings – tillsammans bygger vi för framtiden

 

Väl mött

Martin Karlsson, VD Zenergy AB

 

 

 

Väsentliga händelser under det första kvartalet

 

Mobila Hus i Sverige AB tecknar 2 årigt ramavtal för produktion av arkitektritade mobila hus.

Mobila Hus i Sverige AB tecknar 2-årigt ramavtal för produktion av mobila hus. Beräknat värde ca 25 MSEK.

Tillsammans är vi mycket glada och förväntansfulla över det här partnerskapet och ser fram emot de bostäder som Zenergy och Mobila Hus kommer att bygga tillsammans.

 

Mobila Hus har ett mycket spännande koncept där deras arkitektritade mobila boendelösningar ligger helt rätt i tiden och vi på Zenergy glada över att få vara med på resan. Produkten passar verkligen vår verksamhet och vårt sätt att producera kostnadseffektiva, smarta energieffektiva bostäder. Syftet med detta samarbete är att stärka verksamheternas kapacitet och leveranssäkerhet, vilket kommer att bidra till att ytterligare förbättra kvaliteten och lönsamheten på produkter och tjänster.

 

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång


 Inget att notera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zenergys vision

Zenergys vision är att skapa smarta, energieffektiva och hållbara bostäder som går snabbt att producera och som håller hög kvalitet. Byggnaderna erbjuder olika fasadgestaltning och effektiv inredning. Tillsammans med arkitekter, byggnadsingenjörer samt fastighetsutvecklare har vi tagit fram attraktiva boendekoncept i modulär arkitektur som på allvar utmanar det traditionella bostadsbyggandet. Zenergys produkter fungerar utmärkt som både permanenta och tillfälliga bostäder men är även lämpliga som kontor, skolor, äldreboenden entreprenadenheter etc.

 

Affärsmodell

Vi ligger med andra ord helt rätt i tiden med vårt koncept som vi kallar modulär arkitektur.

 

Inom Zenergy arbetar vi med tre parallella affärsområden som alla använder sig av bolagets patenterade ZIP-Element. Zenergy ZIP-Bostäder är fullt tillgänglighetsanpassade enligt BBR-krav. Enheterna byggs i varierande storlekar beroende på behov och är stapelbara i flera våningar. Bolaget har en ambition att så långt det är möjligt arbeta med bl.a Svanen-märkta material och produkter. Som ett led i det pågående arbetet med att öka standardiseringen inom bolagets koncept utvecklas två typhus som baseras på endast två olika plattformar med samma bredd. De kan även med fördel kombineras med varandra. Genom att optimera byggnationen erbjuder Zenergys koncept även möjlighet att öka bo- eller lokalytan med ca 8-12% jämfört med traditionella lösningar som har samma yttre byggnadsmått.

Zenergys bostadskoncept är konstruerade av bolagets moderna, patenterade och varumärkesskyddade byggelement Zenergy ZIP-Element som kan användas som både vägg-, tak- och golvkonstruktion. ZIP-Elementet ger extremt välisolerade, brandsäkra och mögelresistenta byggnader utan köldbryggor. De tunna väggarna ger även maximal boyta samtidigt som isoleringsvärdet (U-värdet) och därmed uppvärmningskostnaden förblir mycket låg. ZIP-Elementet har brandskyddsklass EI60 (förhindrar brandspridning under 60 minuter). Tack vare ZIP-Elementets sandwich-konstruktion kan våra bostäder produceras samt uppföras både snabbt och effektivt.

 

Produktionen sker i bolagets fabrik i Skillingaryd som vid fullt utbyggd LEAN-produktion har en möjlig tillverkningskapacitet om >25 000 m2 BOA per år. Produktionen effektiviseras för att möjliggöra lönsamhet även vid en lägre produktionsvolym än tidigare. Det utgör en viktig egenskap att uppnå för att göra bolaget mindre sårbart vid marknadssvängningar och oplanerade förseningar som ibland kan inträffa i kundprojekt.

