Kallelse till extra bolagsstämma i SciBase Holding AB (publ)

26 March 2020 - 23:30

Aktieägarna i SciBase Holding AB (publ), org.nr 556773-4768, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 29 april 2020 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas 30 minuter innan stämman öppnas.

Anmälan

Rätt att delta vid stämman har aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 23 april 2020 och har anmält sitt deltagande till bolaget senast samma dag (dvs. torsdagen den 23 april 2020). Anmälan görs per post till SciBase Holding AB (publ), Box 3337, 103 67 Stockholm, per e-post till info@scibase.com eller per telefon till 08-410 620 00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av antal biträden gäller samma tid, adresser och formkrav i övrigt. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, men kan med fördel skickas in till bolaget i samband med anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta vid stämman (så kallad rösträttsregistrering). För att denna omregistrering ska vara genomförd torsdagen den 23 april 2020 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av ett befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte vara äldre än fem år. Fullmakten i original ska medtas till stämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.scibase.com.

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
 

Förslag till dagordning
 

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier
 8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna
 9. Beslut om ändring av bolagsordningen och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier
 10. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier
 11. Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier villkorat tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol
 12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsen har lagt fram nedan förslag till beslut att fattas vid den extra bolagsstämman. Styrelsens förslag enligt punkterna 7-10 är framlagda i syfte att kunna genomföra den företrädesemission som styrelsen har fattat beslut om under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, minimera aktiekapitalökningen till följd därav, samt för att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen vid ett och samma registreringstillfälle. Styrelsens förslag enligt punkten 11 har lagts fram för att möjliggöra ytterligare minskning av aktiekapitalet, villkorat tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, efter registrering av övriga ärenden och med huvudsakligt syfte att sänka kvotvärdet för att möjliggöra en teckningskurs inom angivet intervall för de nya aktier som kan komma att tecknas genom utnyttjande av de teckningsoptioner som ges ut inom ramen för företrädesemissionen, samt för att anpassa kapitalstrukturen i övrigt.      

Punkt 7. Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om (i) ändring av bolagsordningen och (ii) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier enligt nedan. Förslagen har lagts fram i syfte att möjliggöra den företrädesemission som föreslås godkännas enligt punkt 8 i den föreslagna dagordningen. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut. 

 1. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i punkterna 4 och 5 i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att lydelsen av punkten 4 i bolagsordningen ändras från ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 18 000 000 kronor och högst 72 000 000 kronor” till ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 600 000 kronor och högst 6 400 000 kronor”.

Styrelsen föreslår att lydelsen av punkten 5 i bolagsordningen ändras från ”Antalet aktier ska vara lägst 4 900 000 och högst 19 600 000 stycken” till ”Antalet aktier ska vara lägst 16 000 000 och högst 64 000 000 stycken”.

 1. Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier. Aktiekapitalet ska minskas med 59 825 163 kronor och 60 öre. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 1 661 810 kronor och 10 öre fördelat på 16 618 101 aktier (före registrering av företrädesemissionen). Minskningen medför att aktiens kvotvärde ändras från 3 kronor och 70 öre till 10 öre per aktie.

Den föreslagna minskningen kräver ändring av bolagsordningen och är villkorad av att det genomförs ökning av aktiekapitalet (inklusive bolagsordningsändring) varigenom aktiekapitalet återställs, dvs. till ett belopp minst motsvarande minskningen. Minskningen av aktiekapitalet kan därför genomföras utan Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd.

Övrigt

Beslut enligt (i) – (ii) ovan ska vara villkorat av att stämman även fattar beslut enligt punkterna 8 och 9 i den föreslagna dagordningen.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av s.k. units bestående av nya aktier och teckningsoptioner berättigandes till teckning av nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med nedan.  

Antal units och aktiekapitalökning

Emissionen omfattar högst 19 941 721 nya aktier och högst 19 941 721 teckningsoptioner, vilka endast ska kunna tecknas och tilldelas i så kallade units där varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Efter emissionen kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

Bolagets aktiekapital kommer att kunna ökas genom teckning av de nya aktierna och genom utnyttjande av teckningsoptionerna för nyteckning av aktier. Bolagets aktiekapital kommer att kunna öka med högst 3 988 344 kronor och 20 öre, varav 1 994 172 kronor och 10 öre avser de nya aktierna och 1 994 172 kronor och 10 öre avser de nya aktier som kan komma att tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna. Aktiekapitalökningarna har beräknats baserat på ett kvotvärde om 10 öre per aktie (efter registrering av minskning av aktiekapitalet såsom föreslagits enligt föregående punkt i den föreslagna dagordningen). Aktiekapitalökningen kan dock bli mindre i den del som avser utnyttjande av teckningsoptioner, till följd av förslag till ytterligare minskning av aktiekapitalet enligt den sista punkten på den föreslagna dagordningen. Om tillstånd för minskning erhålls och sådan registreras före det att teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalökningen i denna del istället bli högst 997 086 kronor och 5 öre, baserat på ett kvotvärde om 5 öre per aktie.  

