Follow

Teckningskursen för Vultus teckningsoptioner av serie TO 2 har fastställts till 5,23 SEK per aktie

12 September 2023 - 17:40

Vultus AB (”Vultus” eller ”Bolaget”) meddelar härmed teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2, som emitterades till Bolaget den 4 april 2022, och överläts till de som på avstämningsdagen den 11 augusti 2022 var aktieägare i Bolaget. Därefter har teckningsoptionerna av serie TO 2 handlats på Spotlight Stock Market. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 har fastställts till 5,23 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds den 14 september 2023.

Inför Bolagets noteringsemission av units, som offentliggjordes den 19 april 2022, beslutades om emission av teckningsoptioner av serie TO 2. Teckningsoptionerna emitterades till Bolaget den 4 april 2022. De som på avstämningsdagen den 11 augusti 2022 var aktieägare i Vultus erhöll vederlagsfritt en (1) teckningsoption av serie TO 2 för sju (7) innehavda aktier. Teckningsoptioner har därefter handlats på Spotlight Stock Market.

Intervallet för lösenkursen för teckningsoptioner av serie TO 2 har räknats om till följd av den företrädesemission som Vultus genomförde med teckningstid 24 maj-7 juni 2023. Den lägsta kursen i intervallet resulterar efter omräkning i 5,23 SEK per aktie i stället för tidigare 5,80 SEK per aktie och den högsta kursen i 14,49 SEK per aktie i stället för tidigare 14,70 SEK per aktie. Kursen i optionsinlösen har därmed fastställts till 5,23 SEK per aktie.

Varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar, efter omräkning i och med genomförd företrädesemission, till teckning av 1,11 ny aktie i Vultus under nyttjandeperioden som pågår från och med den 14 september 2023 till och med den 5 oktober 2023. För att exemplifiera innebär det således att den optionsinnehavare som nyttjar tio (10) teckningsoptioner av serie TO 2 för teckning av nya aktier erhåller elva (11) nya aktier, till ett totalt pris om 57,53 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Bolaget cirka 3,7 MSEK före emissionskostnader.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer antalet aktier i Vultus att öka med 708 817 aktier till totalt 11 053 363 aktier och aktiekapitalet öka med 141 763,40 SEK till totalt 2 210 672,60 SEK. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 6,4 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 2 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.vultus.se).

Viktiga datum

14 september 2023 – Nyttjandeperioden inleds

3 oktober 2023 – Sista dag för handel med teckningsoptioner

5 oktober 2023 – Nyttjandeperioden slutar

6 oktober 2023 – Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad

20 oktober 2023 – Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Rådgivare

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 agerar Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 2, vänligen kontakta
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: [email protected]
Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: [email protected]
Hemsida:
www.vultus.se

About Vultus – vultus.se

Vultus AB is an Agritech solution provider founded 2016 in Lund, Sweden. Vultus takes hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.

Providing crop-specific services for the world's farmers and landowners - 365 days a year - in all-weather types - in all parts of the world.

Vultus shares are listed on Spotlight Stock Market.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Vultus AB
Vultus solutions help farmers to get reliably better yields and to save up to 30% costs on fertilizer usage....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More