Follow

Ett starkt kvartal avslutar ett starkt år

25 February 2021 - 08:30

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det fjärde kvartalet 2020 med 41 procent, från 27,0 till 38,2 MSEK. För 2020 som helhet ökade försäljningen med 55 procent till 103,5 (66,9) MSEK.
Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för det fjärde kvartalet försvagades till -29,5 MSEK (-28,7) som en följd av bland annat fortsatt offensiva satsningar på att växa affären inom nya segment samt negativa valutaeffekter.


 

”Försäljningsmässigt blev det fjärde kvartalet det starkaste kvartalet i företagets historia och ledde till att PowerCell Sweden för första gången uppnådde en total försäljning på mer än 100 MSEK för ett enskilt år. Det som framför allt drev försäljningen under det sista kvartalet var de omfattande beställningarna från Robert Bosch GmbH”, säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden.

Under det fjärde kvartalet 2020 uppgick försäljningen till 38 150 TSEK jämfört med 26 983 TSEK motsvarande kvartal föregående år, en ökning med 41 procent. Rörelseresultatet före jämförelsestörande uppgick det fjärde kvartalet till -29 543 TSEK jämfört med -28 736 TSEK under det fjärde kvartalet 2019. Även rörelseresultatet efter jämförelsestörande poster uppgick till -29 543 TSEK jämfört med -28 763 TSEK motsvarande kvartal föregående år.

För att ta sig in i nya och prioriterade segment fortsatte PowerCell Sweden även under det fjärde kvartalet att satsa offensivt på marknad och försäljning vilket lett till högre kostnader och en svagare lönsamhet. Även negativa operationella valutaeffekter försvagade lönsamheten under kvartalet.

Richard Berkling, som tillträdde som ny VD för PowerCell Sweden den förste januari i år, ser stora möjligheter för bolaget framåt.

”Det är uppenbart att vätgasen och bränslecellerna står inför en mycket spännande period och det jag sett sedan jag kom till PowerCell har övertygat mig om bolagets stora möjligheter. PowerCell Sweden har fördelen av att kunna kombinera en mycket lång erfarenhet med en bibehållen genuin entreprenörsandan vilket ger oss en oerhört stark position framåt,” säger Richard Berkling.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK 2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
jan-dec
2019
jan-dec
Nettoomsättning 38 150 26 983 103 528 66 850
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster -29 543 -28 736 -97 749 -79 898
Rörelseresultat -29 543 -28 763 -103 386               448 408
Resultat efter skatt -50 324 -40 977 -116 622 438 011
Rörelsens kassaflöde -33 826 -21 445 -3 863 369 146
 

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling                                     Mårten Wikfors
VD, PowerCell Sweden AB (publ)              IR-ansvarig
Tel: +46 (0) 31 720 36 20                           Tel: +46 705 59 11 49
Email: [email protected]      Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021, kl 08:30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
PowerCell Sweden AB
PowerCell Sweden AB is a Sweden-based company active in the field of clean energy. It develops, manufactures and produces environment-friendly electrical power systems for stationary, marine, off-road and on-road segments. The company has developed a system of fuel cell platforms that are powered by pure or reformed hydrogen gas and generate electricity and heat without releasing any emissions oth...
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More