Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-09-30 STAR VAULT AB (publ)

15 November 2019 - 14:56

Sammanfattning av delårsperioden samt tredje kvartalet 

Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 705 967 (1 151 593) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 411 241 (-1 190 903) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,02 (-0,02) SEK.
 • Soliditeten uppgick till cirka 88 (85) %.

Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 253 207 (363 941) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 127 502 (-461 978) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,01 (-0,01) SEK.
 • Spelet Kitten’d lanseras på PlayStation efter periodens utgång.

Definitioner 

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 210 190 770 aktier per 2019-09-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Inom parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

Med ”Star Vault” eller ”bolaget” avses Star Vault AB (publ).

VD Henrik Nyström har ordet

Under det tredje kvartalet har vi jobbat hårt med att få till allt runt lanseringen av spelet Kitten’d på PlayStation. Där är därför oerhört glädjande att Kitten’d nu börjar rullas ut på de olika marknaderna på Sonys spelplattform, med start igår för Nordamerika. Det skall bli extra spännande att se hur spelet tas emot på den asiatiska marknaden, vilket vi redan från start bedömt vara den viktigaste för Kitten’d. Jag kan också passa på att nämna att vi aktivt för dialog om att få ut Kitten’d på den stora och kattälskande marknaden, Kina, genom en kinesisk spelpublicist. Med Kitten’d har vi visat att vi kan göra enklare spel med gott underhållningsvärde som ges mycket goda användarbetyg.

Parallellt med allt detta har det självklart varit stort fokus på Mortal Online 2. Teamet är enormt synkat och sammansvetsat och alla fullkomligen brinner för att den nya och förbättrade versionen av Mortal Online, dvs Mortal Online 2, skall kunna bli den spelsuccé vi har siktet inställt på att den skall bli. Är det något vi på Star Vault har lärt oss och blivit specialister på är det just den spelgrenren, MMORPG. Och alla ni aktieägare som varit med oss länge vet att vägen hit har varit långt ifrån rak och problemfri – men med facit i hand oerhört lärorik. Vi har nu en tydlig plan att lansera hemsida med spelinfo för Mortal Online 2 i december, följt av spelbar betaversion för att testa en stor del av världen, nätverket och inte minst stridssystemet.

Henrik Nyström 

VD, Star Vault AB (publ) 

Väsentliga händelser under delårsperioden

 • Styrelsen för Star Vault beslutade om en företrädesemission i januari 2019 om ca 8,4 MSEK villkorat extra bolagsstämmas godkännande. Emissions godkändes av bolagsstämma som hölls den 13 februari 2019. Emissionen övertecknades och registrerades av Bolagsverket efter periodens utgång under april månad 2019.
 • Star Vault inledde samarbete med eSport-arrangören Sky eSports i Indien i mars 2019 avseende att licensiera ut spelet Mortal Royale på den indiska markanden. Sky eSports har förbundit sig att bistå Star Vault med förslag till förbättringar och förändringar på Mortal Royale för att på bästa sätt kunna skapa en framgångsrik eSport-titel. Licensperioden uppgår till 48 månader i ett avtalsförhållande där 30 % av nettointäkterna från Indien skall tillfalla Star Vault.  
 • Star Vault gav uppdatering i det pågående arbetet med Mortal Online 2 i maj 2019 och meddelade att arbetet med att byta spelmotor från Unreal-3 till Unreal-4 fortskrider enligt plan. MO2 med Unreal-4 kommer att ge en påtagligt bättre spelupplevelse som bedöms kunna matcha konkurrerande titlar med stora användarbaser av spelare. I samband med bytet till den nyare spelmotorn görs även andra försäljningsfrämjande justeringar av spelet för att kunna ligga i framkant i MMORPG-genren. 
 • Årsstämman i Star Vault den 17 juni 2019 beslutade att fastställa resultat- och balansräkning, balansera av till stämmans förfogande stående fria medel i ny räkning samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Vidare omvaldes sittande styrelse och till revisor valdes det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB med Johan Rasmusson som huvudansvarig revisor för tiden intill att nästa årsstämma har hållits. Vidare beslöts att bemyndiga styrelsen att emittera aktier m.m. samt om ändring om aktiekapitalsgränser och antalet aktier i bolagsordningen. Årsstämman beslöt vidare om minskning av Bolagets aktiekapital, för täckning av förlust, med 6 305 723,10 SEK för att uppgå till 2 101 907,70 SEK efter verkställd minskning.  
 • Star Vault AB lanserade under slutet av juni månad 2019 spelet Kitten’d på plattformarna Steam, Oculus Store och Viveport med stöd för Oculus Rift S, HTC Vive, HTC Vive PRO och Windows Mixed Reality headsets. 

