Follow

Tessin optimerar verksamheten och genomför kostnadsbesparingsprogram om cirka 20 MSEK, förenat med vissa engångskostnader

28 October 2022 - 08:30

Tessin Nordic Holding AB (publ) ("Tessin" eller "Bolaget"), Nordens ledande digitala plattform för fastighetsfinansiering, avser vidta kostnadsbesparingsåtgärder under fjärde kvartalet 2022 för att under rådande marknadsförutsättningar, säkerställa lönsamhet i slutet av 2023, i linje med Bolagets tidigare kommunicerade strategi. Den planerade optimeringen av organisationen är förenad med vissa omstruktureringskostnader av engångskaraktär. Bolaget informerar också om att man mottagit ett beslut avseende återkrav av det korttidsstöd som Bolaget erhöll från Tillväxtverket under 2020 relaterat till Covid-19. Bolaget anser att beslutet är felaktigt och kommer att överklaga beslutet om återkrav.

Tessin avser initiera kostnadsbesparingarna i samband med effektivisering av verksamheten vilket skapar ytterligare förutsättningar för Bolaget att nå lönsamhet och samtidigt vara väl förberett för ett tuffare marknadsläge. Kostnadsbesparingarna innebär personalnedskärningar och omstruktureringar inom Bolagets samtliga affärsområden. De planerade åtgärderna innebär förväntade årliga kostnadsbesparingar uppgående till drygt 20 MSEK och förväntas nå full effekt under det andra kvartalet 2023.

”Tack vare vår skalbara plattform, vårt konkurrenskraftiga erbjudande och vår starka position i marknaden har vi en stabil grund att stå på, och i den rådande marknaden ser vi möjligheten att optimera vår verksamhet samtidigt som vi fortsatt kommer leverera på vårt erbjudande” säger Heidi Wik, VD Tessin Nordic Holding AB (publ).

Bolagets resultat kommer att belastas av omstruktureringskostnader av engångskaraktär under de två kommande kvartalen som en följd av besparingsåtgärderna. Utöver omstruktureringskostnader kan kommande kvartal komma att belastas av en engångskostnad om maximalt 2,2 MSEK vilken avser återkrav av det korttidsstöd, relaterat till Covid-19, som Tessin erhöll från Tillväxtverket under 2020. Tessin kommer idag, den 28 oktober 2022, begära omprövning av beslutet och överklaga detsamma. Tessin anser att beslutet är felaktigt och har förhoppningar om att det kommer att ändras.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Tessin Nordic Holding AB
Tessin Nordic Holding is a Nordic investment platform for alternative financing solutions for property developers. It is a digital real-estate financing platform in Nordic countries. It generates revenues from fees for loan brokerage within Sweden and Finland....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More