Halvårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30

16 August 2019 - 10:16

Sammanfattning av delårsrapport 

Första halvåret (2019-01-01 – 2019-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 452 760 (787 652) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 283 739 (-728 925) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,01 (-0,01) SEK.
 • Soliditeten uppgick till cirka 89 (82) %.

Andra kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 199 989 (406 173) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 656 446 (-280 375) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,01 (-0,00) SEK.

Definitioner 

ü  Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 210 190 770 aktier per 2019-06-30.

ü  Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

ü  I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

ü  Med ”Star Vault” eller ”bolaget” avses Star Vault AB (publ).

Andra kvartalet – Spelrelaterade trender

Antalet månadsabonnemang i Mortal Online under andra kvartalet 2019 ligger på samma nivå jämfört med första kvartalet 2019. Utöver månadsabonnemang finns en modell där spelare köper till olika egenskaper samt ett system för spelare att donera pengar till utveckling. Antalet månadsabonnemang varierar mycket månad för månad och har stor påverkan på de totala intäkterna. Medlemmar i forumet för Mortal Online får kontinuerligt information om spelet och delger Star Vault sina synpunkter på Mortal Online. 

Väsentliga händelser under första halvåret 2019

 • Styrelsen för Star Vault beslutade om en företrädesemission i januari 2019 om ca 8,4 MSEK villkorat extra bolagsstämmas godkännande. Emissionen godkändes av bolagsstämma som hölls den 13 februari 2019. Emissionen övertecknades och registrerades av Bolagsverket efter periodens utgång under april månad 2019.
 • Star Vault inledde samarbete med eSport-arrangören Sky eSports i Indien i mars 2019 avseende att licensiera ut spelet Mortal Royale på den indiska markanden. Sky eSports har förbundit sig att bistå Star Vault med förslag till förbättringar och förändringar på Mortal Royale för att på bästa sätt kunna skapa en framgångsrik eSport-titel. Licensperioden uppgår till 48 månader i ett avtalsförhållande där 30 % av nettointäkterna från Indien skall tillfalla Star Vault.  
 • Star Vault gav uppdatering i det pågående arbetet med Mortal Online 2 i maj 2019 och meddelade att arbetet med att byta spelmotor från Unreal-3 till Unreal-4 fortskrider enligt plan. MO2 med Unreal-4 kommer att ge en påtagligt bättre spelupplevelse som bedöms kunna matcha konkurrerande titlar med stora användarbaser av spelare. I samband med bytet till den nyare spelmotorn görs även andra försäljningsfrämjande justeringar av spelet för att kunna ligga i framkant i MMORPG-genren. 
 • Star Vault AB lanserade under juni månad 2019 spelet Kitten’d på plattformarna Steam, Oculus Store och Viveport med stöd för Oculus Rift S, HTC Vive, HTC Vive PRO och Windows Mixed Reality headsets. 

Omsättning och resultat 

Omsättningen under andra kvartalet 2019 uppgår till 199 989 kr i jämförelse med 406 173 kr för jämförelseperioden. Periodens rörelseresultat uppgår till -1 656 185 kr (-280 375).

Investeringar och avskrivningar

Bolaget har under kvartalet aktiverat sina utgifter för utveckling. Utvecklingsutgifterna under kvartalet uppgår till 640 Tkr (532). De under perioden aktiverade utvecklingsutgifterna skrivs av under 3 till 5 år med start då kommersialisering sker. De aktiverade utvecklingsutgifterna under kvartalet avser främst utgifter för vidare utveckling av funktioner i spelet Mortal Online samt nyutveckling av spelet Kitten´d.

Finansiell ställning och likviditet 

Den 30 juni 2019 uppgick bolagets likvida medel till 5 685 512 (1 283 123). Soliditeten var 89 (82) %. Bolagets egna kapital uppgick till 10 003 036 (4 703 614) kr. Kassaflödet för perioden uppgick till 5 072 351 (-1 539 875) kr. Styrelsen bedömer att befintlig kassa tillsammans med den prognosticerade marknadsutvecklingen förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna.

VD Henrik Nyström har ordet

Det har varit en intensiv och händelserik period för Star Vault. Utvecklingsarbetet med att förbättra och förnya Mortal Online pågår oförtröttligt med siktet inställt att vara med och fajtas i det yttersta toppskiktet i MMORPG-genren med den nya förbättrade versionen, Mortal Online 2 (MO2), när den är redo för lansering. Vi är inte klara att visa upp spelet ännu då vi arbetar med en pipeline som gör att flertalet grafiska element skapas efter en viss tid. När tillräckligt många är färdigställda kommer Star Vault att offentliggöra spelet med en säljande trailer som visar vad som komma skall samt även skapa en ny hemsida för att börja bygga Community.   

