Follow

Nischer Properties har tillträtt förvärvade fastigheter i Härnösand och genomför riktad nyemission

03 April 2023 - 18:47

Nischer Properties AB (publ) (”Nischer” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 25 november 2022 att man ingått ett avtal med Akela Properties AB (”Säljaren”) om förvärv av Akela Härnösand 1 AB (”Målbolaget”) och indirekt 13 bostadsfastigheter (”Fastigheterna”) i Härnösand, till ett sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om 55 MSEK. Tillträdet genomfördes idag och Bolaget finansierar del av köpeskillingen enligt avtalet genom att genomföra en riktad nyemission till kursen 7 SEK per aktie, till ett sammanlagt värde om drygt 13 MSEK, till Säljaren.

Idag, den 3 april 2023, tillträde Nischer Målbolaget och indirekt Fastigheterna. Fastigheterna är centralt belägna i Härnösand med en total uthyrningsbara ytan om 4 916 kvm, varav 4357 kvm bostäder, 120 kvm lokaler samt 439 kvm uthyrningsbara förråd och garage. Samtliga lägenheter är fullt uthyrda och det uppskattade årliga driftnettot uppgår till ca 3,9 MSEK.

Av köpeskillingen erlades 9 MSEK kontant och cirka 19 MSEK erlades genom utfärdande av tre reverser. En revers, om cirka 13,2 MSEK, kvittades mot 1 894 472 nyemitterade aktier i Nischer till kursen 7 SEK per aktie. Beslutet om emissionen fattades av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2022 i Nischer. Den andra reversen uppgår till drygt 4,4 MSEK, löper utan ränta och förfaller till betalning den dag som infaller ett år efter tillträdesdagen och ska då regleras genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget till en teckningskurs om 7 SEK per aktie. Den tredje reversen uppgår till cirka 1,2 MSEK och löper med en årlig ränta om fem procent och förfaller till betalning den dag som infaller två år efter tillträdesdagen.

Efter registreringen av emissionen om 1 894 472 aktier kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 35 331 074 och aktiekapitalet uppgå till 969 829,819698 SEK.

För mer information, vänligen kontakta Bolagets verkställande direktör Samuel Beckstrand, [email protected]

Om Nischer

Nischer Properties är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på Nordic SME.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Nischer Properties AB
Nischer Properties invests and manages residential properties for private individuals and companies. Focus is on properties in Stockholm and other urban areas where there is a shortage of housing. In case of interest the company is also open for investment within other segments....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More