Follow

Styrelsen för Nischer beslutar om en fullt ut garanterad företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

15 May 2023 - 08:30

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Nischer Properties AB (”Nischer” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från Bolagets årsstämma den 24 maj 2022, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Genom Företrädesemissionen tillförs Nischer cirka 26,5 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen i korthet

  • Företrädesemissionen omfattar högst 35 331 074 nya aktier i Bolaget.
  • Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen uppgår till 0,75 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget, vid full teckning i Företrädesemissionen, tillförs cirka 26,5 MSEK före emissionskostnader.
  • Syftet med företrädesemissionen är att säkerställa Bolagets behov av rörelsekapital under den närmsta tolvmånadersperioden.
  • Nischer har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande Företrädesemissionens hela belopp från befintliga aktieägare, som tillsammans representerar cirka 44,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget före Företrädesemissionen, innebärandes att Företrädesemissionen är fullt ut garanterad.
  • Eftersom Företrädesemissionen omfattar ett totalt belopp om mindre än 2,5 MEUR, är regler om prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 inte tillämpliga på Företrädesemissionen. Således kommer något prospekt inte att upprättas av Bolaget, men Bolaget kommer att publicera ett investeringsmemorandum som avses offentliggöras den 15 maj 2023.

Bakgrund och motiv

Styrelsen i Nischer har konstaterat att Bolagets rörelsekapital kommer att vara förbrukat inom den närmsta sexmånadersperioden om inte Bolaget tillförs nytt kapital, vilket offentliggjorts i pressmeddelande den 28 april 2023. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget, enligt Styrelsens bedömning, att tillföras ett tillräckligt rörelsekapital för att kunna fullgöra sina förpliktelser under den närmsta tolvmånadersperioden. Bakgrunden och motiven till Företrädesemissionen är således att säkerställa Bolagets behov av rörelsekapital så att Bolaget kan fortsätta sin verksamhet.

Villkoren för Företrädesemissionen

Med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 24 maj 2022 har styrelsen beslutat om Företrädesemissionen. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i Nischer i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen för Företrädesemissionen. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma den som på avstämningsdagen den 22 maj 2023 är registrerad som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 35 331 074 aktier. Teckningskursen uppgår till 0,75 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget, vid full teckning i Företrädesemissionen, tillförs cirka 26,5 MSEK före emissionskostnader. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätt ska ske genom samtidig kontant betalning, under perioden från och med den 23 maj 2023 till och med den 7 juni 2023. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat anmälningssedel. Betalning för tilldelade aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas i enlighet med instruktioner på avräkningsnota. Handel med teckningsrätter beräknas ske på NGM Nordic SME under perioden från och med den 23 maj 2023 till och med den 1 juni 2023. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas ske under perioden från och med den 23 maj 2023 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning utan teckningsrätter ska ske: (a) i första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; (b) i andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; (c) i tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

15 maj 2023 Publicering av informationsmemorandum.
17 maj 2023  Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
19 maj 2023 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
22 maj 2023  Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen.
23 maj – 1 juni 2023 Handel med teckningsrätter på NGM Nordic SME.
23 maj – 7 juni 2023 Teckningsperiod.
23 maj – datum för registrering hos Bolagsverket Handel med BTA.
Omkring den 13 juni 2023 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen.

Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Nischers huvudkontor och på Bolagets hemsida, www.nischer.se/investerare.

Tecknings- och garantiåtaganden

I samband med Företrädemissionen har Nischer erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande hela Företrädesemissionens belopp. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Erhållna teckningsförbindelser uppgår till cirka 11,9 MSEK och har erhållits från befintliga aktieägarna Sterner Stenhus Holding AB, JSR Invest AB, JLEB Invest AB och Senic Invest AB, som tillsammans representerar cirka 44,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget före Företrädesemissionen.

Bolaget har även ingått avtal med samma parter om emissionsgarantier uppgående till cirka 14,6 MSEK. Nischer ska för dessa garantiåtaganden erlägga ersättning om 20,0 procent av emissionsgarantierna. Enligt de garantiåtaganden som emissionsgaranterna ingått gentemot Bolaget, har Bolaget haft rätt men inte skyldighet att välja att reglera hela eller del av garantiersättningen genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget till samma villkor som i Företrädesemissionen. Bolaget har valt erlägga garantiersättningen så att den tillfullo regleras i form av aktier, motsvarande maximalt 3 895 117 aktier, vilka emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigande genom kvittningsemission riktad till emissionsgaranterna, till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen. Skälet till avvikelse från aktieägarna företrädesrätt är att Bolaget ska uppfylla sina förpliktelser enligt garantiavtalen om erläggande av garantiersättning i form av nyemitterade aktier.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Nischer att öka med högst 35 331 074 aktier från 35 331 074 aktier till 70 662 148 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 969 829,819698 SEK från 969 829,819698 SEK till 1 939 659,639396 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 50 procent av röster och kapital i Bolaget.

Rådgivare

Eminova Fondkommission är finansiell rådgivare och Born Advokater är legal rådgivare till Nischer i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD, Samuel Beckstrand, [email protected].

Denna information är sådan information som Nischer Properties AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2023 kl 08:30 (CET).

Om Nischer Propertie

Nischer Properties är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på Nordic SME.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den Företrädesemissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer inte att upprättas.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

Ingen av Bolaget eller till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed. Eminova Fondkommission agerar för Bolaget i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Eminova Fondkommission är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME:s regelverk.

INFORMATION TILL DISTRIBUTÖRER

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierats i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierats i förordning (EU) 600 /2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen ”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Eminova Fondkommission endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighetseller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Nischer Properties AB
Nischer Properties invests and manages residential properties for private individuals and companies. Focus is on properties in Stockholm and other urban areas where there is a shortage of housing. In case of interest the company is also open for investment within other segments....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More