 

 

 

 

 

Fastighetskoncept

Zenergy Livingspace

Bolaget har utvecklat olika modulära bostadskoncept i modulformat som är anpassade i enlighet med Boverkets byggregler (BBR). Zenergy kan erbjuda bostäder från ett rum om ca 18 m2 till 6 rum om ca 150 m2. Zenergys ZIP-Bostäder möjliggör stor flexibilitet och möjlighet att uppföra betydande bostadsyta på kort tid. Detta innebär att konceptet har potential att bli en viktig del i en tidseffektiv lösning på det omfattande behov av bostäder som råder i Sverige.

Zenergy Movingspace

Dessa fastighetskoncept är avsedda för uppförandet av entreprenadbyggnader, kontorsbyggnader, skolbyggnader samt lokaler för specifik verksamhet.

Då bolagets ZIP-Element har mycket goda prestanda inom brandsäkerhet, energieffektivitet samt fukt- och mögelresistens har dessa koncept goda möjligheter att nå framgång, inte minst vid byggnationer där tidsfaktorn är extra viktig.

2013 utnämndes produkten till ”Bästa Energibod” av Hyrex-kedjan, Swedish Rental Association, Sveriges Byggindustrier och Byggnads i Göteborg. ZIP-Byggbodar är en attraktiv lösning för byggbranschen som är både energieffektiv och brandsäker.

Zenergy har genom åren levererat över 1 200 energisnåla enheter.

Zenergy har t.ex tagit fram anpassningar av plattformen som gör det möjligt att även erbjuda lösningar för vård, matsal, dagrum, aktivitetsrum etc.

Zenergy ZIP-Element

Zenergys ZIP-Element är grundstommen i samtliga av bolagets fastighetskoncept.

Det är ett patenterat, CE-märkt och varumärkesskyddat byggmaterial som består av en isolerande kärna av PIR som är laminerat med högkvalitativa brandskyddsskivor på båda sidor. ZIP-Elementet är i sig ett färdigt tak-, golv- eller väggelement vilket innebär att det går snabbt att uppföra en brandsäker och mögelresistent byggnad utan köldbryggor.


 

 

 

 

 

 

 

Aktien

Zenergy har handlats på Spotlight Stock Market sedan den 7 december 2015.
Handelsbeteckningen för aktien är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

 

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer

Automatiskt genererad beskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiell Utveckling

Rörelseintäkter

Rörelsens intäkter för första kvartalet 2023 uppgick till 24 647 (21 472) KSEK. Nettoomsättningen (exkl. hyresintäkter och övriga rörelseintäkter) i koncernen för första kvartalet uppgick till 24 368 (21 194) KSEK, vilket är 3 174 KSEK högre än motsvarande period 2022.

 

Hyresintäkterna i koncernen under första kvartalet 2023 uppgick till 279 (278) KSEK. Detta avser uthyrning av kontors- och skolmoduler genom Zenergy ZIPRENT AB.

 

I Zenergy AB uppgick rörelsens intäkter under första kvartalet till 24 368 (21 194) KSEK. Periodens intäkt utgörs till större delen av projektet Kummelnäs/Stjärnhöken Bygg AB, där delar av projektet har färdigställts.

 

Kostnader

Rörelsens kostnader avseende råvaror och förnödenheter samt främmande tjänster i koncernen uppgick under första kvartalet till -17 831 (-17 228) KSEK. Täckningsbidraget i koncernen för perioden uppgick till 6 816 (4 244) KSEK. Det ökade täckningsbidraget är ett resultat av arbetet med den nya produktplattformen samt förbättrade processer.

 

Omkostnaderna i koncernen (övriga externa kostnader, personalkostnader samt övriga rörelsekostnader) uppgick under första kvartalet till -5 362 (-3 505) KSEK, vilket är en ökning med 1 857 KSEK från föregående år. Det är främst övriga externa kostnader som har ökat och då med 1 350 KSEK. Detta beror till större del på lokalhyra som tidigare har eliminerats i koncernen, ökade kostnader för förbrukningsmaterial samt garantiavsättningar.

