Follow

Valberedningen i Smart Eye AB utsedd

24 September 2021 - 14:00

Vid Smart Eye ABs årsstämma 2021 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2022 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de fyra största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti innevarande år.

I enlighet med beslutet har de fyra största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2021 erbjudits plats i Smart Eyes valberedning och följande valberedning har bildats:

  • Mary Irwin (utsedd av familjen Krantz), Valberedningens ordförande
  • Linda Jöfelt (utsedd av familjen Jöfelt)
  • Jan Dworsky (utsedd av Robur)
  • Ossian Ekdahl (utsedd av Första AP-fonden)
  • Anders Jöfelt (Styrelseordförande i Smart Eye)

Den utsedda valberedningen har ett röstetal motsvarande cirka 32% procent av utestående aktier i Smart Eye.

Valberedningen ska inför årsstämman 2022 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via mail till [email protected] senast den 15 januari 2022.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
Smart Eye AB
Smart Eye is engaged in developing and marketing of eye-tracking technology that can measure and calculate where a person is looking. Its activities are divided into two areas: Applied solutions and Research Instruments....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More