Follow

Kommuniké från extra bolagsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

06 March 2023 - 13:35

Idag måndagen den 6 mars 2023 hölls extra bolagsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm, varvid aktieägarna fattade följande huvudsakliga beslut.

Beslut om ändringar av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändringar av bolagsordningen för att möjliggöra minskning av aktiekapitalet, nyemission av aktier och teckningsoptioner (s.k. units) respektive sammanläggning av aktier.

Beslut om minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet. Minskningen genomförs utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 0,10 kronor till 0,02 kronor per aktie.

Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (s.k. units)
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av aktier och teckningsoptioner (s.k. units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen omfattas av högst 1 026 719 447 units. En (1) unit består i sin tur av en (1) ny aktie, en (1) teckningsoption av serie TO8 och en (1) teckningsoption av serie TO9.

Beslut om nyemission av aktier (utjämningsemission) och sammanläggning av aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av aktier (utjämningsemission) samt sammanläggning av aktier. Sammanläggningen kommer ske genom att 100 aktier sammanläggs till en (1) aktie. Sammanläggningen kommer att genomföras efter att ovan angivna nyemission av units har registrerats.

Tillbakadragna förslag
Vid stämman meddelades att föreslagna beslut om riktade emissioner av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda samt till styrelseledamöter hade dragits tillbaka av förslagsställarna.

Samtliga ovan omnämnda beslutsförslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida www.quiapeg.com.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
QuiaPEG has developed a platform that is used to improve and develop existing pharmaceuticals. The technology is based on what is known as PEGylation, a technique that connects water-soluble polymers with the pharmaceuticals and is used to improve various characteristics in the biopharmaceuticals in regards to stability and resistance....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More