Rätt att teckna units

De som på avstämningsdagen är registrerade som innehavare av aktier i det av Euroclear Sweden AB förda avstämningsregistret äger rätt att teckna units med företrädesrätt. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i emissionen med företrädesrätt ska vara torsdagen den 7 maj 2020. Vardera aktien berättigar till sex (6) teckningsrätter och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) unit.

Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till de som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

- I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som även tecknat units med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

- I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som har tecknat units utan stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

- I tredje och sista hand ska tilldelning ske till sådana som har ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en har garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningskurs för units

Teckningskursen för en unit ska uppgå till en (1) krona och 25 öre och avser aktien. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.  

Teckning och betalning avseende units

Teckning av units, såväl med som utan stöd av teckningsrätter, ska äga rum under tidsperioden från och med den 11 maj 2020 till och med den 26 maj 2020.

Teckning med stöd av teckningsrätt ska ske genom samtidig kontant betalning av emissionslikviden till ett av bolaget anvisat konto under tidsperioden från och med den 11 maj 2020 till och med den 26 maj 2020.

Teckning av units utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild anmälningslista. Betalning för units som tecknats utan stöd av teckningsrätt ska erläggas kontant till ett av bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter besked om tilldelning.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

I den mån styrelsen finner det lämpligt, och det ej medför skada för bolaget eller dess borgenärer, kan styrelsen tillåta betalning genom kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

Teckning och teckningskurs för nya aktier vid teckning med utnyttjande av teckningsoptioner

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner ska kunna ske under tidsperioden från och med den 5 oktober 2020 till och med den 16 oktober 2020.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie (”Lösenpriset”) motsvarande det högre av (i) 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 10 handelsdagar omedelbart föregående den 30 september 2020 (30 september 2020 inräknat), dock lägst 1 SEK och högst 1,75 SEK per aktie, och (ii) aktiens kvotvärde vid tidpunkten för utnyttjande av teckningsoptioner. Om det inte noteras någon betalkurs för viss handelsdag inom angiven tidsperiod ska sådan dag inte beaktas utan tidsperioden ska istället förlängas bakåt i tiden med det antal närmast föregående handelsdagar som krävs för att perioden ska omfatta totalt 10 handelsdagar med noterad betalkurs. Det således framräknade Lösenpriset enligt föregående punkt (i) ska avrundas till två decimaler varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.

Övriga villkor för teckningsoptionerna

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor, som framgår av styrelsens fullständiga beslut.

Rätt till utdelning för nya aktier

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Villkor

Beslutet förutsätter och är villkorat av att stämman även fattar beslut om minskning av aktiekapitalet(inklusive bolagsordningsändring) medförandes att aktiens kvotvärde högst motsvarar teckningskursen för nya aktier och dess registrering är villkorad av att nyemissionen ryms inom bolagsordningens gränser.

Övrigt

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Beslutet är giltigt endast om det godkänns av bolagsstämman i efterhand och därvid biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Punkt 9. Beslut om ändring av bolagsordningen och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om (i) ändring av bolagsordningen och (ii) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier enligt nedan. Förslagen har lagts fram i syfte att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet enligt punkten 7 i den föreslagna dagordningen utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut. 

 1. Ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra ökning av aktiekapitalet genom fondemission och i övrigt anpassa gränserna med hänsyn till de olika beslut som har föreslagits stämman, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i punkterna 4 och 5 i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att lydelsen av punkten 4 i bolagsordningen ändras från ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 600 000 kronor och högst 6 400 000 kronor” (efter registrering av bolagsordningsändring enligt punkten 7 i den föreslagna dagordningen) till ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor”.

Styrelsen föreslår att lydelsen av punkten 5 i bolagsordningen ändras från ”Antalet aktier ska vara lägst 16 000 000 och högst 64 000 000 stycken” (efter registrering av bolagsordningsändring enligt punkten 7 i den föreslagna dagordningen) till ”Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000 stycken”.

 1. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Aktiekapitalet ska ökas med 59 825 163 kronor och 60 öre. Fondemissionen ska genomföras genom överföring av motsvarande belopp från fritt eget kapital till aktiekapital.  

Ökningen genomförs för att möjliggöra föreslagen minskning av aktiekapitalet enligt punkten 7 i den föreslagna dagordningen utan krav på Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd. Ökningen kommer medföra att aktiens kvotvärde ändras från 10 öre per aktie (efter registrering av föreslagen minskning av aktiekapitalet) till ett högre belopp som är beroende av aktiekapitalökningen genom företrädesemissionen respektive den ytterligare minskning av aktiekapitalet som föreslås enligt nästkommande punkt i den föreslagna dagordningen.     

Den föreslagna ökningen kräver ändring av bolagsordningen och är villkorad av att det genomförs en minskning av aktiekapitalet (inklusive bolagsordningsändring) med motsvarande belopp.

