Follow

RÄTTELSE: fel datum - "Nodebis offentliggör informationsmemorandum avseende tidigare kommunicerad företrädesemission"

24 May 2023 - 07:55

Nodebis utfärdar en rättelse av pressmeddelandet som skickades ut kl 16.45 den 23 maj. Rättelsen avser att datumet för teckningsperioden börjar 24 maj samt att informationsmemoradum bifogas.

Styrelsen för Nodebis Applications AB (publ) (“Nodebis” eller ”Bolaget”) offentliggör informationsmemorandum med anledning av Bolagets tidigare meddelade företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen kan maximalt tillföra Bolaget cirka 22,9 miljoner kronor före emissionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Företrädesemissionen i sammandrag
Bolagets styrelse beslutade den 2 maj 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 31 maj 2022, om en företrädesemission av högst 21 775 022 nyemitterade aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 4 948 968,37 SEK. Vid fullteckning tillförs Bolaget cirka 22,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Den som på avstämningsdagen den 22 maj 2023 var registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till fyra (4) teckningsrätter, och sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 1,05 SEK per aktie.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av Bolaget. Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, och annan relevant information kommer att finnas tillgängligt på Bolagets samt Eminova Fondkommissions respektive hemsidor; www.nodebis.se respektive www.eminova.se.

Tidplan för Företrädesemissionen:
Avstämningsdag: 22 maj 2023
Teckningsperiod: 24 maj– 7 juni 2023
Handel i teckningsrätter: 24 maj – 1 juni 2023
Offentliggörande av utfall: Omkring den 9 juni 2023

Rådgivare
Eminova Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission är emissionsinstitut i Företrädesemissionen. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Nodebis. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nodebis kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Nodebis kommer att offentliggöra omkring den 23 maj 2023. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Nodebis för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Provided by: MFN

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More