Follow

Qlosr Group AB:s företrädesemission registrerad – omvandling av BTU till B-aktier

28 September 2021 - 08:15

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units, bestående av B-aktier, om cirka 41,2 MSEK, som avslutades den 7 september 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 30 september 2021. Avstämningsdag är den 4 oktober 2021, varefter BTU omvandlas till B-aktier. De nyemitterade B-aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 6 oktober 2021.

Efter registrering av Företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 9 517 652,78 SEK fördelat på 8 723 552 988 aktier.
 
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt agerade legal rådgivare i samband med nyemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission var emissionsinstitut i nyemissionen.
 
Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: [email protected].

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se
 
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar offentliggöra.
 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
 
Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Provided by: MFN
NGM Nordic SME (Sweden)
Qlosr Group AB
Qlosr is a complete supplier of IT solutions which sells and delivers packaged subscription services to independent schools, small and medium-sized companies. Most of the operations are conducted in the Nordic market and consist of packaged IT services within the workplace, networks and server operations....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More