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Star Vaults spel Kitten’d lanserades på PlayStation den 14 november 2019 för Nordamerika för att följas av lansering i Europa den 18 november 2019. De asiatiska versionerna av spelet bedöms följa inom kort. Spelet är sedan tidigare släppt på plattformarna Steam, Oculus Store och Viveport – med stöd för Oculus Rift S, HTC Vive, HTC Vive PRO och Windows Mixed Reality headsets. 

Omsättning och resultat 

Omsättningen under det tredje kvartalet 2019 uppgick till 253 207 SEK i jämförelse med 363 941 SEK för jämförelseperioden. Periodens rörelseresultat uppgick till -1 127 502 (-461 978) SEK.

Investeringar och avskrivningar

Bolaget har under kvartalet aktiverat sina utgifter för utveckling. Utvecklingsutgifterna under kvartalet uppgår till 964 (460) TSEK. De under perioden aktiverade utvecklingsutgifterna skrivs av under 3 till 5 år med start då kommersialisering sker. De aktiverade utvecklingsutgifterna under kvartalet avser främst utgifter för vidareutveckling av funktioner i spelet Mortal Online 2 samt nyutveckling av spelet Kitten´d.

Finansiell ställning och likviditet 

Den 30 september 2019 uppgick bolagets likvida medel till 3 914 459 (1 264 006) SEK. Soliditeten var 88 (85) %. Bolagets egna kapital uppgick till 8 875 534 (5 085 240) SEK. Kassaflödet för perioden uppgick till 3 301 298
(-1 558 992) SEK.

Styrelsen bedömer att befintlig kassa tillsammans med den prognosticerade marknadsutvecklingen förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna.

Allmänt om verksamheten 

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar och marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Bolaget har inlett utvecklingen av en ny förbättrad version av Mortal Online (Mortal Online 2) samt har spelet Mortal Royale i s k early acess på Steams plattform i en PC-version. Därtill lanserade Star Vault under juni månad 2019 spelet Kitten’d på plattformarna Steam, Oculus Store och Viveport med stöd för Oculus Rift S, HTC Vive, HTC Vive PRO och Windows Mixed Reality headsets. Kitten’d lanserade dessutom på Sony stora spelplattform, PlayStation igår den 14 november 2019 för Nordamerika för att följas av lansering i Europa den 18 november 2019. De asiatiska versionerna av spelet bedöms följa inom kort.

Mortal Online / Mortal Online 2 

Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar, häxor, alver och jättar. Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk, utmaningar spelare emellan och även regerande av landområden. Medan många onlinespel på marknaden har en linjär spelidé, där spelet i princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag och har nått den högsta nivån, fokuserar Mortal Online istället på interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig ”spelplan” att följa. Det är istället upp till var och en att använda sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du vill sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och hållbarheten blir större. Spel av den linjära typen är betydligt vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online. Affärsmodellen för Mortal Online består huvudsakligen av månadsabonnemang. Till detta läggs så kallad mikrobetalning, det vill säga olika föremål eller egenskaper som spelaren kan köpa till utöver månadsabonnemanget. Utöver detta kan spelaren i mån av intresse göra så kallade donationer, där syftet ofta är att stödja utvecklingen av en viss egenskap eller ett föremål som alla i spelet kan ha nytta av. En förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som vill vara med och spela under en längre tid. Det som gör modellen intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar. Medlemmarna i forumet för Mortal Online får kontinuerligt information om spelet och många kommer med synpunkter och kommentarer för att göra spelet bättre. Star Vault ser stort värde i denna användarbas för sin kommande lansering av den förbättrade och uppdaterade versionen av spelet, Mortal Online 2.

