Follow

Teckningskursen fastställd för QuiaPEGs teckningsoption TO 4

19 January 2021 - 08:45

Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO 4 i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har fastställts till 1,20 kronor i enlighet med gällande optionsvillkor. En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) aktie i QuiaPEG under perioden 20 januari 2020 till och med den 17 februari 2021.

Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 4 har i enlighet med optionsvillkoren justerats till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för QuiaPEGs aktie under den period om tio handelsdagar som slutar en bankdag innan första dagen i lösenperioden. Detta innebär att teckningskursen för TO 4-optionerna är fastställd till 1,20 kronor.

Teckningsperioden löper under perioden 20 januari 2020 till och med den 17 februari 2021, under vilken en (1) teckningsoption TO 4 berättigar till teckning av en (1) aktie i QuiaPEG.

Teckningsoptioner av serie TO 4 utfärdades i samband med att QuiaPEG genomförde en nyemission av units i juli 2020. Sammanlagt finns 5 365 859 teckningsoptioner av serie TO 4 utställda.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs QuiaPEG cirka 6 439 000 kronor före emissionskostnader och antalet aktier i bolaget ökar med 5 365 859 aktier till 60 684 200 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 8,8 procent av kapitalet och rösterna i QuiaPEG.

Teckningsoptionerna är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med ISIN-kod SE0014429239. Teckningsoptionerna handlas till och med måndagen den 15 februari 2021.

Instruktioner för teckning

Innehavare vars teckningsoptioner är förvaltarregistrerade (optionerna finns på en depå, exempelvis ISK-konto) tecknar och erlägger betalning av aktier i enlighet med anvisningar från sin bank eller annan förvaltare. För frågor och instruktioner kring utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank/förvaltare. Detta bör ske i god tid före måndagen den 15 februari 2021, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoption av serie TO 4 ska anmäla inlösen av teckningsoptionerna genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för inlösen av TO 4, så att den är emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast onsdagen den 17 februari 2021 kl. 15.00.

Anmälningssedel kan laddas ner på:

Registrering av nya aktier

QuiaPEG har som ambition att vid teckningsperiodens slut samt vid ytterligare ett tillfälle (inträffande under teckningsperioden) registrera de aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 4. Första ansökan om registrering av nya aktier vid Bolagsverket är beräknad att skickas till Bolagsverket den 3 februari 2021.

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 4 planeras att publiceras via pressmeddelande så snart som möjligt och beräknas ske några dagar efter teckningsperiodens avslutande.

Så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear omvandlas interimsaktier (IA) till ordinarie aktier och upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
QuiaPEG has developed a platform that is used to improve and develop existing pharmaceuticals. The technology is based on what is known as PEGylation, a technique that connects water-soluble polymers with the pharmaceuticals and is used to improve various characteristics in the biopharmaceuticals in regards to stability and resistance....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More