Follow

Extra bolagsstämma i Tessin Nordic Holding AB (publ) den 30 september 2022

30 September 2022 - 15:00

Vid extra bolagsstämma i Tessin Nordic Holding AB (publ) (”Bolaget”) den 30 september 2022 beslutades följande:

Beslut om ändring av bolagsordning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen varvid gränserna för aktiekapital och antal aktier justerades.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, inom gränserna för gällande bolagsordning, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Information om stämman
Information om stämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.tessin.com.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Tessin Nordic Holding AB
Tessin Nordic Holding is a Nordic investment platform for alternative financing solutions for property developers. It is a digital real-estate financing platform in Nordic countries. It generates revenues from fees for loan brokerage within Sweden and Finland....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More