Spelet Kitten’ds lansering på den viktiga plattformen PS4 är nära förestående. Vi itererar snudd på dagligen med Sony Japan med att få till ett lämpligt lanseringsdatum för lansering på den asiatiska marknaden som då också kommer att utgöra det globala lanseringsdatumet för PS4. Personligen har jag alltid trott att Kitten’d har störst möjlighet att lyckas i Asien så det kommer att bli spännande att följa. Vi har dessutom inlett ett partnerskap med Springboard (https://springboardvr.com/) som erbjuder VR-spel världen över via fysiska platser, ungefär som internetcaféer men fokus på VR. Kitten’d kommer att finnas tillgängligt på ca 500 sådana platser genom Springboard.

Henrik Nyström 

VD, Star Vault AB (publ) 

Star Vault 

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar och marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Bolaget har inlett utvecklingen av en ny förbättrad version av Mortal Online (Mortal Online 2) samt har spelet Mortal Royale i s k early acess på Steams plattform i en PC-version. Därtill lanserade Star Vault under juni månad 2019 spelet Kitten’d på plattformarna Steam, Oculus Store och Viveport med stöd för Oculus Rift S, HTC Vive, HTC Vive PRO och Windows Mixed Reality headsets.  

Mortal Online 

Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar, häxor, alver och jättar. Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk, utmaningar spelare emellan och även regerande av landområden. Medan många onlinespel på marknaden har en linjär spelidé, där spelet i princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag och har nått den högsta nivån, fokuserar Mortal Online istället på interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig ”spelplan” att följa. Det är istället upp till var och en att använda sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du vill sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och hållbarheten blir större. Spel av den linjära typen är betydligt vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online. Affärsmodellen för Mortal Online består huvudsakligen av månadsabonnemang. Till detta läggs så kallad mikrobetalning, det vill säga olika föremål eller egenskaper som spelaren kan köpa till utöver månadsabonnemanget. Utöver detta kan spelaren i mån av intresse göra så kallade donationer, där syftet ofta är att stödja utvecklingen av en viss egenskap eller ett föremål som alla i spelet kan ha nytta av. En förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som vill vara med och spela under en längre tid. Det som gör modellen intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar.

Kort om spelmarknaden

Den globala digitala spelmarknaden bedömdes vara värd ca 135 miljarder dollar 2018 och förväntas växa till att vara värd ca 180 miljarder dollar 2021. Mobila plattformar står för den största tillväxten och beräknas ha utgjort strax över 50 % av marknaden 2018. Enskilda marknader domineras av Kina och USA som stod för ca 34,4 respektive 31,5 miljarder dollar under 2018. (Källa: NewZoo)

Aktien 

B-aktien i Star Vault noterades den 28 september 2007 på Spotlight Stockmarket. Spotlight Stockmarket är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stockmarket driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 juni 2019 uppgick antalet aktier i bolaget till 210 190 770, varav 1 250 000 är A-aktier, som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien har röstvärde 1.

Under perioden har en företrädesemission genomförts. Nyemissionen registrerades av Bolagsverket under april månad 2019, varvid ytterligare 140 127 180 aktier emitterades. Under april månad 2019 har även 18 000 000 teckningsoptioner emitterats. Styrelsen bedömde det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa delaktighet för ledande befattningshavare och övrig personal avseende Bolagets utveckling samt säkerställa att dessa personer delar målsättningen att generera värdeskapande tillväxt. Teckningsoptionerna beslutades av bolagsstämma den 13 februari 2019 och har en teckningskurs om 0,1458 SEK per aktie under inlösenperioden 1 juni 2020 – 31 juli 2020.

Risker

Styrelsen bedömer att den prognosticerade marknadsutvecklingen tillsammans med den under perioden avslutade nyemissionen förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna. Det kan dock inte uteslutas att ytterligare likviditet kan behövas på grund av tillväxt eller andra ändrade marknadsförutsättningar. Gällande riskfaktorer i övrigt hänvisas till Bolagets senaste fastställda årsredovisning.

Principer för delårsrapportens upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna

råd (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade gentemot föregående år.