Kort om spelmarknaden

Den globala digitala spelmarknaden bedömdes vara värd ca 135 miljarder dollar 2018 och förväntas växa till att vara värd ca 180 miljarder dollar 2021. Mobila plattformar står för den största tillväxten och beräknas ha utgjort strax över 50 % av marknaden 2018. Enskilda marknader domineras av Kina och USA som stod för ca 34,4 respektive 31,5 miljarder dollar under 2018. (Källa: NewZoo)

Aktien 

B-aktien i Star Vault noterades den 28 september 2007 på Spotlight Stockmarket. Spotlight Stockmarket är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stockmarket driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 juni 2019 uppgick antalet aktier i bolaget till 210 190 770, varav 1 250 000 är A-aktier, som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien har röstvärde 1. Aktiens kvotvärde uppgår till ett (1) öre.

Under perioden har en företrädesemission genomförts. Nyemissionen registrerades av Bolagsverket under april månad 2019, varvid ytterligare 140 127 180 aktier emitterades. Under april månad 2019 har även 18 000 000 teckningsoptioner emitterats. Styrelsen bedömde det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa delaktighet för ledande befattningshavare och övrig personal avseende Bolagets utveckling samt säkerställa att dessa personer delar målsättningen att generera värdeskapande tillväxt. Teckningsoptionerna beslutades av bolagsstämma den 13 februari 2019 och har en teckningskurs om 0,1458 SEK per aktie under inlösenperioden 1 juni 2020 – 31 juli 2020.

Risker

Styrelsen bedömer att den prognosticerade marknadsutvecklingen tillsammans med den under perioden avslutade nyemissionen förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna. Det kan dock inte uteslutas att ytterligare likviditet kan behövas på grund av tillväxt eller andra ändrade marknadsförutsättningar. Gällande riskfaktorer i övrigt hänvisas till Bolagets senaste fastställda årsredovisning.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna

råd (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade gentemot föregående år.

Granskning av revisor 

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor 

Kommande finansiella rapporter 

2020-02-17: Bokslutskommuniké 2019

2020-05-15: Delårsrapport 1

2020-08-17: Delårsrapport 2, halvår

                           

Avlämnande av delårsrapport 

Malmö den 15 november 2019

Star Vault AB (publ)

Styrelsen 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Henrik Nyström, VD

info@starvault.se

Resultaträkning i sammandrag 

(SEK) 2019-07-01 - 2019-09-30 2018-07-01 - 2018-09-30 2019-01-01 - 2019-09-30 2018-01-01 - 2018-09-30 2018-01-01 - 2018-12-31
Nettoomsättning 253 207 363 941 705 967 1 151 593 1 558 599
Kostnad för såld vara -95 336 -60 692 -194 249 -213 159 -279 491
Bruttoresultat 157 871 303 249 511 718 938 434 1 279 108
Administrationskostnader -878 133 -249 819 -1 140 227 -685 556 -1 027 898
Forsknings- och utvecklingskostnader -407 240 -515 408 -2 781 980 -1 443 781 -2 003 062
Rörelseresultat -1 127 502 -461 978 -3 410 489 -1 190 903 -1 751 852
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - 3 049
Räntekostnader och liknande resultatposter - - -752 - -
Resultat efter finansiella poster -1 127 502 -461 978 -3 411 241 -1 190 903 -1 748 803
Skatt på periodens resultat - - - - -
Periodens resultat -1 127 502 -461 978 -3 411 241 -1 190 903 -1 748 803

