Follow

Rättelse: Vultus AB offentliggör årsredovisning för 2022

24 April 2023 - 19:39

I det tidigare pressmeddelandet saknades rapporten som bifogad fil.

Vultus AB (”Vultus”) offentliggör härmed årsredovisning för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.vultus.se).

I revisionsberättelsen för 2022 kommenterar revisorn följande:

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandetom fortsatt drift

Som framgår av förvaltningsberättelsen har Vultus AB (publ) via skriftliga avtal erhållit garanti- och teckningsförbindelser motsvarande cirka 77 procent av föreslagen företrädesemission. Dessa åtagande

har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Vid en händelse att en eller flera tecknings- och garantiåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden och/eller om erbjudandet inte fulltecknas, är det styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering. Det är styrelsens bedömning att det finns goda möjligheter till fortsatt finansiering och därmed goda möjligheter till fortsatt drift. Ovanstående tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.

Årsredovisningen med innehållande revisionsberättelse finns tillgänglig på Vultus hemsida.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: [email protected]
Hemsida:
www.vultus.se

About Vultus – vultus.se

Vultus AB is an Agritech solution provider founded 2016 in Lund, Sweden. Vultus takes
hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.

Providing crop-specific services for the world's farmers and landowners - 365 days a year - in all-weather types - in all parts of the world. Vultus shares are listed on Spotlight Stock Market.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Vultus AB
Vultus solutions help farmers to get reliably better yields and to save up to 30% costs on fertilizer usage....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More