Kommuniké från årsstämma i Star Vault AB (publ)

18 June 2019 - 13:30

Årsstämman i Star Vault AB (publ) (”Star Vault” eller ”Bolaget”) avhölls den 17 juni 2019 och fattade i sammandrag följande beslut:

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman i Star Vault beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018 samt balansera, av till årsstämmans förfogande, stående fria medel i ny räkning. Vidare beslutade årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 samt beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter skall vara fyra ledamöter utan suppleanter genom omval av sittande styrelse – Patrik Sommarin (omval ordförande), Henrik Nyström, Petter Norman och Fredrik Reimers. Årsstämman beslutade vidare att omvälja det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB med Johan Rasmusson som huvudansvarig revisor för tiden intill att nästa årsstämma har hållits.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 8.000 kronor till styrelsens ordförande samt med 5.000 kronor vardera till ordinarie ledamöter som inte innehar en operativ roll i bolaget. Det beslutades vidare att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m.m.
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 200 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning med förändringar i bolagsordningens aktiekapitalsgränser samt antalet aktier. Den nya bolagsordningen kommer att publiceras på Bolagets hemsida efter registrering hos Bolagsverket.

Minskning av aktiekapitalet
Årsstämman beslutade att Bolagets aktiekapital skall minskas med 6 305 723,10 kr, innebärande att aktiekapitalet efter verkställd minskning uppgår till 2 101 907,70 kr (baserat på 210 190 770 utestående aktier i Bolaget). Minskningen sker för täckning av förlust och genomförs utan indragning av aktier. Minskningen innebär en sänkning av aktiens kvotvärde med tre öre från fyra öre till ett (1) öre.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Nyström, styrelseledamot och VD
E-post: ir@starvault.se 
Hemsida: www.starvault.se

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten´d och Mortal Royale.

Provided by: Cision

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date