Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31

17 February 2020 - 12:39

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2019-01-01 – 2019-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 239 384 (1 558 599) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 019 754 (-1 748 803) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,02 (-0,02) SEK.
 • Soliditeten uppgick till cirka 85,8 (82,2) %.
  1. kvartalet (2019-10-01 – 2019-12-31)
 • Nettoomsättningen uppgick till 533 417 (407 006) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till –608 513 (-557 900) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,00 (-0,01) SEK.
 • Spelet Kitten’d lanseras på PlayStation i mitten av november 2019.
 • Mortal Online 2 får lanserings-sajt (www.mortalonline2.com) samt blir godkänt för Steam i början av december 2019.

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 210 190 770 aktier per 2019-12-31.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
 • Med ”Star Vault” eller ”bolaget” avses Star Vault AB (publ).

VD Henrik Nyström har ordet

När vi nu stänger böckerna för 2019 kan jag konstatera att det som har absolut störst betydelse för Star Vault som bolag är en lyckad lansering av den nya och förbättrade versionen av Mortal Online, dvs. Mortal Online 2 (”MO2”). VR-spelet Kitten’d har varit ett spännande test för att se vad vi kan göra vid sidan om stora och avancerade MMORPG-spel som Mortal Online. Med facit i hand verkar det vara tufft att skapa tillfredställande försäljning för spel inom virtuell verklighet (VR). Kitten’d har mycket goda användarbetyg och vi hade goda förhoppningar att PlayStation-lanseringen i mitten av november förra året skulle visa på spelets förträfflighet även från ett försäljningsperspektiv. Vi lägger idag minimalt med tid på Kitten’d då spelet inte kräver löpande uppdateringar. Hittills har Kitten’d sålt för ca 360 000 SEK på Steam, Sony PlayStation EU och Sony PlayStation USA. Spelet beräknas släppas på Sony PlayStation Japan och i Kina under det andra kvartalet 2020.

Under det fjärde kvartalet har vi fortsatt jobbat hårt med vårt viktigaste spel, Mortal Online 2 - ett arbete som kommer att fortsätta med samma intensitet fram till färdigställande. Under slutet av december lanserades hemsidan för MO2 innehållande spelinfo, trailer samt nedräkning för Alpha Combat Test med mera. Alla inträdespaket för att delta i MO2:s alpha-version är fullsatta. Nästa viktiga milstolpe för MO2 blir den spelbara alpha-versionen som beräknas vara klar under april månad. Spetskompetensen vi har byggt upp över åren som spelstudio inom MMORPG-genren är mycket hög. Nu gäller det att vi kan kapitalisera på den kompetensen genom att få ut Mortal Online 2 som ett tillräckligt intressant spel för att skapa en uthållig och god försäljning. Det är lätt tankarna skenar iväg avseende vilken effekt en lyckad lansering med ett gott mottagande av MO2 kan få för Star Vault på sista raden. För att nå break-even behövs det inte fler än ca 4500 månatliga spelare.

Henrik Nyström

VD, Star Vault AB (publ)

 1. händelser under det fjärde kvartalet

Star Vault lanserar Kitten’d på PlaysStation

Star Vaults spel Kitten’d lanserades på PlayStation för Nordamerika och Europa den 14 november respektive 18 november 2019. Spelet är sedan tidigare släppt på plattformarna Steam, Oculus Store och Viveport – med stöd för Oculus Rift S, HTC Vive, HTC Vive PRO och Windows Mixed Reality headsets.
Lanseringssajt för Mortal Online 2 går live

Star Vault meddelade den 11 december 2019 att lanseringssajten för spelet Mortal Online 2 har gått live. Besök gärna www.mortalonline2.com för att ta del av spelinfo, bilder och teaser. Sajten kommer att uppdateras löpande och det går redan nu att förköpa ett paket för att komma med i Alpha Combat Test. Star Vault meddelade samtidigt att Mortal Online 2 är nu också godkänt för distributionsplattformen Steam i en kommande release. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Det finns inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.

Omsättning och resultat

Omsättningen under fjärde kvartalet 2019 uppgår till 533 417 kr i jämförelse med 407 006 kr för jämförelseperioden. Periodens rörelseresultat uppgår till -615 958 kr (-560 949).

Investeringar, avskrivningar och nedskrivningar

Bolaget har under 2019 aktiverat sina utgifter för utveckling. Utvecklingsutgifterna under kvartalet uppgår till    1 104 Tkr (368). Bolaget har under 2019 aktiverat utvecklingsutgifter om 3 178 Tkr (1 801). De under året aktiverade utvecklingsutgifterna skrivs av under 5 år med start då kommersialisering sker. De aktiverade utvecklingsutgifterna under kvartalet avser främst utgifter för vidareutveckling av funktioner i spelet Mortal Online 2 samt nyutveckling av spelet Kitten´d.