 

Avskrivningarna för första kvartalet uppgick till -213 (-481) KSEK.

 

Resultat

Resultat efter finansiella poster i koncernen avseende första kvartalet uppgick till 1 228 (144) KSEK. För Zenergy AB uppgick resultatet efter finansiella poster till 1 053 (-191) KSEK.

 

Resultat efter skatt i koncernen avseende första kvartalet uppgick till 1 220 (110) KSEK. Resultatet har således förbättrats med 1 110 KSEK, vilket kan hänföras till ökad lönsamhet i levererade projekt.

 

Balansräkning

 

Tillgångar

Anläggningstillgångar i koncernen per 2023-03-31 uppgick till 6 296 (31 281) KSEK, vilket är en minskning med 24 985 KSEK. Detta kan huvudsakligen relateras till avyttrat koncernbolag.

 

Omsättningstillgångar i koncernen per 2023-03-31 uppgick till 54 849 (20 425) KSEK. Varulagret, inklusive pågående arbeten, per 2023-03-31 uppgick till 17 652 (11 634) KSEK. Kundfordringar uppgick till 20 984 (2 834) KSEK och Övriga fordringar uppgick till 2 113 (3 352) KSEK. Likvida medel uppgick per balansdagen till 14 100 (2 605) KSEK.

 

Skulder

Koncernens skulder per 2023-03-31 uppgick till 48 683 (38 131) KSEK. Långfristiga skulder per 20230331 uppgick till 197 (9 295) KSEK. Minskningen på 9 098 KSEK från föregående år kan till större del hänföras till lösen av lån i samband med avyttring av koncernbolag. Leverantörsskulderna per 20230331 uppgick till 13 442 (11 359) KSEK.

 

Finansiell ställning

Vid årets utgång uppgick det egna kapitalet i koncernen till 8 944 (1 265) KSEK.

Aktiekapitalet i Zenergy AB uppgår till 2 288 (2 088) KSEK. Ökningen på 200 KSEK avser utnyttjande av teckningsoptioner under föregående år.

 

Det totala kassaflödet för året var positivt och uppgick till 12 795 (782) KSEK.

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen uppgick till 12 888 (988) KSEK.

 

Kassaflödet från investeringsverksamheten i koncernen uppgick till -84 (0) KSEK. Under perioden har investeringar på 84 KSEK avseende fabriksinventarier gjorts.

 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten i koncernen uppgick till -9 (-206) KSEK.

 

Likvida medel i koncernen uppgick till 14 100 (2 605) KSEK vid periodens slut.

 

Moderbolaget hade per 2023-03-31 inga krediter hos banker.


Finansiella rapporter

En bild som visar text, skärmbild, nummer, Teckensnitt

Automatiskt genererad beskrivning

 

En bild som visar text, skärmbild, nummer, Teckensnitt

Automatiskt genererad beskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

En bild som visar text, skärmbild, nummer, Teckensnitt

Automatiskt genererad beskrivning

 

En bild som visar text, skärmbild, nummer, Teckensnitt

Automatiskt genererad beskrivning

 

 

 

 

 

 

Kassaflöde koncern

En bild som visar text, skärmbild, nummer, Parallell

Automatiskt genererad beskrivning

Förändringar i eget kapital, koncern

En bild som visar text, skärmbild, linje, nummer

Automatiskt genererad beskrivning

 

 

 

 

Granskning
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

 

Kommande finansiella rapporter och viktiga datum

Delårsrapport för perioden april-juni 2023 publiceras den 25 augusti 2023

Delårsrapport för perioden juli-september 2023 publiceras den 24 november 2023

 

 

 

 

Styrelsen i Zenergy AB

 

 

Skillingaryd den 26 maj

 

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2023.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Zenergy AB
Zenergy manufactures flame-retardant and energy-efficient building modules, storage units, and building elements. The modules are sold both as temporary and permanent housing and may thus include, schools, preschools, asylum housing, and student housing as examples....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More