Follow

Nya beslutsförslag inför stämma 2021 i Nischer Properties AB

10 May 2021 - 19:19

Större aktieägare i bolaget lämnar beslutsförslag avseende antal styrelseledamöter och styrelseval enligt punkt 10 och 12 och Nischer Properties ABs styrelse lämnar nytt förslag avseende revisor enligt punkt 13 i kallelsen till årsstämma 2021.

Aktieägare representerande cirka 40% lämnar förslag avseende fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 10) och val av styrelse (punkt 12)

Noterades att aktieägarna, som tillsammans representerar cirka 40 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har inkommit med förslag där de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.  Nämnda aktieägare föreslår vidare omval av Tommy Marklund, Robert Vangstad och David Aspehult samt nyval av Erik Berfenhag som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Nämnda aktieägare föreslår vidare omval av Tommy Marklund som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Nedan följer en kortfattad presentation av Erik Berfenhag som föreslås för nyval:

  • Född 1986
  • Utbildning: Ekonomiprogram med inriktning finansiell ekonomi vid Högskolan väst och Handelshögskolan i Göteborg
  • Övriga relevanta uppdrag: Koncernkreditchef på Collector sedan hösten 2017, kreditansvarig factoring på Collector 2015-2017, Financial specialist SEB leasing factoring på SEB 2010-2015, Swedbank 2007-2010
  • Varken Erik Berfenhag eller honom närstående innehar aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.
  • Erik Berfenhag är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.

Styrelsen drar tillbaka förslag om revisor och presenterar ett nytt förslag (punkt 13)

Styrelsen har beslutat att dra tillbaka det i kallelsen intagna förslaget till årsstämman 2021 om att KPMG AB ska väljas som revisor, med Mattias Lötborn som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Styrelsen föreslår istället att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) utses till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. PwC har meddelat att Henrietta Segenmark kommer att vara huvudansvarig revisor för de fall årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Samtliga övriga förslag, inklusive ersättning till styrelsen och revisorn, är oförändrade i förhållande till vad som anges i kallelsen.

Länk till formulär för poströstning.  https://postrost.web.verified.eu/?source=nischer

_______________

Stockholm i maj 2021

Nischer Properties AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Robert Vangstad VD
0725-31 33 00
[email protected]

Nischer Properties är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på NGM SME.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Nischer Properties AB
Nischer Properties is a Swedish company that both invests in and manages residential properties for private individuals and companies. Focus is on properties in Stockholm and other urban areas where there is a shortage of housing. In case of interest the company is also open for investment within other segments. The company is currently based in Stockholm....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More