 

Balansräkning i sammandrag

(SEK) 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 5 811 008 4 426 528 4 623 425
Materiella anläggningstillgångar 16 231 21 495 20 179
Finansiella anläggningstillgångar 63 300 63 300 63 300
Summa anläggningstillgångar 5 890 539 4 511 323 4 706 904
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 335 073 217 988 152 472
Kassa och bank 3 914 459 1 264 006 613 161
Summa omsättningstillgångar 4 249 532 1 481 994 765 633
SUMMA TILLGÅNGAR 10 140 071 5 993 317 5 472 537
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 101 908 2 680 975 2 802 544
Pågående ej registrerad nyemission - 843 604 -
Fond för utvecklingsutgifter 5 313 910 3 318 802 3 689 379
7 415 818 6 843 381 6 491 923
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 4 870 957 -567 238 -245 482
Periodens resultat -3 411 241 -1 190 903 -1 748 803
1 459 716 -1 758 141 -1 994 285
8 875 534 5 085 240 4 497 638
Skulder
Långfristiga skulder - - -
Kortfristiga skulder 1 264 537 908 077 974 899
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 140 071 5 993 317 5 472 537

 

Förändring eget kapital i sammandrag

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
(SEK) Aktiekapital Pågående ej registrerad nyemission Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Totalt
Ingående värde 2018-01-01 2 680 975 0 2 394 077 0 1 986 572 -1 629 085 5 432 539
Periodens resultat -1 190 903 -1 190 903
Disposition enligt stämmobeslut -1 629 085 1 629 085
Pågående ej registrerad nyemission 843 604 843 604
Aktivering av utvecklingskostnader 1 393 758 -1 393 758
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar -469 033    469 033
Värde 2018-09-30 2 680 975 843 604 3 318 802 0 -567 238 -1 190 903 5 085 240
Ingående värde 2018-10-01 2 680 975 843 604 3 318 802 0 -567 238 -1 190 903 5 085 240
Periodens resultat -557 900 -557 900
Nyemission, registrerad 2018-10-17 121 569 -843 604 759 805 37 770
Emissionskostnader -67 472 -67 472
Aktivering av utvecklingskostnader 407 019 -407 019
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar -36 442 36 442
Utgående värde 2018-12-31 2 802 544 0 3 689 379 692 333 -937 815 -1 748 803 4 497 638
Ingående värde 2019-01-01 2 802 544 0 3 689 379 692 333 -937 815 -1 748 803 4 497 638
Periodens resultat -3 411 241 -3 411 241
Disposition enligt stämmobeslut -1 748 803 1 748 803
Nyemission, registrerad 2019-04-24 5 605 087 2 820 556 8 425 643
Emissionskostnader -636 506 -636 506
Minskning av aktiekapitalet, registrerad 2019-08-01 -6 305 723 6 305 723
Aktivering av utvecklingskostnader 2 073 260 -2 073 260
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar -448 729 448 729
Utgående värde 2019-09-30 2 101 908 0 5 313 910 2 876 383 1 994 574 -3 411 241 8 875 534


 

Kassaflödesanalys i sammandrag 

(SEK) 2019-01-01 - 2019-09-30 2018-01-01 - 2018-09-30 2018-01-01 - 2018-12-31
Från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -3 411 241 -1 190 903 -1 748 803
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m 889 625 512 075 684 419
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -2 521 616 -678 828 -1 064 384
förändringar i rörelsekapital 107 037 -330 010 -158 578
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 414 579 -1 008 838 -1 222 962
investeringsverksamheten -2 073 260 -1 393 758 -1 800 777
Finansieringsverksamheten 7 789 137 843 604 813902
Periodens kassaflöde 3 301 298 -1 558 992 -2 209 837
Likvida medel vid periodens början 613 161 2 822 998 2 822 998
Likvida medel vid periodens slut 3 914 459 1 264 006 613 161


Sammanfattning av delårsperioden samt tredje kvartalet 

Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 705 967 (1 151 593) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 411 241 (-1 190 903) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,02 (-0,02) SEK.
 • Soliditeten uppgick till cirka 88 (85) %.

Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 253 207 (363 941) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 127 502 (-461 978) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,01 (-0,01) SEK.
 • Spelet Kitten’d lanseras på PlayStation efter periodens utgång.

Definitioner 

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 210 190 770 aktier per 2019-09-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Inom parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

Med ”Star Vault” eller ”bolaget” avses Star Vault AB (publ).

VD Henrik Nyström har ordet

Under det tredje kvartalet har vi jobbat hårt med att få till allt runt lanseringen av spelet Kitten’d på PlayStation. Där är därför oerhört glädjande att Kitten’d nu börjar rullas ut på de olika marknaderna på Sonys spelplattform, med start igår för Nordamerika. Det skall bli extra spännande att se hur spelet tas emot på den asiatiska marknaden, vilket vi redan från start bedömt vara den viktigaste för Kitten’d. Jag kan också passa på att nämna att vi aktivt för dialog om att få ut Kitten’d på den stora och kattälskande marknaden, Kina, genom en kinesisk spelpublicist. Med Kitten’d har vi visat att vi kan göra enklare spel med gott underhållningsvärde som ges mycket goda användarbetyg.

Parallellt med allt detta har det självklart varit stort fokus på Mortal Online 2. Teamet är enormt synkat och sammansvetsat och alla fullkomligen brinner för att den nya och förbättrade versionen av Mortal Online, dvs Mortal Online 2, skall kunna bli den spelsuccé vi har siktet inställt på att den skall bli. Är det något vi på Star Vault har lärt oss och blivit specialister på är det just den spelgrenren, MMORPG. Och alla ni aktieägare som varit med oss länge vet att vägen hit har varit långt ifrån rak och problemfri – men med facit i hand oerhört lärorik. Vi har nu en tydlig plan att lansera hemsida med spelinfo för Mortal Online 2 i december, följt av spelbar betaversion för att testa en stor del av världen, nätverket och inte minst stridssystemet.

Henrik Nyström 

VD, Star Vault AB (publ) 

Väsentliga händelser under delårsperioden

 • Styrelsen för Star Vault beslutade om en företrädesemission i januari 2019 om ca 8,4 MSEK villkorat extra bolagsstämmas godkännande. Emissions godkändes av bolagsstämma som hölls den 13 februari 2019. Emissionen övertecknades och registrerades av Bolagsverket efter periodens utgång under april månad 2019.
 • Star Vault inledde samarbete med eSport-arrangören Sky eSports i Indien i mars 2019 avseende att licensiera ut spelet Mortal Royale på den indiska markanden. Sky eSports har förbundit sig att bistå Star Vault med förslag till förbättringar och förändringar på Mortal Royale för att på bästa sätt kunna skapa en framgångsrik eSport-titel. Licensperioden uppgår till 48 månader i ett avtalsförhållande där 30 % av nettointäkterna från Indien skall tillfalla Star Vault.  
 • Star Vault gav uppdatering i det pågående arbetet med Mortal Online 2 i maj 2019 och meddelade att arbetet med att byta spelmotor från Unreal-3 till Unreal-4 fortskrider enligt plan. MO2 med Unreal-4 kommer att ge en påtagligt bättre spelupplevelse som bedöms kunna matcha konkurrerande titlar med stora användarbaser av spelare. I samband med bytet till den nyare spelmotorn görs även andra försäljningsfrämjande justeringar av spelet för att kunna ligga i framkant i MMORPG-genren. 
 • Årsstämman i Star Vault den 17 juni 2019 beslutade att fastställa resultat- och balansräkning, balansera av till stämmans förfogande stående fria medel i ny räkning samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Vidare omvaldes sittande styrelse och till revisor valdes det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB med Johan Rasmusson som huvudansvarig revisor för tiden intill att nästa årsstämma har hållits. Vidare beslöts att bemyndiga styrelsen att emittera aktier m.m. samt om ändring om aktiekapitalsgränser och antalet aktier i bolagsordningen. Årsstämman beslöt vidare om minskning av Bolagets aktiekapital, för täckning av förlust, med 6 305 723,10 SEK för att uppgå till 2 101 907,70 SEK efter verkställd minskning.  
 • Star Vault AB lanserade under slutet av juni månad 2019 spelet Kitten’d på plattformarna Steam, Oculus Store och Viveport med stöd för Oculus Rift S, HTC Vive, HTC Vive PRO och Windows Mixed Reality headsets. 

