Follow

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I NISCHER PROPERTIES AB (PUBL) DEN 26 MAJ 2023

26 May 2023 - 14:15

Årsstämma med aktieägarna i Nischer Properties AB (publ) (”Bolaget”) har hållits den 26 maj 2023. Vid årsstämman fattades med erforderlig majoritet bland annat de beslut som framgår nedan.

Disposition avseende Bolagets resultat m.m.

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beslutade om att ingen utdelning lämnas för räkenskapsår 2022, och att till förfogande stående disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse och revisor m.m.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter, intill nästa årsstämma, ska oförändrat vara fem (5) stycken. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Erik Borgblad, Tomas Georgiadis, Erik Berfenhag och Samuel Beckstrand, samt nyvaldes Leonard Qvarsebo. David Aspehult har avböjt omval. Erik Borgblad omvaldes vidare till styrelsens ordförande. Till Bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Henrietta Segenmark som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöterna ska uppgå till totalt 720 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 240 000 kronor, och envar av övriga ledamöter ska erhålla 120 000 kronor.

Beslut om bemyndigande till styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

För mer detaljerad information och fullständiga förslag avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman, vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.nischer.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD, Samuel Beckstrand, [email protected].

Om Nischer Properties

Nischer Properties är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på Nordic SME.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Nischer Properties AB
Nischer Properties invests and manages residential properties for private individuals and companies. Focus is on properties in Stockholm and other urban areas where there is a shortage of housing. In case of interest the company is also open for investment within other segments....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More