Follow

Tessin redovisar fortsatt stabil tillväxttakt – offentliggör delårsrapport för perioden januari-september 2022

17 October 2022 - 08:30

Stockholm, Sverige - Tessin Nordic Holding AB (publ) (NASDAQ: TESSIN) – Nordens ledande digitala investeringsplattform för fastighetsfinansiering offentliggör delårsrapport för perioden januari – september 2022. Under det tredje kvartalet levererar bolaget sin näst högsta nettoomsättning sedan bolaget startades och en stabil tillväxt med 30 procent vilket är ett tydligt bevis på att företagets affärsmodell står sig stark trots en kärv marknad.

”Tessin levererar ytterligare ett kvartal med stabil tillväxt och visar att affärsmodellen står sig stark trots kärv marknad, detta tack vare bolagets stabila tillgång till kapital och skalbara plattform, i kombination med nära kundrelationer i fastighetsmarknaden. Parallellt har åtgärder genomförts för att långsiktigt säkra affären med målsättningen att uppnå lönsamhet i slutet av 2023.” kommenterar Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding AB (publ).
 
 
Periodens nyckeltal

Juli – september 2022
Nettoomsättningen ökade med 30 procent och uppgick till 14,4 MSEK (11,1 MSEK)
Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -6,0 MSEK* (-3,3 MSEK)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,6 MSEK* (-5,2 MSEK)
Periodens resultat efter skatt uppgick till -8,9 MSEK* (-5,2 MSEK)
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 SEK (-0,04 SEK)
Under perioden ökade värdet av förmedlade lån med 35 procent och uppgick till 368 MSEK (273 MSEK)

Januari – september 2022
Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 38,4 MSEK (30,8 MSEK)
Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -17,5 MSEK (-71,1 MSEK)**
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -22,4 MSEK (-75,7 MSEK)**
Periodens resultat efter skatt uppgick till -24,0 MSEK (-74,6 MSEK)**
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,21 SEK (-1,30 SEK)
Under perioden ökade värdet av förmedlade lån med 24 procent och uppgick till 941 MSEK (756 MSEK)

Väsentliga händelser under perioden

· I juli meddelade Tessin att man reviderar sin tillväxtstrategi med målsättningen att uppnå lönsamhet i slutet av 2023. Strategin med planerade åtgärder innebär kostnadsbesparingar och omstruktureringar. Som en följd av åtgärderna belastas koncernens resultat kommande kvartal av omstruktureringskostnader av engångskaraktär

· I augusti tecknade Tessin en kreditfacilitet om totalt 10 MSEK med möjlighet till två avrop under löptiden. Under perioden har ett avrop om 3 MSEK genomförts
 
· I september genomförde Tessin en extra bolagsstämma där man beslutade om att ändra bolagsordningen och gav styrelsen bemyndigande att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 
· I slutet av september meddelade Tessin att man startar ett nytt incitamentsprogram för aktieägare, där aktieägare med minst 100 000 aktier i Tessin får förtur till att investera i fastighetsprojekt via plattformen
 
Delårsrapporten för perioden i sin helhet bifogas.
 
* Resultatet för perioden påverkas av en engångskostnad om -2,3 MSEK hänförligt till bolagets omstrukturering.
 
** Jämförelsetalet från samma period föregående år omfattar en resultatmässig engångspost på -57 MSEK till följd av redovisningsreglerför omvända rörelseförvärv.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Tessin Nordic Holding AB
Tessin Nordic Holding is a Nordic investment platform for alternative financing solutions for property developers. It is a digital real-estate financing platform in Nordic countries. It generates revenues from fees for loan brokerage within Sweden and Finland....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More