Finansiell ställning och likviditet

Den 31 december 2019 uppgick Bolagets likvida medel till 2 477 432 (613 161) kr. Soliditeten var 85,8 (82,2) %. Bolagets egna kapital uppgick till 8 267 021 (4 497 638) kr. Kassaflöde för året uppgick till -1 864 271 (-2 209 837) kr.

Risker och osäkerhetsfaktorer: Bolaget har ett negativt kassaflöde från verksamheten och är på så sätt beroende av tillskjutet kapital. Styrelsen arbetar aktivt och löpande med finansieringsfrågor.

Kort om Star Vault

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar och marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Bolaget är i senare delen av utvecklingsfasen av en ny förbättrad version av Mortal Online (Mortal Online 2) samt har spelet Mortal Royale i s k early acess på Steams plattform i en PC-version. Mortal Royale kommer att dra nytta av mycket av det utvecklingsarbete som görs för Mortal Online 2 och kommer därför att färdigställas och lanseras efter att lanseringskandidaten för Mortal Online 2 färdigställts. Därtill har Star Vault utvecklat VR-spelet Kitten’d som saluförs via bland annat PlayStation, Oculus och Steam.

 1. Online / Mortal Online 2

Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar, häxor, alver och jättar. Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk, utmaningar spelare emellan och även regerande av landområden. Medan många onlinespel på marknaden har en linjär spelidé, där spelet i princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag och har nått den högsta nivån, fokuserar Mortal Online istället på interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig ”spelplan” att följa. Det är istället upp till var och en att använda sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du vill sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och hållbarheten blir större. Spel av den linjära typen är betydligt vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online. Affärsmodellen för Mortal Online består huvudsakligen av månadsabonnemang. Till detta läggs så kallad mikrobetalning, det vill säga olika föremål eller egenskaper som spelaren kan köpa till utöver månadsabonnemanget. Utöver detta kan spelaren i mån av intresse göra så kallade donationer, där syftet ofta är att stödja utvecklingen av en viss egenskap eller ett föremål som alla i spelet kan ha nytta av. En förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som vill vara med och spela under en längre tid. Det som gör modellen intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar. Medlemmarna i forumet för Mortal Online får kontinuerligt information om spelet och många kommer med synpunkter och kommentarer för att göra spelet bättre. Star Vault ser stort värde i denna användarbas för sin kommande lansering av den förbättrade och uppdaterade versionen av spelet, Mortal Online 2.

 1. om spelmarknaden

Den globala digitala spelmarknaden bedömdes vara värd ca 135 miljarder dollar 2018 och förväntas växa till att vara värd ca 180 miljarder dollar 2021. Mobila plattformar står för den största tillväxten och beräknas ha utgjort strax över 50 % av marknaden 2018. Enskilda marknader domineras av Kina och USA som stod för ca 34,4 respektive 31,5 miljarder dollar under 2018. (Källa: NewZoo)

 1.  

B-aktien i Star Vault AB (publ) noterades den 28 september 2007 på Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF). Per den 31 december 2019 uppgick antalet aktier i bolaget till 210 190 770, varav 1 250 000 är A-aktier, som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien har röstvärde 1.

Under räkenskapsåret har en företrädesemission genomförts. Nyemissionen registrerades av Bolagsverket under april månad 2019, varvid ytterligare 140 127 180 aktier emitterades. Under april månad 2019 emitterades även 18 000 000 teckningsoptioner. Styrelsen bedömde det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa delaktighet för ledande befattningshavare och övrig personal avseende Bolagets utveckling samt säkerställa att dessa personer delar målsättningen att generera värdeskapande tillväxt. Teckningsoptionerna beslutades av bolagsstämma den 13 februari 2019 och har en teckningskurs om 0,1458 SEK per aktie under inlösenperioden 1 juni 2020 – 31 juli 2020.

Årsredovisning tillgänglig

Star Vaults årsredovisning för räkenskapsåret 2019 är kommer att publiceras på bolagets (www.starvault.se) och Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsida inför årsstämman. Årsstämma planeras att hållas måndagen den 15 juni i Malmö. Exakt datum för publicering av årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma.

Förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31.

 1. för bokslutskommunikéns upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade gentemot föregående år.
 