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Star Vaults spel Kitten’d lanserades på PlayStation den 14 november 2019 för Nordamerika för att följas av lansering i Europa den 18 november 2019. De asiatiska versionerna av spelet bedöms följa inom kort. Spelet är sedan tidigare släppt på plattformarna Steam, Oculus Store och Viveport – med stöd för Oculus Rift S, HTC Vive, HTC Vive PRO och Windows Mixed Reality headsets. 

Omsättning och resultat 

Omsättningen under det tredje kvartalet 2019 uppgick till 253 207 SEK i jämförelse med 363 941 SEK för jämförelseperioden. Periodens rörelseresultat uppgick till -1 127 502 (-461 978) SEK.

Investeringar och avskrivningar

Bolaget har under kvartalet aktiverat sina utgifter för utveckling. Utvecklingsutgifterna under kvartalet uppgår till 964 (460) TSEK. De under perioden aktiverade utvecklingsutgifterna skrivs av under 3 till 5 år med start då kommersialisering sker. De aktiverade utvecklingsutgifterna under kvartalet avser främst utgifter för vidareutveckling av funktioner i spelet Mortal Online 2 samt nyutveckling av spelet Kitten´d.

Finansiell ställning och likviditet 

Den 30 september 2019 uppgick bolagets likvida medel till 3 914 459 (1 264 006) SEK. Soliditeten var 88 (85) %. Bolagets egna kapital uppgick till 8 875 534 (5 085 240) SEK. Kassaflödet för perioden uppgick till 3 301 298
(-1 558 992) SEK.

Styrelsen bedömer att befintlig kassa tillsammans med den prognosticerade marknadsutvecklingen förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna.

Allmänt om verksamheten 

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar och marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Bolaget har inlett utvecklingen av en ny förbättrad version av Mortal Online (Mortal Online 2) samt har spelet Mortal Royale i s k early acess på Steams plattform i en PC-version. Därtill lanserade Star Vault under juni månad 2019 spelet Kitten’d på plattformarna Steam, Oculus Store och Viveport med stöd för Oculus Rift S, HTC Vive, HTC Vive PRO och Windows Mixed Reality headsets. Kitten’d lanserade dessutom på Sony stora spelplattform, PlayStation igår den 14 november 2019 för Nordamerika för att följas av lansering i Europa den 18 november 2019. De asiatiska versionerna av spelet bedöms följa inom kort.

Mortal Online / Mortal Online 2 

Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar, häxor, alver och jättar. Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk, utmaningar spelare emellan och även regerande av landområden. Medan många onlinespel på marknaden har en linjär spelidé, där spelet i princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag och har nått den högsta nivån, fokuserar Mortal Online istället på interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig ”spelplan” att följa. Det är istället upp till var och en att använda sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du vill sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och hållbarheten blir större. Spel av den linjära typen är betydligt vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online. Affärsmodellen för Mortal Online består huvudsakligen av månadsabonnemang. Till detta läggs så kallad mikrobetalning, det vill säga olika föremål eller egenskaper som spelaren kan köpa till utöver månadsabonnemanget. Utöver detta kan spelaren i mån av intresse göra så kallade donationer, där syftet ofta är att stödja utvecklingen av en viss egenskap eller ett föremål som alla i spelet kan ha nytta av. En förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som vill vara med och spela under en längre tid. Det som gör modellen intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar. Medlemmarna i forumet för Mortal Online får kontinuerligt information om spelet och många kommer med synpunkter och kommentarer för att göra spelet bättre. Star Vault ser stort värde i denna användarbas för sin kommande lansering av den förbättrade och uppdaterade versionen av spelet, Mortal Online 2.

