Follow

Nodebis Applications delårsrapport Januari-Mars 2023

10 May 2023 - 08:30

Delårsrapport

Jan-Mars 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 11 764 (5 199) tkr 
  • Rörelseresultatet uppgick till -4 (-1 734) tkr 
  • Periodens resultat uppgick till -85 (143) tkr 
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,00) kr 

VD har ordet 
Då har det första hela kvartalet som noterat bolag passerat och vi fortsätter vår resa att bygga och utveckla koncernen. Alla verksamheter har levererat bättre än, eller på, budget vilket visar att vi har en stabil grund att bygga vidare ifrån.

Nodebis har en kommunicerad strategi att växa både organiskt och genom förvärv och som pressmeddelats den 13 april så har Nodebis ingått avtal med Alfanode AB om förvärv av 55% av Sandwall & Björn Holding AB med de helägda dotterbolagen Ny Media Sverige AB och Svensk Företagsreklam AB. Förvärvet är villkorat godkännande på Nodebis årsstämma som hålls den 23 maj.

Ny Media tillhandahåller flertalet nischade tidningar som är marknadsledande inom sina respektive områden. De skickas hem till specifika målgruppen, finns på webben och sociala medier samt är till försäljning hos återförsäljare. Ny Media omsatte 2022 ca 16,4 mkr med ett EBTDA resultat om ca 4,5 mkr

Svensk Företagsreklam gör kvalificerade urval för att nå specifika målgrupper för rekrytering av nya kunder. Med tillgång till data för samtliga företag och vuxna personer i Sverige levererar bolaget genomtänkta målgrupper för effektiv direktmarknadsföring. Svensk Företagsreklam omsatte 2022 ca 15,1 mkr och ett EBTDA resultat om ca 2,6 mkr.

De nya tjänsterna kompletterar Nodebis befintliga inom segmentet Business Information Services, BIS, samt Nodebis kunnande inom området B2B adresserad direktreklam. De nya verksamheterna ger Nodebis lönsam tillväxt och bidrar omedelbart till koncernens egengenererade kassaflöde. Minoriteten ägs till 15% vardera av säljaren och två av grundarna tillika nyckelmedarbetare. Förvärvet ger även tillgång till kompletterande databaser för bolag och privatpersoner samt en synergipotential med Nodebis övriga databasleverantörer.

Genom att förvärva och konsolidera mindre aktörer på marknaden för digitala beslutsstödslösningar räknar vi med att kunna växa snabbare än marknaden i stort. Bolagets förvärvsmodell bygger på att betalning sker fördelat på ca 50% egna aktier, 25% egen kassa och 25% belåning.

Det finns en mängd aktörer på marknaden idag med specifika erbjudanden och applikationer vilka skulle kunna passa väl in i vårt tjänsteutbud och kunna dra fördel av en noterad aktie.

För att stötta strategin kring expansion, såväl organisk som via förvärv, fattade styrelsen den 2 maj beslut om en företrädesemission om 22,9 mkr. Förutom att möjliggöra expansion är emissionen ett tillfälle att öka antalet kvalificerade aktieägare. Nodebis har idag cirka 2 400 aktieägare varav många är okvalificerade, d.v.s. äger aktier till ett värde under 5 000 kr. Nodebis välkomnar att mindre aktieägare ökar sitt innehav och tecknar aktier för mer än sin pro rata andel och att nya aktieägare tillkommer. Styrelsen i Nodebis har därför skrivit ett avtal med huvudägaren Alfanode AB om att Alfanode AB avstår från att utnyttja 50 procent av sina teckningsrätter att kunna fördelas till tecknare utan teckningsrätter.

Provided by: MFN
NGM Nordic SME (Sweden)
Nodebis Applications AB
Nodebis Applications owns and invests in unlisted companies....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More