Follow

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSTÄMMA 2021 I QUIAPEG PHARMACEUTICALS HOLDING AB

15 June 2021 - 11:03

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB höll tisdagen den 15 juni 2021 årsstämma. I syfte att motverka smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning utan fysiskt deltagande.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade således att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2020 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Steen Krøyer, Marcus Bosson, Marek Kwiatkowski, Lars Linzander och Mats Nilsson samt nyval av Stig Løkke Pedersen och Per S Thoresen.

Steen Krøyer omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag Margareta Kleberg som bolagets revisor.

Arvode till styrelsen etc.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen etc. ska utgå enligt valberedningens förslag.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta den av styrelsen föreslagna nya bolagsordningen.

Beslut om emission av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter

Årsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter i enlighet med aktieägares förslag.

Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av nya aktier

Årsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet utan indragning av nya aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Ovan omnämnda förslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida www.quiapeg.com.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
QuiaPEG Pharmaceuticals operates in medical technology. The company has developed a technological platform that is used to improve and develop existing pharmaceuticals. The technology is based on what is known as PEGylation, a technique that connects water-soluble polymers with the pharmaceuticals and is used to improve various characteristics in the biopharmaceuticals in regards to stability and...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More