Follow

Nodebis, Nodebis Applications AB (publ) förvärvar 55% av aktierna i Sandwall & Björn Holding AB

13 April 2023 - 15:45

Nodebis Applications AB (publ), org.nr 556858–5441, (”Nodebis”) noterat på NORDIC SME marknadsplatsen med ”ticker” NODE, har idag, den 13 april 2023, ingått avtal med Alfanode AB, org.nr 556544-3792 (”Alfanode”), om förvärv av 55% av aktierna i Sandwall & Björn Holding AB, org.nr 559252-1685, med de helägda dotterbolagen Ny Media Sverige AB, org.nr 559254-9371 (”Ny Media”) och Svensk Företagsreklam AB, org.nr 559253-9877 (”Svensk Företagsreklam”). Köpeskillingen uppgår till 18 000 000 kronor.

Ny Media omsatte 2022 ca 16,4 mkr med ett EBTDA resultat om ca 4,5 mkr och Svensk Företagsreklam omsatte 2022 ca 15,1 mkr och ett EBTDA resultat om ca 2,6 mkr. De nya tjänsterna kompletterar Nodebis befintliga inom segmentet Business Information Services, BIS, samt Nodebis kunnande inom området B2B adresserad direktreklam. De nya verksamheterna ger Nodebis lönsam tillväxt och bidrar omedelbart till koncernens egengenererade kassaflöde. Minoriteten ägs till 15% vardera av säljaren och två av grundarna tillika nyckelmedarbetare. Förvärvet ger även tillgång till kompletterande databaser för bolag och privatpersoner samt en synergipotential med Nodebis övriga databasleverantörer.

Ny Media Sverige AB tillhandahåller flertalet nischade tidningar som är marknadsledande inom sina respektive områden. De skickas hem till specifika målgruppen, finns på webben och sociala medier samt är till försäljning hos återförsäljare.

Svensk Företagsreklam AB gör kvalificerade urval för att nå specifika målgrupper för rekrytering av nya kunder. Med tillgång till data för samtliga företag och vuxna personer i Sverige levererar bolaget genomtänkta målgrupper för effektiv direktmarknadsföring.

Betalningen för de förvärvade aktierna i Sandwall & Björn Holding AB erläggs genom en säljarrevers om 18 000 000 kronor. Låneavtalet löper med ränta enligt en årlig räntesats om STIBOR plus 8 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats. Upplupen ränta skall erläggas kvartalsvis i efterskott. Låntagaren skall återbetala skulden i dess helhet till Alfanode senast den 23 maj 2033. Oaktat det föregående har Låntagaren rätt att när som helst i förtid återbetala belopp motsvarande hela eller del av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta. Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen är marknadsmässiga och att aktieöverlåtelseavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

Alfanode är Nodebis största ägare, med cirka 52% och Avtalet är villkorat av godkännande av Nodebis aktieägare på den kommande årsstämman i Nodebis. Kallelse till årsstämman den 23 maj sker i särskild ordning. Förutsatt att aktieägarna i Nodebis godkänner transaktionen förväntas transaktionen genomföras den 23 maj.

Provided by: MFN
NGM Nordic SME (Sweden)
Nodebis Applications AB
Nodebis Applications owns and invests in unlisted companies....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More