Follow

Sprint Bioscience utlicensierar cancerläkemedelsprogrammet Vps34 till Deciphera Pharmaceuticals

03 August 2021 - 22:15

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att bolaget licensierat sitt cancerläkemedelsprogram Vps34 till det amerikanska läkemedelsbolaget Deciphera Pharmaceuticals. Licensavtalet avser de exklusiva globala rättigheterna till programmet. Avtalet har ett sammanlagt potentiellt värde på upp till 277 miljoner USD, samt utöver det royalties på nivåer från mitten av enkelsiffriga till låga tvåsiffriga procenttal på försäljning av ett framtida läkemedel från programmet, om det godkänns. Vid avtalets ingående kommer Sprint Bioscience erhålla en upfrontbetalning om 4 miljoner USD, vilken kommer att bokföras under det tredje kvartalet 2021.

Den valda partnern Deciphera Pharmaceuticals Inc., grundat 2003, är ett läkemedelsföretag fokuserat på utvecklingen av nya betydelsefulla läkemedel till patienter för behandling av cancer. Bolaget har en godkänd produkt på marknaden i flera geografiska områden, samt tre läkemedelskandidater i klinisk utveckling. Bolaget är noterat på Nasdaq Global Select Market med ett marknadsvärde om cirka två miljarder USD. Med ett tydligt fokus på att förbättra livet för människor som lever med cancer och expertis med erfarenhet av att få ut ett nytt läkemedel på marknaden, bedöms Deciphera vara en ytterst attraktiv partner för Sprint Biosciences Vps34-program. Deciphera tar nu över det fulla ansvaret för att driva och resurssätta programmet och via fortsatta utvecklingsinsatser ta programmet till klinik och vidare ut på marknaden.

”Dagens tillkännagivande utgör exempel på Decipheras fokus på att upptäcka, utveckla och leverera betydelsefulla nya läkemedel för behandling av patienter med cancer, liksom på vårt målmedvetna arbete med att komplettera våra robusta interna forskningsprogram med partnerskapsmöjligheter som denna. Detta Vps34-program passar väl in i vår växande pipeline och förbättrar våra möjligheter att utforska potentialen med att reglera autofagi vid cancer”, säger Dan Flynn, Executive Vice President och Chief Scientific Officer (CSO) för Deciphera Pharmaceuticals.

Deciphera övertar nu projektets fortsatta utveckling och samtliga därmed förknippade kostnader.

”Licensavtalet med Deciphera Pharmaceuticals är det hittills mest omfattande som Sprint Biosciences tecknat och ytterligare ett bevis på vår förmåga att kontinuerligt generera banbrytande läkemedelsprojekt med stor kommersiell potential. Vi tillför nu vår portfölj ytterligare ett projekt där resursstarka samarbetspartners redan i ett tidigt skede tar över ansvaret och alla kostnader för den fortsatta utvecklingen, samtidigt som vi kan räkna med milstolppengar när projekten uppnår förutbestämda mål. I takt med att antalet utlicensierade projekt ökar och vidareutvecklas skapar vi fler och fler möjligheter till löpande intäkter. Den sammanlagda intäktspotentialen från våra aktiva licensavtal har nu ökat till cirka 747 miljoner USD, och utöver det eventuella royaltybetalningar”, säger Erik Kinnman, vd för Sprint Bioscience.

Förutom upfrontbetalningen har Sprint Bioscience rätt till betalningar kopplade till fördefinierade milstolpar under projektets fortsatta utveckling, dess regulatoriska process och kommersialisering av ett potentiellt läkemedel. Det sammanlagda värdet av dessa betalningar uppgår till 277 miljoner USD. Om projektet resulterar i ett godkänt läkemedel har Sprint Bioscience även rätt till royalties på nivåer från mitten av enkelsiffriga till låga tvåsiffriga procenttal på försäljning av ett framtida läkemedel från programmet.


Denna information är sådan som Sprint Bioscience är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-03 22:15 CET.

För vidare information, vänligen kontakta:

Erik Kinnman, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: [email protected]

www.sprintbioscience.com

Om Vps34 projektet

Sprint Biosciences Vps34-projekt befinner sig i preklinisk fas och riktar sig mot proteinet Vps34 som reglerar tumörcellers förmåga att undgå attacker från kroppens immunförsvar. Bolaget var först i världen med att visa att hämning av Vps34 gör det möjligt för immunförsvaret att återupptäcka tumörcellerna och bekämpa cancern. Det är också väl belagt att Vps34-hämning gör tumörer i huden och tarmen mer mottagliga för behandling med checkpointhämmare – den klass av immunonkologiska läkemedel som just nu leder fältet men som inom flera cancersjukdomar visat sig ha otillräcklig effekt som monoterapi.

Om Sprint Bioscience AB (publ)
Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 747 miljoner USD i delmålsbetalningar och ytterligare i royalties på försäljning.

Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB; +46 (0)8 528 00 399, [email protected], www.fnca.se.
Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │[email protected]

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Sprint Bioscience AB
Sprint Bioscience AB is a Sweden based company involved in developing drugs focused on cancer and metabolism. The project portfolio of the company includes STK25, VPS34, and PIP4K2....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More