Follow

Delårsrapport juli – september 2020

23 November 2020 - 09:00

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Under kvartal 3 uppgår bolagets nettomsättning till 1,1 (1,3) miljoner SEK. De första tre kvartalen 2020 visar på kraftig tillväxt jämfört med föregående år genom att Bolaget bland annat levererat medicinskt förbrukningsmaterial avsett att motverka spridningen av COVID-19. Kassaflödet under kvartalet uppgår till -1,4 (-5,2) miljoner SEK. Förbättringen jämfört med samma period föregående år är hänförlig till realisation av försäljning som skett under det första halvåret 2020. Under kvartal 3 har mot bakgrund av rådande kris volymer från ordinarie sårläkningsprodukter minskat något jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av medicinskt förbrukningsmaterial har följt smittspridningen av COVID-19 globalt och är därmed lägre under kvartal 3 jämfört med föregående kvartal men har påvisat en tilltagande efterfrågan efter periodens utgång.

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,1 miljoner SEK (1,3 miljoner SEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till -4,8 miljoner SEK (-3,2 miljoner SEK)
  • Periodens resultat uppgick till -4,8 miljoner SEK (-3,2 miljoner SEK)
  • Vinst per aktie uppgick till -0,43 SEK (-0,28 SEK)

FINANSIELL UTVECKLING

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Omsättningen för kvartal 3 uppgick till 1,1 (1,3) miljoner SEK där majoriteten är relaterat till medicinskt förbrukningsmaterial avsett att motverka spridningen av COVID-19. Försäljning relaterat till sårläkningsprodukter har minskat något jämfört med tredje kvartalet 2019 i samband med effekterna av COVID-19.

Kostnaderna har ökat jämfört med föregående år hänförligt till ökade personalkostnader från Bolagets ökade personalstyrka, vilket väntas bidra till en ökad försäljning under kommande kvartal.

Resultatet för kvartal 3 uppgick till -4,8 (-3,2) miljoner SEK. Jämfört med föregående år belastas resultatet av de satsningar på sälj, marknadsföring och utveckling som genomförts för att säkerställa fortsatt ökade intäkter på sikt. Jämfört med kvartal 2 2020 har resultatet försämrats mot bakgrund av att försäljningen relaterad till medicinskt förbrukningsmaterial minskat.

Resultatet för kvartal 3 2020 inkluderar en justering av tidigare reserverat förskott till leverantör som uppgår till -0,7 miljoner SEK.

FINANSIELL STÄLLNING

Bolagets likvida medel uppgick per balansdagen till 3,9 miljoner SEK jämfört med 5,4 miljoner SEK vid periodens ingång. Periodens kassaflöde uppgår till -1,4 (-5,2) miljoner SEK. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år så påverkas periodens kassaflöde positivt från realisation av Bolagets försäljningsintäkter under kvartal 2 2020.

Eget kapital uppgick till 15,7 miljoner SEK jämfört med 20,5 miljoner SEK vid periodens ingång. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 78 procent.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER

Bolaget har under kvartalet levererat den beställning på sjukvårdsmaterial om ca 600 000 SEK som pressmeddelats per den 18 augusti 2020.

Per den 1 september tillträdde som tidigare meddelat Oskar Johansson som CFO. Oskar kommer närmast från PwCs corporate finance-avdelning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Som Bolaget tidigare pressmeddelat har Bolagets produkt för brännskador, EPIPROTECT®, i en studie som publicerades den 5 oktober 2020 visat sig läka brännskador på halva tiden jämfört med grishud. Studien visar även att patienterna som behandlades med EPIPROTECT® hade mindre ärr tolv månader efter läkning, än patienter som behandlats med grishud.

Den 12 oktober 2020 ingicks ett avtal med Curenc Holding AB om att förvärva bolagets dotterbolag Curenc AB och därigenom Curenc ABs samtliga patent, patentansökningar samt rätten till framtida intellektuella tillgångar.

Som tidigare informerats vann Bolaget i början av november en stor upphandling inom Förenade Arabemiratens största sjukvårdsorganisation, Abu Dhabi Health Services Company (SEHA). De upphandlade produkterna är EPIPROTECT® i samtliga storlekar som placerats som primärval i upphandlingen.

Bolaget beslutade per den 11 november 2020, med stöd av bemyndigande från årstämman den 11 juni 2020, om en företrädesemission om cirka 21,2 MSEK som avser genomföras under det fjärde kvartalet av året.

Bolaget meddelade per den 18 november att leverans av skyddsutrustning för att skydda sjukvårdspersonal och patienter under den rådande pandemin, till ett värde av ca 1 600 000 SEK, skett till region Östergötland samt ytterligare ett sjukhus i Stockholmsområdet.


Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-23 09:00 CET.

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets certified adviser.

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Delårsrapport juli - september 2020

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
S2Medical AB
S2Medical AB is a research intensive medtech company from Sweden. The company has developed several unique wound care products and have many disruptive technologies in the pipeline. Its products include wound debridment, blood stilling, skin grafting, tissue substitutes, bandage, and antimicrobial....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date