Follow

Glencore, Merafe och familjen af Jochnick ankarinvesterare i klimatkompenserande preferensaktie

08 August 2022 - 08:00

Glencore International AG (”Glencore”), Merafe Resources Limited (“Merafe”) och familjen af Jochnick (tillsammans ”Ankarinvesterarna”) åtar sig att teckna preferensaktier vid en eventuell nyemission av preferensaktier som Swedish Stirling AB (publ) (”Swedish Stirling” eller ”Bolaget”) planerar att genomföra senare i år. Teckningsåtagandena uppgår till sammanlagt 37 MSEK.

Miljöteknikföretaget Swedish Stirling offentliggjorde tidigare i år att man undersöker förutsättningarna för att genomföra en nyemission av en klimatkompenserande preferensaktie för att finansiera produktionen av PWR BLOK för projekt i Sydafrika. Bolaget har erhållit åtaganden från Ankarinvesterarna att, vid en eventuell nyemission av preferensaktier i Bolaget, förvärva preferensaktier om sammanlagt 37 MSEK. Åtagandena är villkorade av att preferensaktieemissionen slutförs, och i Merafes fall, valutakontrollgodkännande från South African Reserve Bank. Ankarinvesterarna kommer att prioriteras i tilldelning av preferensaktier och erhålla full allokering vid en eventuell emission av preferensaktier enligt respektive åtagande. Bolaget kommer att använda kapitalet som tillförs vid emissionen till finansieringen av Lion projektet, som drivs av Glencore Merafe joint venture (”Glencore Merafe JV”) innan andra projekt prioriteras.

Swedish Stirling avser att emittera en klimatkompenserande preferensaktie som blir unik i sitt slag då den kombinerar en attraktiv årlig avkastning med att varje preferensaktie även årligen reducerar en viss mängd CO2. Detta möjliggörs genom att Bolaget avser behålla utsläppsrätter som genereras från Swedish Stirlings anläggning vid smältverket Lion under de första 5 åren av projektet eller till dess att anläggningen avyttras. Investerare kan därmed delta i insatser mot de globala klimatförändringarna genom att finansiera den nödvändiga energiomställningen.

- Det är en styrka att ha både Glencore, Merafe och familjen af Jochnick klara som ankarinvesterare i en framtida emission av en klimatkompenserande preferensaktie. Att Glencore även väljer att investera i finansiering av produktionen av PWR BLOK till Lion-projektet är ett tydligt bevis på att samarbetet mellan bolagen växer sig allt starkare. Vår relation med Glencore är en av våra största tillgångar i dagsläget, säger Dennis Andersson vd Swedish Stirling.

Swedish Stirling ingick den 28 april 2021 avtal med Glencore Operations South Africa Proprietary Limited, på uppdrag av Glencore Merafe JV, avseende en energiomvandlingstjänst med installation av PWR BLOKs med en total kapacitet om 10 MW vid Glencore Merafe JVs Lion ferrochrome smelter i Sydafrika. Avtalet innehåller en option för Glencore att förvärva anläggningen från Swedish Stirling.

Om styrelsen i Swedish Stirling, i samråd med Bolagets finansiella rådgivare ABG Sundal Collier och Bryan, Garnier & Co, skulle besluta att genomföra en nyemission av preferensaktier, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 april 2022, kommer ett sådant beslut och de fullständiga villkoren för en sådan eventuell nyemission av preferensaktier att kommuniceras tidigast under tredje kvartalet i år. Prospektet avseende nyemissionen kommer att offentliggöras separat.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, [email protected]

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, [email protected]. Läs mer på www.swedishstirling.com

Denna information är sådan information som Swedish Stirling är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2022 kl. 08:00 CET.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Swedish Stirling AB
Swedish Stirling has developed a hybridized Stirling engine. The Stirling engine forms the basis of the company's products Ripasso Stirling Hybrid and PWR BLOK. The Ripasso Stirling Hybrid is a solar hybrid where energy from the sun is supplemented with some other fuel during the dark hours of the day....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More