Follow

Större aktieägare, VD och styrelseledamot säljer teckningsrätter till strategisk investerare

20 June 2022 - 12:00

Styrelsen i Ngenic AB (publ) (“Ngenic” eller “Bolaget”) beslutade den 31 maj 2022 att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 25 MSEK (“Företrädesemissionen”). I samband med Företrädesemissionen har Anders Nygren, Björn Berg, Fredrik Fernlund och Olof Lindbom, på förfrågan från en strategisk investerare och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Redeye, sålt 823 989 teckningsrätter, vilket ger rätt att teckna aktier motsvarande cirka 4,4 MSEK eller 17,6 procent av Företrädesemissionen.

Anders Nygren, COO, Björn Berg, VD, Fredrik Fernlund, CSO och styrelseledamot, och Olof Lindbom, medgrundare, har på förfrågan från en strategisk investerare och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Redeye överlåtit 823 989 teckningsrätter som de tilldelats inom ramen för Företrädesemissionen. Investeraren har genom anmälningssedel åtagit sig teckna aktier i Företrädesemissionen till ett värde om totalt cirka 4,4 MSEK, motsvarande cirka 17,6 procent av Företrädesemissionen. Överlåtelserna av teckningsrätterna har baserats på ett pris av det volymviktade medelvärdet av handeln av aktier i Ngenic-aktien under perioden 9-17 juni 2022 och fastställts till 0,5 SEK per teckningsrätt. Likviden som erhållits kommer att återinvesteras i den pågående nyemissionen.

Syftet med försäljningen är att ytterligare förstärka Bolagets aktieägarbas med långsiktiga investerare.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det memorandum som upprättats av styrelsen med anledning av Företrädesemissionen.

Rådgivare
Redeye AB agerar finansiell rådgivare, Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Ngenic AB
Ngenic is an independent energy technology company. It works with digitization and streamlining of energy systems, with energy companies, property owners, tenant-owner associations and homeowners as customers....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More