Övrigt

Beslut enligt (i) – (ii) ovan ska vara villkorat av att stämman även fattar beslut enligt punkten 7 i den föreslagna dagordningen.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 10. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier enligt nedan. Förslaget har lagts fram i syfte att minimera aktiekapitalökningen till följd av föregående punkter i den föreslagna dagordningen.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier. Aktiekapitalet ska minskas med högst 1 994 172 kronor och 10 öre (i enlighet med vad som framgår nedan). Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning till följd av registrering av de nya aktier som emitteras som del av de units (dvs. exklusive sådana nya aktier som eventuellt tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna) som omfattas av företrädesemissionen enligt punkt 8 i den föreslagna dagordningen, dock högst 1 994 172 kronor och 10 öre, justerat nedåt (om tillämpligt) till det belopp som medför att aktiens kvotvärde efter minskningens genomförande uppgår till ett belopp i kronor med högst två decimaler. Sistnämnda justering ska endast göras om aktiens kvotvärde, efter minskningens genomförande, skulle uppgå till tre eller flera decimaler.  

Minskningen genomförs för att beslut enligt föregående punkter i den föreslagna dagordningen sammantaget inte ska medföra att bolagets aktiekapital eller bundna egna kapital ökas (annat än till följd av sådan justering av minskningsbeloppet som krävs för att hitta ett lämpligt kvotvärde enligt ovan). Minskningen kommer medföra att aktiens kvotvärde justeras nedåt efter registrering av föregående beslut i den föreslagna dagordningen.  

Den föreslagna minskningen är villkorad av att det genomförs ökning av aktiekapitalet (inklusive bolagsordningsändring) varigenom aktiekapitalet återställs, dvs. till ett belopp minst motsvarande minskningen. Minskningen av aktiekapitalet kan därför genomföras utan Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd.

Beslutet ska vara villkorat av att stämman även fattar beslut enligt punkterna 7-9 i den föreslagna dagordningen.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 11. Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier villkorat tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om (i) ändring av bolagsordningen och (ii) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier enligt nedan. Förslagen har lagts fram för att möjliggöra ytterligare minskning av aktiekapitalet, villkorat tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, efter registrering av övriga ärenden på den föreslagna dagordningen. Det huvudsakliga syftet är att sänka kvotvärdet för att möjliggöra en teckningskurs inom angivet intervall för de nya aktier som kan komma att tecknas genom utnyttjande av de teckningsoptioner som ges ut inom ramen för företrädesemissionen men minskningen föreslås även för att anpassa kapitalstrukturen i övrigt. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut. 

 1. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att lydelsen av punkten 4 i bolagsordningen ändras från ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 60 000 000kronor och högst 240 000 000 kronor” (efter registrering av bolagsordningsändring enligt punkten 9 i den föreslagna dagordningen) till ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor”.

 1. Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier. Aktiekapitalet ska minskas med högst 60 024 580 kronor och 82 öre (i enlighet med vad som framgår nedan). Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som medför ett kvotvärde på bolagets aktier om 5 öre (efter registrering av övriga beslut på den föreslagna dagordningen). Det exakta beloppet är således beroende av de aktiekapitalförändringar som följer av övriga beslut på den föreslagna dagordningen men ska aldrig kunna överstiga 60 024 580 kronor och 82 öre (varav 365 598 kronor och 22 öre av det maximala beloppet avser det högsta möjliga justeringsbeloppet vid minskning av aktiekapitalet enligt punkten 10 i den föreslagna dagordningen och endast ska medföra minskning enligt detta förslag i motsvarande mån som minskningsbeloppet blir lägre än det högsta möjliga beloppet vid minskning genomförd enligt punkten 10), med innebörd att den föreslagna minskningen kommer medföra att bolagets aktiekapital kommer uppgå till 1 827 991 kronor och 10 öre efter minskningen givet antagandet att företrädesemissionen enligt punkten 8 i den föreslagna dagordningen blir fulltecknad och att minskningen registreras före ytterligare ändringar i aktiekapitalet (exempelvis till följd nyteckning av aktier genom utnyttjande av de teckningsoptioner som emitteras inom ramen för företrädesemissionen).

Den föreslagna minskningen kräver ändring av bolagsordningen och är villkorad av att tillstånd erhålls från Bolagsverket eller allmän domstol.

Övrigt

Beslut enligt (i) – (ii) ovan ska vara villkorat av att stämman även fattar beslut enligt föregående punkter i den föreslagna dagordningen.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på stämman

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala antalet aktier och röster i bolaget till 16 618 101.

Bolagsstämmohandlingar

Styrelsens emissionsbeslut, fullständiga förslag till beslut och de enligt 12 kap. 7 §, 13 kap. 6 §, 14 kap. 8 § och 20 kap. 13-14 §§ aktiebolagslagen stadgade handlingarna kommer finnas tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida www.scibase.com senast två veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

_____

Stockholm i mars 2020

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email:
simon.grant@scibase.com

Certified Advisor:

Avanza

Tel: +46 409 421 20

Email: corp@avanza.se

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt ”point-of-care” instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och inflammation. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com.

Provided by: Cision

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date