Follow

Kallelse till årsstämma i Nischer Properties AB (publ)

25 April 2023 - 12:00

Aktieägarna i Nischer Properties AB, org.nr 556513-5869, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 26 maj 2023 kl. 13.00. Årsstämman kommer hållas hos Born Advokater, Strandvägen 7A, i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12.45.

Rätt att delta och anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta vid stämman måste:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 17 maj 2023. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste därför genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 22 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
 1. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast den 22 maj 2023. Anmälan om deltagande i stämman görs per post till Nischer Properties AB, Upplandsgatan 14, 111 23 Stockholm eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per brev eller e-post på adress enligt ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast den 25 maj 2022. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, https://www.nischer.se/.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisor
 14. Beslut om emissionsbemyndigande
 15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelseordföranden Erik Borgblad väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2022 och att till förfogande stående disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Punkt 10–13: Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden och val av styrelse och revisorer

Större aktieägare, Sterner Stenhus Holding AB, representerande cirka 27,54 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår följande under punkterna 10, 11 och 13 på dagordningen:

 • att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till fem utan suppleanter (punkt 10);
 • att antalet revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till en (punkt 10);
 • att det sammanlagda styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fastställs till 720 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 240 000 kronor och envar av övriga ledamöter ska erhålla 120 000 kronor vardera (punkt 11);
 • att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 11);
 • att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att förslaget antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Henrietta Segenmark kommer vara huvudansvarig revisor (punkt 13).

Beträffande förslag till beslut under punkten 12, avser Sterners Stenhus Holding AB återkomma med förslag om val av styrelse, vilket kommer att offentliggöras i god tid före årsstämman.

Punkt 14: Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrig information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Upplandsgatan 14 i Stockholm och på Bolagets webbplats, https://www.nischer.se/, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till årsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppigfterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Stockholm i april 2023

Nischer Properties AB

Styrelsen

För ytterligare information:

Ludvig Fredriksson, CFO

Tel: +46 721 41 51 28

E-post: [email protected]

Om Nischer

Nischer Properties är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på Nordic SME.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Nischer Properties AB
Nischer Properties invests and manages residential properties for private individuals and companies. Focus is on properties in Stockholm and other urban areas where there is a shortage of housing. In case of interest the company is also open for investment within other segments....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More