Granskning av revisor
 

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor 

Kommande finansiella rapporter 

2019-11-15: Delårsrapport 3

2020-02-17: Bokslutskommuniké 2019

2020-05-15: Delårsrapport 1

                           

Avlämnande av delårsrapport 

Malmö, den 16 augusti 2019

Star Vault AB (publ)

Styrelsen 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Henrik Nyström, VD

info@starvault.se

Resultaträkning i sammandrag 

(SEK) 2019-04-01 - 2019-06-30 2018-04-01 - 2018-06-30 2019-01-01 - 2019-06-30 2018-01-01 - 2018-06-30 2018-01-01 - 2018-12-31
Nettoomsättning 199 989 406 173 452 760 787 652 1 558 599
Kostnad för såld vara -49 858 -93 477 -98 913 -152 467 -279 491
Bruttoresultat 150 131 312 696 353 847 635 185 1 279 108
Administrationskostnader -375 541 -198 615 -262 094 -435 737 -1 027 898
Forsknings- och utvecklingskostnader -1 430 775 -394 456 -2 374 740 -928 373 -2 003 062
Rörelseresultat -1 656 185 -280 375 -2 282 987 -728 925 -1 751 852
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - 3 049
Räntekostnader och liknande resultatposter -261 - -752 - -
Resultat efter finansiella poster -1 656 446 -280 375 -2 283 739 -728 925 -1 748 803
-
Skatt på periodens resultat - - - - -
Periodens resultat -1 656 446 -280 375 -2 283 739 -728 925 -1 748 803

 

Balansräkning i sammandrag

(SEK) 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 5 339 313 4 163 182 4 623 425
Materiella anläggningstillgångar 17 546 22 811 20 179
Finansiella anläggningstillgångar 63 300 63 300 63 300
Summa anläggningstillgångar 5 420 159 4 249 293 4 706 904
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 126 476 205 284 152 472
Kassa och bank 5 685 512 1 283 123 613 161
Summa omsättningstillgångar 5 811 988 1 488 407 765 633
SUMMA TILLGÅNGAR 11 232 147 5 737 700 5 472 537
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 8 407 631 2 680 975 2 802 544
Fond för utvecklingsutgifter 4 492 107 2 292 918 3 689 379
12 899 738 4 973 893 6 491 923
Fritt eget kapital
Balanserat resultat -612 963 458 646 -245 482
Periodens resultat -2 283 739 -728 925 -1 748 803
-2 896 702 -270 279 -1 994 285
Summa eget Kapital 10 003 036 4 703 614 4 497 638
Skulder
Långfristiga skulder - - -
Kortfristiga skulder 1 229 111 1 034 086 974 899
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 232 147 5 737 700 5 472 537

 

Förändring eget kapital i sammandrag

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
(SEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Totalt
Ingående värde 2018-01-01 2 680 975 2 394 077 0 1 986 572 -1 629 085 5 432 539
Periodens resultat -728 925 -728 925
Aktivering av utvecklingskostnader 972 415 -972 415
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar -311 036 311 036
Disposition enligt stämmobeslut -1 629 085 1 629 085
Utgående värde 2018-06-30 2 680 975 3 055 456 0 -303 892 -728 925 4 703 614
Ingående värde 2018-07-01 2 680 975 3 055 456 0 -303 892 -728 925 4 703 614
Periodens resultat -1 019 878 -1 019 878
Nyemission, registrerad 2018-10-17 121 569 759 805 881 374
Emissionskostnader -67 472 -67 472
Aktivering av utvecklingskostnader 828 362 -828 362
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar -194 439 194 439
Utgående värde 2018-12-31 2 802 544 3 689 379 692 333 -937 815 -1 748 803 4 497 638
Ingående värde 2019-01-01 2 802 544 3 689 379 692 333 -937 815 -1 748 803 4 497 638
Periodens resultat -2 283 739 -2 283 739
Nyemission, registrerad 2019-04-24 5 605 087 2 820 556 8 425 643
Emissionskostnader -636 506 -636 506
Aktivering av utvecklingskostnader 1 109 416 -1 109 416
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar -306 688 306 688
Utgående värde 2019-06-30 8 407 631 4 492 107 2 876 383 -1 740 543 -4 032 542 10 003 036
Per 2019-06-30 uppgår antalet aktier till 210 190 770 
Av dessa är 1 250 000 A-aktier med röstvärde 10 samt 208 940 770 B-aktier med röstvärde 1.

Kassaflödesanalys i sammandrag 

(SEK) 2019-01-01 - 2019-06-30 2018-01-01 - 2018-06-30 2018-01-01 - 2018-12-31
Från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -2 283 739 -728 925 -1 748 803
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m 396 160 313 668 684 419
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -1 887 579 -415 257 -1 064 384
Förändringar i rörelsekapital 280 210 -152 203 -158 578
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 607 369 -567 460 -1 222 962
Investeringsverksamheten -1 109 416 -972 415 -1 800 777
Finansieringsverksamheten 7 789 136 - 813 902
Periodens kassaflöde 5 072 351 -1 539 875 -2 209 837
Likvida medel vid periodens början 613 161 2 822 998 2 822 998
Likvida medel vid periodens slut 5 685 512 1 283 123 613 161


Tel: 0708-271111

www.starvault.se

info@starvault.se

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten´d och Mortal Royale.

Provided by: Cision

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date