Follow

Bokslutskommuniké

13 February 2023 - 08:00

1 januari – 31 december 2022

Okt-december i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 962 (3 925) tkr, +26%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -15 460 (-13 852) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,23 (-0,20) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 593 (-11 709) tkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 61,4 (52,8)%.
 • Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 43% och nådde 11 444 (8 024) stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med 30%.

Januari-december i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 17 890 (11 727) tkr, +53%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -43 174 (-41 778) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,63 (-0,67) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -44 466 (-39 501) tkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 62,8 (56,1)%.
 • Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 40% och nådde 41 712 (29 792) stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med 39%.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den totala försäljningen ökade med 26% (+15% rensat för valutaeffekter). Försäljningen i USA inom hudcancer segmentet var 70% lägre än det fjärde kvartalet 2021 på grund av initial försäljning om 20 Nevisense system till bolagets partners. Försäljningen i Tyskland ökade i kvartalet med 67% (51% i lokal valuta). Försäljningen inom segmentet hudens barriär ökade med 135%.
 • Samarbetsavtal tecknat med Johnson &Johnson Consumer Health för att utveckla ett screeningverktyg för spädbarn baserat på hudens barriär.
 • SciBase produkter för utvärdering av hudbarriären inkluderade i stor australiensisk födelsekohortstudie.
 • Ny studie visar att Nevisense signifikant förbättrar amerikanska läkares beslutfattande utöver beslut baserade på dermatoskop.
 • Ny artikel publicerad på nature.com som diskuterar EIS som ett potentiellt kliniskt mått på hudbarriärens integritet.
 • En valberedning inför årsstämma 2023 har utsetts.

Viktiga händelser efter kvartalet

 • Inga händelser av väsentlig art har inträffat efter periodens utgång.
Okt-december Jan-december
KONCERNEN 2022 2021 2022 2021
Nettoomsättning, tkr 4 962 3 925 17 890 11 727
Bruttomarginal, % 61,4% 52,8% 62,8% 56,1%
Soliditet, % 50,6% 82,8% 50,6% 82,8%
Skuldsättningsgrad, ggr 0,98 0,21 0,98 0,21
Likvida medel, tkr 18 832 65 607 18 832 65 607
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr -14 593 -11 709 -44 466 -39 501
Resultat per aktie (före och efter utspädning) , kr -0,23 -0,20 -0,63 -0,67
Eget kapital per aktie, kr 0,37 1,03 0,37 1,16
Genomsnittligt antal aktier, tusental 68 475 68 475 68 475 62 739
Antal utestående aktier, tusental 68 475 68 475 68 475 68 475
Aktiekurs vid periodens utgång, SEK 3,82 5,52 3,82 5,52
Antal sålda elektroder, styck 11 444 8 024 41 712 29 792
Genomsnittligt antal anställda 21 18 20 17

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2023 kl. 08.00 CET.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kontaktperson: Michael Colérus, CFO.

Tel +46 70 341 34 72

För mer information vänligen kontakta:
Simon Grant, VD SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: 
[email protected] 

Certified Advisor (CA):.

Vator Securities

Tel: +46 8 580 065 99

Email: [email protected]

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett globalt medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklat ett unikt ”point-of-care” instrument för icke-invasiv detektion av hudcancer och andra hudsjukdomar. SciBase är en pionjär inom AI-baserade lösningar som kombinerar artificiell intelligens med elektrisk impedansspektroskopi (EIS) för att ge objektiv information som hjälper hudläkare och andra vid kliniskt beslutsfattande. SciBase produkter inkluderar Nevisense och Nevisense Go och för närvarande adresserar plattformen detektion av malignt melanom, icke-melanom hudcancer och bedömning av hudens barriärfunktion. Nevisense är den enda produkt som är godkänd av FDA för detektion av malignt melanom och det enda instrumentet i Europa med ett MDR-godkännande för detektion av hudcancer. SciBase teknologi är baserad på mer än 20 år av akademisk forskning vid Karolinska Intitutet i Stockholm. För mer information besök  www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
SciBase Holding AB
SciBase is a medical technology company that develops devices for the evaluation of skin disorders such as skin cancer and atopic dermatitis. Its first product, Nevisense, helps clinicians detect melanoma, the most dangerous type of skin cancer. The Company operates in two segments: skin cancer and skin barrier assessment....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More