Follow

VD-brev december 2019

19 December 2019 - 17:00

I egenskap som koncernchef för Smart Energy Sweden Group AB (publ) ("Bolaget") vill jag härmed enligt nedan lämna en lägesuppdatering för Bolaget gällande de senaste två (2) månaderna samt en redogörelse kring koncernens finansiella ställning per den 12:e december 2019 och även kommentera vissa enskilda frågor beträffande ränteplaceringar, vår kommunikationspolicy samt observationslistan.

I följande stycke presenteras finansiell information per efter senaste rapporteringstillfälle. Dessa siffror bör således betraktas som prognoser.

Försäljning och täckningsbidrag under perioden okt-nov 2019 
Försäljning i koncernen avseende oktober-november uppgick till 210,6 Mkr och hade ett täckningsbidrag på 9,5 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal 4,51%. I retroperspektiv så är Bolagets försäljning i oktober en av koncernens sämre månader medan årets december förväntas bli en av de bättre under detta kvartals försäljningsperiod vilket beror till viss del på de nya kundavtal som Bolaget tecknade under september/oktober/november då dessa är i full gång och påverkar decembersförsäljningen positivt.

Smart Energy koncernens finansiella ställning
Koncernen hade per den 12:e december 2019 en kassalikviditet på cirka 42,4 MSEK och cirka 55,0 MSEK i korta och långa ränteplaceringar samt ett ökat lagervärde på cirka 30,0 MSEK och därtill även ökade kundfordringar på cirka 15,0 MSEK vilket blir totalt 142,4 MSEK. Både Bolagets ränteplaceringar och egna lager i Trelleborgsdepån kan omsättas till likvida medel relativt omgående vid behov vilket gör att Bolaget står väl finansiellt rustat inför kommande verksamhetsår och dess utmaningar.

Smart Energy ränteplaceringar (finansiella placeringar)
Koncernen har som även tidigare kommunicerats gjort ett flertal olika ränteplaceringar i både korta och långa positioner i syfte att använda Bolagets resurser på bästa möjliga sätt under tiden som Bolaget utvärderar nya företagsförvärv eller andra nödvändiga investeringar som behöver göras. Under oktober/november i år så har Bolaget haft ränteintäkter på totalt 1,01 Mkr från sina olika ränteplaceringar vilket indirekt har minskat koncernens finansiella utgifter med ca 70% under motsvarande period. Avkastningen på Bolagets samlade ränteplacering överstiger därmed Bolagets egna lånekostnader för motsvarande belopp, vilket jag ser som mycket positivt, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Smart Energy Sweden Group AB (publ).

Bolaget har även under samma period valt att minska sina ränteplaceringar med 5,0 Mkr och därmed stärkt rörelselikviditeten i koncernen med motsvarande belopp då importvolymerna har ökat på grund av en ökad försäljning och därmed även lagerhållningen i Trelleborgsdepån.

 

Kommunikationspolicy och sekretess
Bolaget har valt en kommunikationspolicy som enligt koncernledningen bevakar Bolagets intressen på bästa sätt och mot bakgrund av denna så vi ber därför samtliga aktieägare att ha förståelse kring denna policy med respekt för Bolagets alla olika samarbetspartners (kunder, leverantörer, banker, myndigheter med flera) då dessa själva ofta har en önskan om sekretess och anonymitet.
Men vi har även en förståelse för att många av er aktieägare vill ha mer information kring Bolaget och våra olika avtal och någon väsentlig förändring eller enskild händelse i Bolaget så kommer givetvis koncernledningen att utvärdera om Bolaget ska göra ett undantag kring nuvarande kommunikationspolicy. I övrigt så ber vi alla intressenter att respektera denna kommunikationspolicy.

 
Observationslistan

Bolagets aktie handlas sedan 7 augusti 2019 på NGM:s observationslista och bolaget har i detta blivit kontaktade av ett större antal aktieägare som haft frågor kring observationsnoteringen och vårt svar på detta är att vi för ett prioriterat och aktivt arbete i samarbete med NGM börsen för att snarast möjligast kunna återgå till deras ordinarie listan. En del i denna process har bland annat varit den reviderade halvårsrapporten som bolaget publicerade den 2019-11-29 och så fort vi har mer information att tillgå i ärendet så kommer denna att kommuniceras via ett pressmeddelande från Bolaget.


 

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2019 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:
jesper.starander@sesab.net eller tfn: 031-120056.

    
  
Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på business to business (B2B) försäljning till både återförsäljare, jordbruk, entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner, åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige. Bolaget bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre tankstationer på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm och huvudägare är idag Capital Conquest AB (publ).

http://www.sesab.net/

Provided by: Cision
Smart Energy Sweden Group AB
Smart Energy is an energy company that owns several petrol stations located across Sweden. The focus is on establishing stations primarily in rural areas in the south of Sweden, where the company tends to lease land areas to establish the stations. Customers are private individuals and players within agriculture, public sector, and industry. The company is based in Västra Frölunda....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date