Follow

Kommuniké från årsstämman i SyntheticMR AB (publ)

24 May 2023 - 08:31

Årsstämman i SyntheticMR AB (publ) har avhållits den 23 maj 2023 varvid stämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas. Balanserade medel om 86 350 792 kr inklusive överkursfond och balanserade vinstmedel, överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Stämman beslutade om omval av Ann-Christine Sundell, Petra Apell, Jan Bertus Marten (Marcel) Warntjes, Johan Sedihn och Staffan Persson som styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att välja Johan Sedihn till ordförande för styrelsen.

Stämman beslutade att valberedning ska utses genom att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 september 2023.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget i kallelsen att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst fem (5) procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

För ytterligare information kontakta Johanna Norén, CFO SyntheticMR AB, +46 70 619 21 00.

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativa mjukvarulösningar för Magnetic Resonance Imaging (MRI). SyntheticMR AB har utvecklat SyMRI®, som levererar flera justerbara kontrastbilder och kvantitativa data från en enda 5-minutersskanning. SyMRI-produkten finns i olika förpackningar. SyMRI NEURO levererar flera kontrastbilder, vävnadssegmentering och kvantitativ data om hjärnan. SyMRI MSK ger flera kontrastbilder och kvantitativa data för knä- och ryggradsanatomier. SyMRI NEURO är CE-märkt och FDA 510(k) godkänd och SyMRI MSK är CE-märkt. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är noterat på Spotlight Stock Market Exchange i Stockholm, Sverige. För mer information, besök www.syntheticmr.com.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
SyntheticMR AB
SyntheticMR is a technology company. The Company operates in the development of analysis and imaging methods. The technology is mainly used for magnetic resonance imaging (MRI) in healthcare and is based on a quantificationmethod that intends to increase the efficiency and quality in current MRI tests....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More