Follow

Kommuniké från årsstämma i Nodebis Applications AB

23 May 2023 - 16:05

Nodebis Applications AB (publ), org.nr 556858- 5441 (“Bolaget”), har hållit årsstämma den 23 maj 2023 kl 15.00, Kronobergsgatan 49 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.


Fastställande av räkenskaperna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för koncernen och Bolaget för 2022.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning till aktieägarna lämnas med 0,08 kronor per aktie, totalt 3 048 503 kr, samt att avstämningsdag ska vara den 25 maj 2023. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 30 maj 2023.

Styrelse och revisor
Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter samt att Bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant.

Vidare beslutade årsstämman, att genom omval utse Lars Save, Maria Järviken och Margareta Strandbacke till styrelseledamöter samt att genom nyval utse Andreas Enblom och Johan Sandwall till styrelseledamöter samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att omvälja Lars Save till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades att genom omval utse den auktoriserade revisorn Johan Fransson som Bolagets revisor och Mattias Segerros som revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvoden
Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 120 000 kr till vardera ledamot och 300 000 kr till styrelsens ordförande, att utgå som lön med lagstadgade avgifter. Till ledamot som är anställd eller har stadigvarande ersättning i bolaget eller den koncern som bolaget ingår utgår inget styrelsearvode.

Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

Bemyndigande om nyemission
Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Beslut om förvärv av 55 procent av aktierna i Sandwall & Company AB.
Beslutade att godkänna styrelsens beslut om förvärv av 55 procent av aktierna i Sandwall & Company AB.

Provided by: MFN
NGM Nordic SME (Sweden)
Nodebis Applications AB
Nodebis Applications owns and invests in unlisted companies....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More