Follow

Nowonomics ABs kvartalsrapport Q1 2023

04 May 2023 - 08:30

Årets första kvartal bjöd på en 14% omsättningsökning i förhållande till motsvarande period föregående år. I övrigt präglades årets första kvartal av ett fokus på att ansöka om tillstånd för försäkringsdistribution och förbereda för lanseringen av Barnspar som kommer att lanseras under kommande kvartal. 
 

– Den ekonomiska vintern har fortsatt även under årets första kvartal med fortsatta räntehöjningar, höga matpriser vilket slår hårt på våra medlemmars ekonomiska vardag men trots detta så är det roligt att över 6000 personer har valt att bli medlemmar och med stolthet som jag kan presentera att vår nettoomsättning i perioden har ökat till 2,5 MSEK från 2,2 MSEK, en ökning med 14%, säger Rutger Selin, VD på Nowo.

PERIODEN I SAMMANDRAG JANUARI - MARS

 • Nettoomsättningen uppgick till  2 525 (2 207) TSEK motsvarande en ökning om 14%
 • Likvida medel per 31 mars uppgick till 3 742 (5 708) TSEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till -21 410  (-2 078) TSEK 
 • Den sammanlagda fondförmögenheten under förvaltning uppgick till ca 652 500 (655 600) TSEK 
 • Aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 948 (663) TSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -10 140 (-9 021) TSEK
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,91 (-1,04) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • Nowo beslutade i januari att ansöka om tillstånd för försäkringsdistribution. Detta som ett första steg för att öppna upp för att kunna hantera bolagets ca 84 000 aktiva medlemmars tjänstepension. 
   
 • Den 27 mars presenterades ett nytt sparsätt där Nowo som första aktör i Sverige lanserar pensionsspar för barn, vilket ska  lanseras under Q2.

 • I början av mars ingick bolaget ett låneavtal med en konvertibelram om 15 MSEK med Formue Nord Fokus A/S. Konvertibellånet löper med en fast ränta om 1,25% av utnyttjad likvid per påbörjad 30-dagars period och har en löptid till 31 juli 2024. Konvertering kan ske till en fast kurs om 18 kr per aktie från och med slutförd emission av nya aktier som kan komma att emitteras genom nyttjande av Bolagets befintliga teckningsoptioner av serie TO3. 

 • I samband med att låneavtalet ingicks kallade bolaget på 10,0 MSEK vilket tillsammans med befintlig kassa användes för att amortera tidigare lån om 20 MSEK jämte upplupen ränta om 2,2 MSEK. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 3 april genomförde Bolaget en riktad nyemission om 5,0 MSEK till EIE Utvikling A/S.
   
 • Den 3 april genomförde Bolaget en riktad apportemission avseende förvärv av återstående minoritetspost om 5 444 st aktier i QQM Fund Management AB vilket gör att dotterbolaget från och med detta datum är ägt till 100%.

Denna information är sådan som Nowonomics AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2023 kl. 08:30 CEST.

För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28, mail [email protected]

Om Nowonomics AB (publ)
Nowo, Nowonomics AB (publ), föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.

Nowo har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation.

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på [email protected] eller tel: +46 739 496 250

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Nowonomics AB
NOWO aims to promote savings before retirement and therefore develops its own tools and solutions together with the partners to simplify, educate and help our members to have a better financial situation....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More