Kort om spelmarknaden

Den globala digitala spelmarknaden bedömdes vara värd ca 135 miljarder dollar 2018 och förväntas växa till att vara värd ca 180 miljarder dollar 2021. Mobila plattformar står för den största tillväxten och beräknas ha utgjort strax över 50 % av marknaden 2018. Enskilda marknader domineras av Kina och USA som stod för ca 34,4 respektive 31,5 miljarder dollar under 2018. (Källa: NewZoo)

Aktien 

B-aktien i Star Vault noterades den 28 september 2007 på Spotlight Stockmarket. Spotlight Stockmarket är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stockmarket driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 juni 2019 uppgick antalet aktier i bolaget till 210 190 770, varav 1 250 000 är A-aktier, som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien har röstvärde 1. Aktiens kvotvärde uppgår till ett (1) öre.

Under perioden har en företrädesemission genomförts. Nyemissionen registrerades av Bolagsverket under april månad 2019, varvid ytterligare 140 127 180 aktier emitterades. Under april månad 2019 har även 18 000 000 teckningsoptioner emitterats. Styrelsen bedömde det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa delaktighet för ledande befattningshavare och övrig personal avseende Bolagets utveckling samt säkerställa att dessa personer delar målsättningen att generera värdeskapande tillväxt. Teckningsoptionerna beslutades av bolagsstämma den 13 februari 2019 och har en teckningskurs om 0,1458 SEK per aktie under inlösenperioden 1 juni 2020 – 31 juli 2020.

Risker

Styrelsen bedömer att den prognosticerade marknadsutvecklingen tillsammans med den under perioden avslutade nyemissionen förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna. Det kan dock inte uteslutas att ytterligare likviditet kan behövas på grund av tillväxt eller andra ändrade marknadsförutsättningar. Gällande riskfaktorer i övrigt hänvisas till Bolagets senaste fastställda årsredovisning.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna

råd (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade gentemot föregående år.

Granskning av revisor 

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor 

Kommande finansiella rapporter 

2020-02-17: Bokslutskommuniké 2019

2020-05-15: Delårsrapport 1

2020-08-17: Delårsrapport 2, halvår

                           

Avlämnande av delårsrapport 

Malmö den 15 november 2019

Star Vault AB (publ)

Styrelsen 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Henrik Nyström, VD

info@starvault.se

Resultaträkning i sammandrag 

(SEK) 2019-07-01 - 2019-09-30 2018-07-01 - 2018-09-30 2019-01-01 - 2019-09-30 2018-01-01 - 2018-09-30 2018-01-01 - 2018-12-31
Nettoomsättning 253 207 363 941 705 967 1 151 593 1 558 599
Kostnad för såld vara -95 336 -60 692 -194 249 -213 159 -279 491
Bruttoresultat 157 871 303 249 511 718 938 434 1 279 108
Administrationskostnader -878 133 -249 819 -1 140 227 -685 556 -1 027 898
Forsknings- och utvecklingskostnader -407 240 -515 408 -2 781 980 -1 443 781 -2 003 062
Rörelseresultat -1 127 502 -461 978 -3 410 489 -1 190 903 -1 751 852
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - 3 049
Räntekostnader och liknande resultatposter - - -752 - -
Resultat efter finansiella poster -1 127 502 -461 978 -3 411 241 -1 190 903 -1 748 803
Skatt på periodens resultat - - - - -
Periodens resultat -1 127 502 -461 978 -3 411 241 -1 190 903 -1 748 803

 

