Follow

NISCHER AVSER GENOMFÖRA EN FÖRETRÄDESEMISSION OM CA 26,5 MKR I SYFTE ATT TILLGODOSE BOLAGETS BEHOV AV RÖRELSEKAPITAL

28 April 2023 - 08:30

Styrelsen för Nischer Properties AB (publ) (”Nischer” eller ”Bolaget”) har konstaterat att Bolagets rörelsekapital kommer att vara förbrukat inom den närmaste sexmånadersperioden om inte Bolaget tillförs nytt kapital. I syfte att säkerställa att Bolaget har ett tillräckligt rörelsekapital för att kunna fullgöra sina förpliktelser under den närmsta tolvmånadersperioden, avser Bolaget att genomföra en nyemission om ca 26,5 Mkr, före emissionskostnader, med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Bolagets förhoppning och ambition är att Företrädesemissionen kommer att vara fullt ut garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden. Villkoren för Företrädesemissionen kommer att offentliggöras efter att styrelsen har fattat beslut att genomföra Företrädesemissionen, vilket förväntas ske i mitten av maj 2023.

För ytterligare information vänligen kontanta VD, Samuel Beckstrand, [email protected]:

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 kl. 8.30 (CET). Denna information är sådan som Nischer Properties AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning.

Nischer Properties är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på Nordic SME.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Nischer Properties AB
Nischer Properties invests and manages residential properties for private individuals and companies. Focus is on properties in Stockholm and other urban areas where there is a shortage of housing. In case of interest the company is also open for investment within other segments....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More