Follow

Pharmiva AB (publ) offentliggör prospekt inför notering på Nasdaq First North Growth Market

05 March 2021 - 13:25

Pharmiva AB (publ) är ett svenskt femtech-bolag (medicintekniskt bolag med fokus på kvinnohälsa) som utvecklar nya innovativa behandlingar för vaginal hälsa. Bolaget genomför nu en noteringsemission på 35 MSEK och avser efter denna transaktion noteras på Nasdaq First North Growth Market.

Pharmiva AB (Publ) (”Pharmiva” eller ”Bolaget”) offentliggör idag prospekt med anledning av styrelsens beslut att genomföra en nyemission och ägarspridning (”Erbjudandet”) samt ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet uppgår till 35 MSEK motsvarande 2 185 000 aktier och genomförs i form av en unitemission där varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption. I samband med emissionen har teckningsförbindelser motsvararande 18 MSEK inhämtats från bland annat Capmate AB, Pegrocco Invest AB och Birger Jarl 2 AB. Teckningsperioden pågår den 8 – 19 mars 2021 och första dag för handel beräknas till den 31 mars 2021.

Problem med den vaginala hälsan drabbar hundratals miljoner kvinnor världen över. Sjukdomar och infektioner som bakteriell vaginos, candida, endometrios och gonorré för med sig ett stort lidande och leder ofta till social isolering och ofrivillig barnlöshet. Kostnaderna för samhället är stora och behovet av bättre behandlingar är stort. Det är en oacceptabel situation 2021 och Pharmiva är fast beslutna att förändra detta.

Pharmivas patenterade och CE-märkta medicintekniska produkt Vernivia® är en unik vaginal mousse mot bakteriell vaginos som kombinerar utläkning av infektionen med snabb symtomlindring utan att orsaka några problematiska biverkningar. Lanseringen av Vernivia® är första steget mot bolagets mål att bli ett globalt femtech-bolag med en bred portfölj inom vaginal hälsa.

Styrelsen har med anledning av Erbjudandet upprättat ett prospekt som den 4 mars 2021 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Nasdaq Stockholm AB har den 2 mars 2021 meddelat att Bolaget uppfyller Nasdaq First North Growth Markets noteringskrav, förutsatt att sedvanliga villkor, däribland att spridningskravet för Bolagets aktier, uppfylls senast på noteringsdagen.

BAKGRUND TILL ERBJUDANDET
Pharmiva har utvecklat en innovativ behandling mot vanligt förekommande underlivsinfektioner hos kvinnor. Bolagets första produkt, Vernivia®, för behandling av bakteriell vaginos (BV) är CE-märkt enligt klass IIa. Vernivia® genomgår nu avslutande kliniska studier samt parallellt en mjuklansering genom en användarstudie inför en planerad bred kommersialisering under inledningen av 2022.

Pharmiva ser ett antal faktorer som Bolaget bedömer utgör grund för en stark marknadsposition för Vernivia®:

 • Utläkning av BV i nivå med nuvarande frekvent använd antibiotikabehandling men med klart förbättrad symtomlindring
 • Kliniskt bevisad effekt vilket skiljer sig från övriga idag tillgängliga receptfria behandlingar som är enbart symtomlindrande
 • Produkten Vernivia® är en receptfri behandling vilket ökar tillgängligheten för patienterna
 • Stark efterfrågan i marknaden för nya och innovativa antibiotikafria behandlingar

Utöver den första produkten Vernivia® arbetar Pharmiva med ytterligare indikationer inom vaginal hälsa baserat på den patenterade teknologiska plattformen Venerol®, där behandling av svampinfektioner är längst framskridet.

Pharmivas styrelse bedömer att Bolagets strategi tillvaratar de kommersiella möjligheter som finns för Pharmivas produkter och i syfte att kapitalisera Bolaget och skapa förutsättningar för att realisera strategin beslutade styrelsen därför den 4 mars 2021 att genomföra Erbjudandet vilket uppgår till högst 35 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna som ingår i Erbjudandet tillförs Bolaget ytterligare högst ca 22 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen har beslutat att i samband med Erbjudandet bredda Bolagets aktieägarbas och ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. En notering bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling, öka kännedomen om Bolaget samt underlätta vid framtida kommersiella partnerskap i Europa och USA.

“Det är glädjande att se ett så stort intresse för bolaget och att fler och fler ser den stora outnyttjade potential som finns i att investera i produkter som förbättrar kvinnors hälsa. De medicinska behoven är enorma och våra medicintekniska produkter kan förbättra den vaginala hälsan världen över. Vi står inför vår första lansering och målet är att bli ett globalt femtech-bolag med en bred portfölj. Den förestående börsintroduktionen och tillhörande tillskott av kapital är viktiga redskap för att förverkliga vår plan” säger Christina Östberg Lloyd, vd Pharmiva.

