Follow

Information och justering avseende teckningsoptioner av serie TO 2

14 July 2022 - 14:00

I samband med Vultus AB:s (”Vultus” eller ”Bolaget”) emission av units (aktier och teckningsoptioner av serie TO 1) inför notering meddelade Bolaget att samtliga som på en specifik avstämningsdag är aktieägare i Vultus vederlagsfritt kommer att erhålla teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”). Med anledning av ett administrativt fel är Bolaget i behov av att justera beslutet. Styrelsen har därmed beslutat att skjuta på avstämningsdagen och kalla till extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma är avsedd att publiceras inom de närmsta dagarna.

Förslag till justering av beslut och avstämningsdag avseende teckningsoptioner av serie TO 2

I det memorandum som publicerades i samband med Bolagets emission av units inför notering i april/maj 2022 informerades läsaren om att de som den 20 juli 2022 är aktieägare i Vultus kommer erhålla en (1) TO 2 för åtta (8) innehavda aktier. Det ursprungliga upplägget var avsett att vid fullt nyttjande av TO 2 till högsta lösenkurs kunna tillföra Vultus cirka 11 MSEK före emissionskostnader. Detta förutsatt att det maximala antalet TO 2, dvs 677 688 stycken, skulle kunna delas ut på avstämningsdagen. Med anledning av ett administrativt fel har styrelsen valt att föreslå för stämman att justera beslutet, och istället föreslå att sju (7) innehavda aktier vid en framtida avstämningsdag berättigar till en (1) TO 2.

Villkoren för TO 2 förblir desamma, med rätten att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs inom intervallet 5,80-16,30 SEK per aktie under nyttjandeperioden som löper från och med den 14 september 2023 till och med den 5 oktober 2023. Teckningskursen kommer att uppgå (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras en till två dagar innan den första dagen i nyttjandeperioden.

Vid justerat beslut kommer nyttjade av samtliga TO 2, vilket då kommer uppgå till 638 574 stycken, till högsta lösenkurs innebära att Bolaget erhåller cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader. Förutsatt att samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 (med nyttjandeperiod 16 mars – 6 april 2023) nyttjas, och samtliga TO 2 nyttjas, verkställs en utspädning om cirka 10,5 procent, vilket är cirka 0,5 procent lägre utspädning är ursprungligt upplägg.

Ny planerad avstämningsdag och första dag för handel

Förutsatt att stämman godkänner styrelsens förslag om justering är avstämningsdag för erhållande av TO 2 flyttad till den 11 augusti 2022. TO 2, med kortnamn ”VULTS TO 2” och ISIN-kod SE0017832462, är därefter planerade att upptas till handel den 15 augusti 2022.

Extra bolagsstämma

Styrelsen i Vultus avser inom de närmsta dagarna att publicera en kallelse till extra bolagsstämma, planerad att äga rum den 3 augusti 2022, för att besluta om styrelsens förslag till ovanstående justering.

VD Per Karlsson kommenterar

”Det är såklart olyckligt att det skett ett fel som medför administrativa förändringar och att avstämningsdagen behöver senareläggas några veckor. Min förhoppning är att de som planerat att vara aktieägare på den tidigare planerade avstämningsdagen fortsatt är det när den planerade avstämningsdagen äger rum. För verksamheten som sådan har justeringen inte någon direkt inverkan – kapitalet vi kan erhålla är i stort oförändrat och teckningsoptionerna ligger för nyttjande om cirka 14 månader, så för vår del ligger fortsatt fokus framåt för att skapa värde för klimatet och aktieägarna.”

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: [email protected]
Hemsida: www.vultus.se

Vultus AB är ett agtech-bolag grundat 2016 i Lund. Bolaget utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk via satelliter. Fertilizer Ninja erbjuder en komplett odlings-, gödnings- och bevattningsguide för effektivare beslut inom jordbruket och är utvecklad för att ge guidning för en rad olika grödor. Baserat på satellit- och väderdata skapas fältspecifika kartor för spridning av gödselmedel, unika för de olika behoven för varje fält.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Vultus AB
Vultus solutions help farmers to get reliably better yields and to save up to 30% costs on fertilizer usage....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More