Follow

QuiaPEGs företrädesemission registrerad – omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner

04 August 2020 - 17:01

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget) meddelar att den företrädesemission som avslutades den 15 juli 2020 nu är registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit) är den 10 augusti 2020 och stoppdagen hos Euroclear är den 12 augusti 2020, varefter BTU omvandlas till tecknade aktier och teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO4. Den 14 augusti 2020 inleds handeln med de teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO4 som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission.

Företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i QuiaPEG BTU är den 10 augusti 2020. Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 48 292 734,60 SEK fördelat på 53 658 594 aktier. Stoppdagen hos Euroclear är den 12 augusti 2020 och aktier och teckningsoptioner beräknas finnas på respektive aktieägares VP-konto/depå den 14 augusti 2020. Handeln i teckningsoptionerna av serie 2020/2021 TO4 inleds den 14 augusti 2020 på Spotlight Stock Market.

Teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO4

Villkor:                                  En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie

Teckningskurs:                     Teckningskursen för teckningsoptionerna ska fastställas enligt följande: teckningskursen ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under den period om tio handelsdagar som slutar en bankdag innan första dagen i lösenperioden. Teckningskursen för teckningsoptionerna ska dock inte kunna understiga 1,00 kronor.

Teckningstid:                        20 januari 2021 – 17 februari 2021

Kortnamn:                            QUIA TO4

ISIN-kod:                              SE0014429239

Antal teckningsoptioner:        5 365 859

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns på Bolagets hemsida www.quiapeg.com.

För mer information kontakta:

Marcus Bosson, VD, QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

+46 (0)70 693 1253

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB var finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB var legal rådgivare till QuiaPEG i samband med företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i företrädesemissionen.

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market (ticker: QUIA). För ytterligare information, vänligen besök www.quiapeg.com.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance AB är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 50 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance AB är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
QuiaPEG has developed a platform that is used to improve and develop existing pharmaceuticals. The technology is based on what is known as PEGylation, a technique that connects water-soluble polymers with the pharmaceuticals and is used to improve various characteristics in the biopharmaceuticals in regards to stability and resistance....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More