Follow

Qlucore avser att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och i samband med noteringen genomföra en nyemission om 90 MSEK

04 October 2021 - 14:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Qlucore AB (publ) (”Qlucore” eller Bolaget”), en ledande aktör inom intuitiv bioinformatikprogramvara, offentliggör i dag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) (”Noteringen”) och att i samband med Noteringen genomföra en nyemission av aktier om cirka 90 miljoner kronor (”Erbjudandet”).

Kommentarer:

"Att lista Qlucores aktie är för mig ett kvitto på att det vi bidrar med verkligen tillfredsställer tydliga behov. Våra lösningar som började som en idé på en fest i ett studentkök i Lund där en ledande matematiker och en framstående cancerforskare diskuterade utmaningar för att bättre kunna hantera riktigt stora datamängder, flyttar vi nu från forskning även till användning i cancervården”, säger Carl-Johan Ivarsson, VD för Qlucore och en av bolagets grundare, och fortsätter:

”Nästa generation av vår mjukvara – Qlucore Diagnostics – har förutsättningar för att ställa en snabbare och mer precis cancerdiagnos, vilket skapar förutsättningar för en bättre vård och i slutändan bidra till att rädda fler liv. Vi är redan ett globalt bolag med över 200 kunder och vår programvara används av ledande lärosäten och av globala läkemedelsbolag för att effektivt hantera stora mängder data.”

”Qlucore tar nu nästa stora steg. Vi ska nu etablera oss i den kliniska världen. Vår nyligen lanserade programvara Qlucore Diagnostics har goda förutsättningar att bidra till en bättre och effektivare cancervård. Därmed öppnas en mycket stor global marknad för Qlucore.” sa Pia Gideon, styrelseordförande för Qlucore.

Om Qlucore
Qlucore är en ledande leverantör av en ny generations intuitiv programvara för bioinformatik forskning och precisions- och kompanjonsdiagnostik. Produkterna utgår från en egenutvecklad mjukvara och skapar förutsättningar för en snabbare, bättre och mer precis cancerdiagnostik.

Qlucores uppdrag är att göra det lättare att analysera de stora mängderna av komplexa data som genereras av innovationer inom genomik och proteomik. Detta görs genom att tillhandahålla kraftfulla visualiseringsbaserade analysdataverktyg för bioinformatik för forskning och precisionsdiagnostik. Verktygen är så enkla att använda att forskare, tekniker och läkare enkelt kan tolka och utforska sina datamängder.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Qlucore har redan cirka 200 kunder. Bolaget har under ett antal år licensierat sin mjukvara inom primärt affärsområdet analysstöd, men avser att växa framför allt inom AI-baserad precisionsdiagnostik, med inriktning på olika cancerformer. AI gör det möjligt att enkelt analysera stora och komplexa datamängder och ger diagnostiska laboratorier och behandlande läkare bättre underlag för att ställa en korrekt diagnos och ge rätt behandling. Området benämns ofta som precisionsdiagnostik och är en viktig förutsättning för införandet av precisionsmedicin. Produkterna underlättar samtidigt användandet av standardiserade laboratorieflöden som därmed kan sänka totalkostnaden för utförda diagnostiska tester.

Bolaget bedömer att det finns stora behov inom cancervården och speciellt för cancerdiagnostik baserat på mätning av geners aktivitetsnivå, och kommer att expandera och utveckla CE-märkt och FDA-godkänd programvara för klinisk diagnostik med specifika moduler för olika cancertyper såsom leukemi, icke småcellig lungcancer, bröstcancer och andra tumörformer. Internationellt används ofta termen ”Software as a Medical Device” för den här typen av lösningar.

Den förestående emissionen syftar till att skapa ökade resurser för denna satsning och möjliggöra för Bolaget att bli en betydande aktör i den pågående utvecklingen inom modern precisionsbaserad cancerdiagnostik.