ERBJUDANDET I KORTHET OCH ANVÄNDANDE AV EMISSIONSLIKVID

 • Erbjudandet omfattar högst 1 092 500 units motsvarande 2 185 000 aktier.
 • Erbjudandet genomförs till ett fast pris om 32 SEK per unit vilket motsvarar en teckningskurs om 16 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Erbjudandet storlek uppgår till 35 MSEK, baserat på teckningskursen och befintligt antal aktier värderas Bolaget till 79,3 MSEK före Erbjudandet.
 • I samband med Erbjudandet har icke säkerställda teckningsförbindelser om 18,0 MSEK inhämtats, motsvarande 52 procent av Erbjudandet.
 • Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie från och med den 28 mars till och med den 8 april 2022 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under en period om 20 handelsdagar omedelbart föregående den 24 mars 2022 dock högst 20 SEK.
 • Teckningsperioden är 8-19 mars 2021. Utfallet av Erbjudandet planeras offentliggöras den 22 mars 2021, beräknad likviddag är den 24 mars 2021 och preliminär första dag för handel beräknas till den 31 mars 2021.

För det fall Erbjudandet fulltecknas tillförs Bolaget ca 35 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 4 MSEK. Pharmiva har för avsikt att använda nettolikviden från Erbjudandet till att förbereda organisationen och verksamheten för den kommersiella lanseringen av Vernivia® enligt nedan prioritetsordning:

 • Operationella kostnader och utvecklingsarbete: 40%
 • Marknadsarbete (kommersiell lansering): 30%
 • Klinisk studie och påbörjad registrering USA: 20%
 • Produktion: 10%

Huvudägarna och ledande befattningshavare har via utfästelse om lock-up förbundit sig att inte avyttra utan skriftligt medgivande från Partner Fondkommission AB något av sina respektive äganden från och med första handelsdag på Nasdaq First North och 13 månader framåt.

TIDPLAN
Teckningstid: 8-19 mars 2021
Offentliggörande av utfall: 22 mars 2021
Likviddag: 24 mars 2021
Preliminär första dag för handel: 31 mars 2021

PROSPEKT OCH ANMÄLNINGSSEDEL
Prospekt med fullständiga villkor och instruktioner finns från och med idag tillgängliga på Bolagets webbplats www.pharmiva.com samt på Partner Fondkommissions webbplats www.partnerfk.se där även anmälningssedlar och övrig info om Erbjudandet kommer att återfinnas från och med den 8 mars 2021.

INVESTERARTRÄFFAR
I samband med Erbjudandet kommer Bolaget att genomföra digitala investerarpresentationer vid följande tillfällen:

8 mars 2021, kl 13:00 Financial Hearings, anslut till presentationen genom att följa länken https://tv.streamfabriken.com/pharmiva

11 mars 2021, kl 13:00 Digital live-presentation via Teams anmälan sker via e-post till [email protected]

16 mar 2021, kl 09:00 Aktiedagen digitalt, anmälan sker på www.aktiespararna.se

17 ars 2021, kl 17:00 Digital live-presentation via Teams anmälan sker via e-post till [email protected]

RÅDGIVARE
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet är Partner Fondkommission. 

För ytterligare information om Pharmiva, vänligen kontakta:

Christina Östberg Lloyd, vd Pharmiva AB (publ)
E-post [email protected]
Telefon (+46) 0706 388 922

Om Pharmiva
Pharmiva är ett svenskt femtech-bolag (medicintekniskt bolag med fokus på kvinnohälsa) som utvecklar nya innovativa behandlingar för vaginal hälsa. Bolagets första patenterade och CE-märkta produkt Vernivia®, en vaginal mousse, lanseras inom kort för behandling av bakteriell vaginos (BV). BV är en infektion som drabbar cirka en tredjedel av alla kvinnor globalt i åldern 14–49 år. Med Vernivia® får kvinnor för första gången en ändamålsenlig behandling som både läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som antibiotika innebär för både individ och global hälsa. Lanseringen av Vernivia® är första steget mot Pharmivas mål att bli ett globalt femtech-bolag med en bred portfölj inom vaginal hälsa. För mer information, besök www.pharmiva.com

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva Pharmiva AB (publ) värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.
Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.
I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.
Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan att de registreras, omfattas av ett tillämpligt undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.
De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan eller Kanada och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Japan eller Kanada. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Japan eller Kanada att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande.
Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att ske genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av Bolaget och som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och bolagsledningen, liksom finansiella rapporter. Detta pressmeddelande utgör annonsering och är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare får inte förvärva värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande om det inte sker på basis av information som ingår i ett prospekt.

FRAMÅTRIKTAD INFORMATION
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktad information. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan innehålla uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”bör”, ”skulle kunna”, ”eftersträvar” och ”kanske”, liksom negationer av dessa samt liknande uttryck. Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådan framåtriktad information föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom den framåtriktade informationen. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är korrekta. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i de uppfattningar som uttrycks häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid den framåtriktad informationen i detta pressmeddelande.
Information, uppfattningar och framåtriktad information i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum, och kan komma att förändras utan avisering. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende någon framåtriktad information för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Pharmiva AB
Pharmiva is a medical technology company. It develops innovative antibiotic-free medical products in order to improve vaginal health....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More