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 1. finansiella rapporter

2020-05-15: Delårsrapport 1

2020-08-17: Delårsrapport 2, halvår

2020-11-16: Delårsrapport 3

                         

 1. av bokslutskommuniké

Malmö den 17 februari 2020

Star Vault AB (publ)

Styrelsen

 1. ytterligare information, vänligen kontakta

Henrik Nyström, VD

info@starvault.se

 1. i sammandrag
(SEK) 2019-10-01 - 2019-12-31 2018-10-01 - 2018-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31 2018-01-01 - 2018-12-31
         
Nettoomsättning 533 417 407 006 1 239 384 1 558 599
Kostnad för såld vara -96 920 -66 332 -291 169 -279 491
Bruttoresultat 436 497 340 674 948 215 1 279 108
         
Administrationskostnader -486 757 -342 342 -1 626 984 -1 027 898
Forsknings- och utvecklingskostnader -565 698 -559 281 -3 347 678 -2 003 062
Rörelseresultat -615 958 -560 949 -4 026 447 -1 751 852
         
Resultat från finansiella poster        
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 445 3 049 7 445 3 049
Räntekostnader och liknande resultatposter - - -752 -
Resultat efter finansiella poster -608 513 -557 900 -4 019 754 -1 748 803
         
Skatt på årets resultat - - - -
Årets resultat -608 513 -557 900 -4 019 754 -1 748 803

 

Balansräkning i sammandrag

(SEK) 2019-12-31 2018-12-31
     
TILLGÅNGAR    
     
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 6 482 716 4 623 425
Materiella anläggningstillgångar 14 915 20 179
Finansiella anläggningstillgångar 63 300 63 300
Summa anläggningstillgångar 6 560 931 4 706 904
     
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar 596 771 152 472
Kassa och bank 2 477 432 613 161
Summa omsättningstillgångar 3 074 203 765 633
     
SUMMA TILLGÅNGAR 9 635 134 5 472 537
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
     
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital (1 250 000 A-aktier, 208 940 770 B-aktier) 2 101 908 2 802 544
Fond för utvecklingsarbete 5 722 350 3 689 379
  7 824 258 6 491 923
     
Fritt eget kapital    
Balanserat resultat 4 462 517 -245 482
Årets resultat -4 019 754 -1 748 803
  442 763 -1 994 285
     
  8 267 021 4 497 638
Skulder    
Långfristiga skulder - -
Kortfristiga skulder 1 368 114 974 899
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 635 135 5 472 537

Förändring eget kapital i sammandrag

  Bundet eget kapital Fritt eget kapital  
(SEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Totalt
             
             
Ingående värde 2018-01-01 2 680 975 2 394 077 0 1 986 572 -1 629 085 5 432 539
Periodens resultat         -1 748 803 -1 748 803
Disposition enligt stämmobeslut       -1 629 085 1 629 085  
Nyemission, registrerad 2018-10-17 121 569   759 805     881 374
Emissionskostnader     -67 472     -67 472
Aktivering av utvecklingskostnader   1 800 777   -1 800 777    
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar   -505 475   505 475    
Värde 2018-12-31 2 802 544 3 689 379 692 333 -937 815 -1 748 803 4 497 638
             
Ingående värde 2019-01-01 2 802 544 3 689 379 692 333 -937 815 -1 748 803 4 497 638
Periodens resultat         -4 019 754 -4 019 754
Disposition enligt stämmobeslut       -1 748 803 1 748 803  
Nyemission, registrerad 2019-04-24 5 605 087   2 820 556     8 425 643
Emissionskostnader     -636 506     -636 506
Minskning av aktiekapitalet -6 305 723     6 305 723    
Aktivering av utvecklingskostnader   3 177 639   -3 177 639   0
Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar   -1 144 668   1 144 668   0
Utgående värde 2019-12-31 2 101 908 5 722 350 2 876 383 1 586 134 -4 019 754 8 267 021
 •  
 •  
 1. i sammandrag
(SEK) 2019-01-01 - 2019-12-31 2018-01-01 - 2018-12-31
     
Från den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster -4 026 447 -1 751 852
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m 1 330 305 687 468
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -2 696 142 -1 064 384
     
förändringar i rörelsekapital -51 085 -158 578
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 747 227 -1 222 962
     
investeringsverksamheten -3 177 639 -1 800 777
     
Finansieringsverksamheten 7 789 137 813 902
     
Periodens kassaflöde 1 864 271 -2 209 837
Likvida medel vid periodens början 613 161 2 822 998
Likvida medel vid periodens slut 2 477 432 613 161

www.starvault.se

info@starvault.se


 

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten´d och Mortal Royale.

Provided by: Cision

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date