Follow

Teckningsoptioner av serie TO3 tecknades till cirka 43,3 procent och TopRight tillförs cirka 1,2 MSEK

19 September 2023 - 08:30

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

TopRight Nordic Aktiebolag (publ) (”TopRight” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units på NGM Nordic SME i september 2022. Totalt nyttjades 8 834 229 teckningsoptioner av serie TO3, motsvarande cirka 43,3 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3, för teckning av 8 834 229 aktier till en teckningskurs om 0,14 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 tillförs TopRight cirka 1,2 MSEK före emissionskostnader.

 

Bakgrund
Teckningsperioden för nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 pågick under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 15 september 2023. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 fastställdes till 0,14 SEK.

 

Totalt nyttjades 8 834 229 teckningsoptioner av serie TO3 för teckning av 8 834 229 aktier, vilket innebär att cirka 43,3 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3 nyttjades för teckning av aktier.

 

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom tre (3) veckor.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3 ökar antalet aktier i TopRight med 8 834
 229 aktier, från 123 109 830 aktier till 131 944 059 aktier. Aktiekapitalet ökar med 441 711,45 SEK, från 6 155 491,50 SEK till 6 597 202,95 SEK.

 

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO3 uppgår utspädningen till cirka 6,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

 
Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till TopRight i samband med nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3.

 

Denna information är sådan information som TopRight är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2023 kl.08:30 CET.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD TopRight Nordic Aktiebolag (publ)

E-post: [email protected]
Telefon: +46 703-32 30 07
Webbplats: www.toprightnordic.com

 

Om TopRight
TopRight är en bolagskoncern - en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan till exempel vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig - för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRight profileras enligt Bolagets strategi som moderbolag med tre strategiskt viktiga affärsområden; TopSolutions, TopConstruction och TopEnvironment. Det som förenar affärsområdena är en gemensam ambition om att ständigt ligga i teknikens framkant och skapa smarta, unika och kundanpassade affärslösningar.

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

Läs mer på: www.toprightnordic.com

 

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i TopRight i någon jurisdiktion, varken från TopRight eller från någon annan.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
TopRight Nordic AB
TopRight Nordic specialises in lighting technology solutions. The business is conducted through three areas, Smart Glas, Bright Safety, and Bright Attention. A large part of the products are used within road safety where each business area is focused on flexible glass, flexible and shock-resistant lighting technology, as well as animated decals and other light panels....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More