Follow

Qlucore offentliggör prospekt inför det offentliga erbjudandet och noteringen av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market

08 October 2021 - 16:00

Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, helt eller delvis, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där distribution, publicering eller offentliggörande skulle kunna vara i strid med gällande lagar eller regler. Ytterligare restriktioner är tillämpliga, vänligen se ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Varken detta pressmeddelande, eller någon information häri, ska utgöra grunden för, eller fästas tillit vid, i samband med någon form av erbjudande eller åtagande i någon jurisdiktion. Investerare bör inte teckna eller köpa några värdepapper som avses i detta pressmeddelande förutom på grundval av information i ett prospekt i dess slutliga form (”Prospektet”) som har publicerats av Qlucore AB (publ) i samband med det offentliga erbjudandet av dess aktier (”Aktierna”) och noteringen av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”).

Prospekt återfinns via: www.qlucore.com/ipo

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Ivarsson, vd för Qlucore
Telefon: +46 46 286 3110, e-post: [email protected]
Web: www.qlucore.com

Otto Rydbeck, vd för Stockholm Corporate Finance
Telefon: +46 708 78 48 70, e-post: [email protected]
Web: www.stockholmcorp.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2021 kl. [*]CEST.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Telefon: +46 8 528 003 99, e-post: [email protected]
Web: www.fnca.se

Om Qlucore AB

Qlucore är en ledande leverantör av ny generation intuitiv bioinformatikprogramvara för forskning och precisions- och kompanjonsdiagnostistik. Qlucores uppdrag är att göra det lättare att analysera de stora mängderna av komplexa data som genereras av innovationer inom genomik och proteomik. Detta görs genom att tillhandahålla kraftfulla visualiseringsbaserade analysdataverktyg för bioinformatik för forskning och precisionsdiagnostik. Verktygen är så enkla att använda att forskare, tekniker och läkare enkelt kan tolka och utforska sina datamängder.

Programvaran Qlucore Omics Explorer är en gör-det-själv-programvara för bioinformatik för forskning inom biovetenskap, växt- och bioteknikindustrin samt den akademiska världen. Det kraftfulla och flexibla visualiseringsbaserade analysverktyget med inbyggd kraftfull statistik ger resultat direkt.

Programvaran Qlucore Diagnostics är en plattform för multi-omics-följeslagare och precisionsdiagnostik. AI-drivna, sjukdomsspecifika maskininlärningsbaserade klassificeringsmodeller kombineras med patientvänliga visualiseringar i en lättanvänd och kostnadseffektiv mjukvarulösning som integreras med ett brett utbud av datagenererande tekniker och instrument. Qlucore grundades 2007 av ledande forskare vid institutionerna för matematik och klinisk genetik vid Lunds universitet. Idag har Qlucore kunder i cirka 35 länder runt om i världen, med försäljningskontor i Europa och Nordamerika, och distribution i flera länder i Asien. Många av de ledande akademiska institutionerna och läkemedelsföretagen runt om i världen använder Qlucore i sin forskning. www.qlucore.com

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Qlucore i någon jurisdiktion, varken från Qlucore eller från någon annan.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle kunna stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (och, med avseende på Storbritannien, den förordningen såsom den utgör del av inhemsk lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, och i Storbritannien, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten och Storbritannien på det sätt som avses i Prospektförordningen (såsom tillämplig), det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt godkänns i medlemsstaten eller i Storbritannien.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta dokument lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2) (a) – (d) i Ordern (alla personer i (i) och (ii) ovan benämns tillsammans ”Relevanta personer”). Aktierna är endast tillgängliga för, och en inbjudan, ett erbjudande eller en överenskommelse avseende teckning, förvärv eller annat anskaffande av sådana värdepapper kommer endast att fullföljas med Relevanta personer. Personer som inte är Relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll. Personer som sprider detta dokument måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om, och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", ”ska”, "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
Qlucore AB
Qlucore makes it easier to analyze the huge amounts of complex data that are generated by innovations in the fields of genetics and proteomics. It is done by providing powerful visualization-based bioinformatics data analysis tools for research and precision diagnostics....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More