Follow

Kommuniké från årsstämma

26 May 2023 - 20:33

Idag, den 26 maj 2023, hölls årsstämma i PharmaLundensis AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet

Vid årsstämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Således lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2022. Vidare beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör.

Val av styrelse och revisor samt arvoden

Vid årsstämman beslutades att styrelsearvode, för perioden fram till årsstämman 2024, ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden, med vardera 50 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget och med 25 000 kronor till styrelsesuppleanten. Det beslutades även att omvälja Arne Skogvall, Bo Wennergren, Björn Sivik, Staffan Skogvall och Stefan Ahlfors som styrelseledamöter och att välja Anders Persson som ny styrelsesuppleant. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Arne Skogvall som styrelseordförande.

Vid årsstämman beslutades det vidare att omvälja auktoriserade revisorn Martin Bengtsson som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Vid årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra 4 och 5 §§ i bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Vid årsstämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 40 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall

VD, PharmaLundensis AB

Telefon: 046-13 27 80

E-post: info@pharmalundensis.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2023.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
PharmaLundensis AB
PharmaLundensis is a medtech research company with main focus on the treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD), chronic bronchitis, and influenza-induced lung failure....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More