Erbjudandet i korthet

  • Aktierna kommer att erbjudas till kvalificerade och institutionella investerare i Sverige och Frankrike, samt till allmänheten i Sverige.
  • Erbjudandet kommer att utgöras av nyemitterade aktier om cirka 90 miljoner kronor. Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att beskrivas i ett prospekt som upprättas av Bolaget med anledning av Erbjudandet. Prospektet kommer att publiceras på Qlucores webbplats, www.qlucore.com.
  • Qlucore avser att Bolagets aktier ska godkännas för upptagande till handel på First North under förutsättning att vissa sedvanliga villkor uppfylls, däribland att Bolaget inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet för Bolagets aktier är uppfyllt.
  • Handel i Qlucores aktier på Nasdaq First North Growth Market förväntas inledas under första halvan av november 2021.

Teckningsåtaganden
En handfull ankarinvesterare har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier till ett belopp om cirka 54 miljoner kronor i Erbjudandet, till ett pris om 64,5 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde om omkring 170 miljoner kronor för Bolagets samtliga utestående aktier före erbjudandet. Ankarinvesterare är M2 Capital Management AB, Cantaloupe AB, Gainbridge Novus Nordic, samt nuvarande aktieägare Eiffel Investment Group, med flera. Utöver det finns teckningsåtaganden om cirka 21 miljoner kronor. Sammantaget uppgår det totala teckningsåtagandena till cirka 75 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Ivarsson, vd för Qlucore
Telefon: +46 46 286 3110, e-post: [email protected]
Web: www.qlucore.com

Otto Rydbeck, vd för Stockholm Corporate Finance
Telefon: +46 708 78 48 70, e-post: [email protected]
Web: www.stockholmcorp.se

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Telefon: +46 8 528 003 99, e-post: [email protected]
Web: www.fnca.se

Om Qlucore AB

Qlucore är en ledande leverantör av ny generation intuitiv bioinformatikprogramvara för forskning och precisions- och kompanjonsdiagnostistik. Qlucores uppdrag är att göra det lättare att analysera de stora mängderna av komplexa data som genereras av innovationer inom genomik och proteomik. Detta görs genom att tillhandahålla kraftfulla visualiseringsbaserade analysdataverktyg för bioinformatik för forskning och precisionsdiagnostik. Verktygen är så enkla att använda att forskare, tekniker och läkare enkelt kan tolka och utforska sina datamängder.

Programvaran Qlucore Omics Explorer är en gör-det-själv-programvara för bioinformatik för forskning inom biovetenskap, växt- och bioteknikindustrin samt den akademiska världen. Det kraftfulla och flexibla visualiseringsbaserade analysverktyget med inbyggd kraftfull statistik ger resultat direkt.

Programvaran Qlucore Diagnostics är en plattform för multi-omics-följeslagare och precisionsdiagnostik. AI-drivna, sjukdomsspecifika maskininlärningsbaserade klassificeringsmodeller kombineras med patientvänliga visualiseringar i en lättanvänd och kostnadseffektiv mjukvarulösning som integreras med ett brett utbud av datagenererande tekniker och instrument. Qlucore grundades 2007 av ledande forskare vid institutionerna för matematik och klinisk genetik vid Lunds universitet. Idag har Qlucore kunder i cirka 35 länder runt om i världen, med försäljningskontor i Europa och Nordamerika, och distribution i flera länder i Asien. Många av de ledande akademiska institutionerna och läkemedelsföretagen runt om i världen använder Qlucore i sin forskning. www.qlucore.com

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Qlucore i någon jurisdiktion, varken från Qlucore eller från någon annan.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle kunna stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om, och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", ”ska”, "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
Qlucore AB
Qlucore makes it easier to analyze the huge amounts of complex data that are generated by innovations in the fields of genetics and proteomics. It is done by providing powerful visualization-based bioinformatics data analysis tools for research and precision diagnostics....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More