Follow

Nischer Properties AB (publ): Bokslutskommuniké 2022

28 February 2023 - 08:30

JANUARI-DECEMBER 2022

Nettoomsättning

7,48 MSEK (8,43)

Rörelseresultat före värdeförändring

-19,19 MSEK (-8,71)

Resultat efter skatt

-93,57 MSEK (84,57)

Resultat/aktie

-2,90 SEK (3,72)

Eget kapital/aktie

5,65 SEK (9,38)

OKTOBER-DECEMBER 2022

Nettoomsättning

2,91 MSEK (0)

Rörelseresultat före värdeförändring

-1,67 MSEK (-2,67)

Resultat efter skatt

-79,91 MSEK (-51,06)

Resultat/aktie

-2,38 SEK (-2,05)

Eget kapital/aktie

5,65 SEK (9,38)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

• På den extra bolagsstämman 14 januari beslutades att godkänna den riktade nyemissionen till Sterner Stenhus Holding AB.

• Den 4 februari registrerades nyemissionen vid bolagsverket och Sterner Stenhus Holding AB tillträdde 10 600 000 aktier. Nischer tillfördes cirka 107 MSEK.

• Nischer förvärvar den 11 mars tre fastigheter centralt belägna i Luleå. Fastigheterna utgörs av lokaler i bottenplan och bostäder i övriga plan. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 29,3 MSEK.

• Ny styrelse väljs in under bolagsstämman som hålls den 24 maj.

• Den 2 juni erhåller Nischer en markanvisning om 7 700 BTA i centrala Kiruna.

• Den 23 juni erhåller Nischer en markanvisning om 4 200 BTA i centrala Hudiksvall.

• Vecka 36 färdigställdes det första huset i projekt Gimle i Östersund. Projektet börjar generera hyresintäkter vilket är ett centralt steg i Nischers vision att förvalta egen producerade hyresfastigheter.

• Den 17 augusti utser styrelsen Ludvig Fredriksson till ny CFO.

• Den 23 september tar Samuel Beckstrand över som VD efter David Aspehult som varit tillförordnad VD sedan februari 2022.

• Vecka 44 färdigställs det andra huset i projekt Gimle i Östersund.

• Den 23 november meddelar Nischer marknaden att byggnadsnämnden i Göteborg beslutar att avbryta pågående detaljplanearbete i Säve, vilket berör Nischers pågående projekt i området.

• Den 25 november ingår Nischer avtal om förvärv av 13 förvaltningsfastigheter i Härnösand till ett underliggande fastighetsvärde om 55 MSEK. Köpeskillingen kommer bland annat betalas genom nyemitterade aktier i Nischer.

• Den 14 december ingår Nischer avtal om förvärv av Eriksson Petterson Fastigheter AB avseende 23 bostads- och två kommersiella fastigheter i Värmland och Västra Götaland till ett underliggande fastighetsvärde om 124,2 MSEK. Köpeskillingen kommer bland annat betalas genom nyemitterade aktier i Nischer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRET

• Den 22 februari lämnas information till marknaden om att resultatet i det fjärde kvartalet kommer påverkas till följd av stora nedskrivningar av byggrättsportföljen, primärt projektet i Säve.

• Den 27 februari meddelar Nischer marknaden att, på grund av ändrade marknadsförutsättningar har parterna kommit överens om att affären avseende Eriksson Pettersson Fastigheter AB ska gå åter och således att Nischer inte ska tillträda aktierna. Avbrytandet av affären föranleder inte några kostnader för Nischer och innebär vidare att Nischer inte kommer att emittera de aktier som skulle utgöra vederlag i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta Bolagets verkställande direktör Samuel Beckstrand, [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nischer Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 8.30 den 28 februari 2023.

Om Nischer

Nischer Properties är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på Nordic SME.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Nischer Properties AB
Nischer Properties invests and manages residential properties for private individuals and companies. Focus is on properties in Stockholm and other urban areas where there is a shortage of housing. In case of interest the company is also open for investment within other segments....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More