Follow

Sista dag för handel i uniträtter i Wyld Networks

19 September 2023 - 08:30

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Idag, den 19 september 2023, är sista dagen för handel i uniträtterna som utfärdades i samband med Wyld Networks AB:s (”Wyld Networks” eller ”Bolaget”) företrädesemission av vederlagsfria units, vilken offentliggjordes den 29 augusti 2023 (”Företrädesemissionen”).

Den 19 september 2023 är sista dagen med handel i de uniträtter som tilldelades ägare av Wyld Networks aktie per avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 6 september 2023. Uniträtter som ej avyttras och ej nyttjas för teckning förfaller värdelösa.

Företrädesemissionen i sammandrag:

  • Teckningsperiod: 8 september 2023 - 22 september 2023.
  • Handel med uniträtter: 8 september 2023 - 19 september 2023.
  • Företrädesrätt: För varje aktie som ägdes per avstämningsdagen, 6 september 2023, erhöll innehavaren en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit.
  • Unit: En (1) unit består av en (1) teckningsoption av serie TO4 och en (1) teckningsoption av serie TO5.
  • Teckningskurs: Teckning av units sker utan vederlag. Teckningskursen uppgår således till 0,00 SEK varför ingen betalning för tecknade units sker. Courtage utgår ej.
  • Emissionslikvid: Teckningsoptionerna av serie TO4 som ges ut i Företrädesemissionen kan tillföra Bolaget upp till cirka 27,7 MSEK före emissionskostnader, beroende på teckningskurs. Teckningsoptionerna av serie TO5 som ges ut i Företrädesemissionen kan ge Bolaget upp till cirka 32,3 miljoner SEK före emissionskostnader, beroende på teckningskursen. Vid fullteckning i Företrädesemissionen och fullt nyttjade av teckningsoptionerna av serie TO4 och TO5 kan Bolaget därmed tillföras högst cirka 59,9 MSEK före emissionskostnader.

 

Prospekt
Ett prospekt avseende Företrädesemissionen hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.wyldnetworks.com.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är juridisk rådgivare till Wyld Networks i samband med Företrädesemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: [email protected]
Tel: +44 7 824 997 689

 

Om Wyld Networks

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.wyldnetworks.com

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Wyld Networks i någon jurisdiktion, varken från Wyld Networks eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Wyld Networks hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Wyld Networks AB
Wyld Networks develop and sells innovative wireless technology solutions that enables affordable connectivity anywhere in the World. The solutions are mainly targeted to wireless connectivity for the Internet of Things and people....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More