Follow

Nischer Properties årsredovisning 2022

28 April 2023 - 15:15

Nischer Properties ABs årsredovisning för 2022 finns nu i sin helhet tillgänglig för nedladdning bolagets hemsida, www.nischer.se. I revisionsberättelsen har revisorn lämnat särskild upplysning om väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagande om fortsatt drift.

Utdrag ur revisionsberättelsen

”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa upp­märksamheten på årsredovisningens förvaltningsberättelse med avsnittet Finansiell ställning på sidan 8. Där framgår att bolagets rörelsekapital kommer att vara förbrukat inom den närmaste sexmånadersperioden om inte bolaget tillförs nytt kapital. I syfte att säkerställa att bolaget har ett tillräckligt rörelsekapital för att kunna fullgöra sina förpliktelser under den närmsta tolvmånadersperioden, avser styrelsen att genomföra en nyemission om ca 26,5 Mkr, före emissionskostnader, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens bedömning är att tillräcklig finansiering kan erhållas genom företrädesemission. Finansieringen var vid avgivandet av årsredovisningen ännu inte säkerställd. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

Styrelsens avsikt att genomföra en företrädesemission om cirka 26,5 Mkr i syfte att tillgodose bolagets behov av rörelsekapital offentliggjordes den 28 april kl. 08.30.

Nischer Properties AB håller årsstämma den 26 maj 2023, för vilken kallelse utfärdats och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta Bolagets verkställande direktör Samuel Beckstrand, [email protected]

Om Nischer

Nischer Properties är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på Nordic SME.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Nischer Properties AB
Nischer Properties invests and manages residential properties for private individuals and companies. Focus is on properties in Stockholm and other urban areas where there is a shortage of housing. In case of interest the company is also open for investment within other segments....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More