Follow

Teckningskursen fastställd för QuiaPEGs teckningsoptioner av serie TO5

26 November 2021 - 10:02

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) emitterade under det tredje kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO5. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för ska i enlighet med optionsvillkoren fastställas till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för QuiaPEGs aktie under perioden 12 november – 25 november 2021, dock lägst 0,50 kr och högst 1,30 kr per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,697 kr. Detta innebär att teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO5 således är fastställd till 0,50 kr.

Teckningsperioden löper under perioden från och med en 29 november 2021 till och med den 15 december 2021, under vilken en (1) teckningsoption av serie TO5 berättigar till teckning av en (1) aktie i QuiaPEG.

Teckningsoptionerna av serie TO5 emitterades i augusti 2021 till dels ett antal svenska och utländska investerare genom en riktad emission av aktier och teckningsoptioner (s.k. units) dels befintliga aktieägare som kompensation för utspädningen i samband med att QuiaPEG genomförde nu nämnda riktade emission. Sammanlagt finns 17 527 108 teckningsoptioner av serie TO5 utställda.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs QuiaPEG cirka 8,8 miljoner kronor före emissionskostnader och antalet aktier i bolaget ökar med 17 527 108 aktier till 88 850 149 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 19,7 procent av kapitalet och rösterna i QuiaPEG.

Teckningsoptionerna med ISIN-kod SE0016828982 är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsoptionerna av serie TO5 handlas till och med måndagen den 13 december 2021.

Instruktioner för teckning

Innehavare vars teckningsoptioner är förvaltarregistrerade (optionerna finns på en depå, exempelvis ISK-konto) tecknar och erlägger betalning av aktier i enlighet med anvisningar från sin bank eller annan förvaltare. För frågor och instruktioner kring utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank/förvaltare. Detta bör ske i god tid före onsdagen den 15 december 2021, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner av serie TO5 ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för inlösen av TO5, så att den är emissionsinstitutet Nordic Issuing tillhanda senast onsdagen den 15 december 2021 kl. 15.00.

Anmälningssedel kan laddas ner på:

  • QuiaPEGs hemsida, www.quiapeg.com; och
  • Nordic Issuings hemsida, www.nordic-issuing.se

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet av inlösen av teckningsoptioner av serie TO5 planeras att publiceras via pressmeddelande så snart som möjligt och beräknas ske några dagar efter teckningsperiodens avslutande.

Så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear omvandlas interimsaktier (IA) till ordinarie aktier och upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Nordic Issuing är emissionsinstitut till QuiaPEG i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO5, vänligen kontakta:

Nordic Issuing, Tel: +46 40-632 00 20, epost: [email protected]

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
QuiaPEG has developed a platform that is used to improve and develop existing pharmaceuticals. The technology is based on what is known as PEGylation, a technique that connects water-soluble polymers with the pharmaceuticals and is used to improve various characteristics in the biopharmaceuticals in regards to stability and resistance....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More