Follow

Kommuniké från extra bolagsstämma i OssDsign AB (publ)

09 April 2021 - 11:45

Idag har extra bolagsstämma hållits i OssDsign AB (publ) (”Bolaget”). Närvaro på stämman skedde uteslutande genom poströstning. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av bolagsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämma som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.ossdsign.com).

Extra bolagsstämman beslutade:

  • om ändringar av Bolagets bolagsordning (i) såvitt avser gränserna för aktiekapitalet samt (ii) såvitt avser gränserna för antal aktier;
  • att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 31 033 044 nya aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare; och
  • om ett bemyndigande för styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 3 875 000 aktier till en teckningskurs om 7,75 kronor per aktie.

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: [email protected]

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: [email protected]

Om OssDsign
OssDsigns vision är att skapa regenerativa lösningar, som så naturligt som möjligt återställer och botar patienter med kranie- och ryggradsdefekter. OssDsigns drivkraft är att ge patienter livet de förtjänar tillbaka, genom att i samarbete med kirurger integrera biomaterial och klinisk design för att skapa produkter som ger bättre läkningsförmåga. Med huvudkontor i Sverige förser OssDsign sjukhus över hela världen med implantat för kraniell rekonstruktion och andra applikationer inom ortopedisk kirurgi.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
OssDsign AB
OssDsign AB is a designer and manufacturer of implants and material technology for bone regeneration. The products include OssDsign Cranial and CranioPlug....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More