Balansräkning i sammandrag

(SEK) 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 5 811 008 4 426 528 4 623 425
Materiella anläggningstillgångar 16 231 21 495 20 179
Finansiella anläggningstillgångar 63 300 63 300 63 300
Summa anläggningstillgångar 5 890 539 4 511 323 4 706 904
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 335 073 217 988 152 472
Kassa och bank 3 914 459 1 264 006 613 161
Summa omsättningstillgångar 4 249 532 1 481 994 765 633
SUMMA TILLGÅNGAR 10 140 071 5 993 317 5 472 537
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 101 908 2 680 975 2 802 544
Pågående ej registrerad nyemission - 843 604 -
Fond för utvecklingsutgifter 5 313 910 3 318 802 3 689 379
7 415 818 6 843 381 6 491 923
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 4 870 957 -567 238 -245 482
Periodens resultat -3 411 241 -1 190 903 -1 748 803
1 459 716 -1 758 141 -1 994 285
8 875 534 5 085 240 4 497 638
Skulder
Långfristiga skulder - - -
Kortfristiga skulder 1 264 537 908 077 974 899
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 140 071 5 993 317 5 472 537

 

Förändring eget kapital i sammandrag

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
(SEK) Aktiekapital Pågående ej registrerad nyemission Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Totalt
Ingående värde 2018-01-01 2 680 975 0 2 394 077 0 1 986 572 -1 629 085 5 432 539
Periodens resultat -1 190 903 -1 190 903
Disposition enligt stämmobeslut -1 629 085 1 629 085
Pågående ej registrerad nyemission 843 604 843 604
Aktivering av utvecklingskostnader 1 393 758 -1 393 758
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar -469 033    469 033
Värde 2018-09-30 2 680 975 843 604 3 318 802 0 -567 238 -1 190 903 5 085 240
Ingående värde 2018-10-01 2 680 975 843 604 3 318 802 0 -567 238 -1 190 903 5 085 240
Periodens resultat -557 900 -557 900
Nyemission, registrerad 2018-10-17 121 569 -843 604 759 805 37 770
Emissionskostnader -67 472 -67 472
Aktivering av utvecklingskostnader 407 019 -407 019
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar -36 442 36 442
Utgående värde 2018-12-31 2 802 544 0 3 689 379 692 333 -937 815 -1 748 803 4 497 638
Ingående värde 2019-01-01 2 802 544 0 3 689 379 692 333 -937 815 -1 748 803 4 497 638
Periodens resultat -3 411 241 -3 411 241
Disposition enligt stämmobeslut -1 748 803 1 748 803
Nyemission, registrerad 2019-04-24 5 605 087 2 820 556 8 425 643
Emissionskostnader -636 506 -636 506
Minskning av aktiekapitalet, registrerad 2019-08-01 -6 305 723 6 305 723
Aktivering av utvecklingskostnader 2 073 260 -2 073 260
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar -448 729 448 729
Utgående värde 2019-09-30 2 101 908 0 5 313 910 2 876 383 1 994 574 -3 411 241 8 875 534


 

Kassaflödesanalys i sammandrag 

(SEK) 2019-01-01 - 2019-09-30 2018-01-01 - 2018-09-30 2018-01-01 - 2018-12-31
Från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -3 411 241 -1 190 903 -1 748 803
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m 889 625 512 075 684 419
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -2 521 616 -678 828 -1 064 384
förändringar i rörelsekapital 107 037 -330 010 -158 578
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 414 579 -1 008 838 -1 222 962
investeringsverksamheten -2 073 260 -1 393 758 -1 800 777
Finansieringsverksamheten 7 789 137 843 604 813902
Periodens kassaflöde 3 301 298 -1 558 992 -2 209 837
Likvida medel vid periodens början 613 161 2 822 998 2 822 998
Likvida medel vid periodens slut 3 914 459 1 264 006 613 161


www.starvault.se

info@starvault.se

www.starvault.se

info@starvault.se

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten´d och Mortal Royale.

Provided by: Cision

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date