Follow

NextCell Pharma AB: Godkända för notering på AktieTorget och uppdatering om bolagets emission av units

18 May 2017 - 15:08

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag, den 18 maj 2017, att bolaget har godkänts för notering på AktieTorget förutsatt att lägsta gränsen i bolagets emission av units uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Bolaget meddelar även att teckningstiden för bolagets emission av units kommer att inledas den 24 maj 2017 och pågå till och med den 12 juni 2017. 

NextCell – Utveckling av läkemedelskandidater med stamceller

Stamceller förväntas förändra hur vi i framtiden behandlar många idag livshotande sjukdomar. NextCell utvecklar avancerade cellterapier med egna och donerade stamceller som kan förändra framtida sjukvård. ProTrans™ är bolagets första läkemedelskandidat för behandling av ett antal autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Som första applikationer har bolaget valt diabetes och avstötningskomplikationer vid njurtransplantation och NextCell planerar att genomföra en klinisk fas I/II-studie med ProTrans™. I bolagets bifirma Cellaviva erbjuds familjesparande av stamceller från födseln. Cellaviva är det enda företag som har tillstånd av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att bedriva verksamhet i Sverige.

Godkända för notering samt erbjudandet i sammandrag

NextCell har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att bolaget uppnår lägsta gränsen om 15 MSEK i emissionen av units samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Första handelsdag planeras att bli den 13 juli 2017.

NextCell planerar att genomföra en emission av units. Teckningstiden pågår från och med den 24 maj 2017 till och med den 12 juni 2017. Den initiala emissionsvolymen uppgår till 25 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kan NextCell därefter tillföras ytterligare högst 20 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen är 25 SEK per unit. En unit består av fem (5) aktier och fyra (4) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1. Priset per aktie är således 5 SEK. NextCell har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 8,9 MSEK av den initiala emissionslikviden. Bland de som ingått teckningsförbindelser finns NextCells huvudägare Diamyd Medical AB, styrelseordförande Anders Essen-Möller och VD Mathias Svahn samt styrelseledamöterna Hans-Peter Ekre, Niclas Löwgren och Edvard Smith.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 23 augusti 2018 till och med den 13 september 2018. Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1)

nyemitterad aktie till en kurs om 5 SEK.

Likvid från initial emission samt vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 avser finansiera en klinisk
fas I/II-studie med bolagets läkemedelskandidat ProTrans™ samt finansiera prekliniska aktiviteter med bolagets njurprojekt.

Prospekt, anmälningssedel och teaser

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) kommer att finnas tillgängligt på bolagets (www.nextcellpharma.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor före teckningstidens inledning. Teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga för nedladdning via ovan nämnda hemsidor i samband med att den planerade teckningstiden inleds. 

Investerarträffar

I samband med emissionen av units kommer NextCell att delta vid informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission per telefon
040-615 14 10 eller e-post [email protected].

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
19 maj kl. 11.30 – 13.00 Investerarlunch med Sedermera Fondkommission Scandic Klara, Stockholm Anmälan sker till [email protected] 
30 maj kl. 14.30 – 21.00 Aktiespararnas aktiekväll Hotel Birger Jarl, Stockholm För mer information [email protected] 
31 maj kl. 11.30 – 13.00 Investerarlunch med Sedermera Fondkommission Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Anmälan sker till [email protected] 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är NextCells finansiella rådgivare i samband med den planerade emissionen av units och den planerade noteringen på AktieTorget.

För mer information om kommande emission av units och planerad notering, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Tel: 040-615 14 10

E-post: [email protected]

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Tel: 0702-615 504

E-post: [email protected]

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur vi i framtiden behandlar många idag livshotande sjukdomar. NextCell Pharma AB (556965-8361) utvecklar ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av selekterade stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad och navelsträngsblod med NextCell Pharma AB:s egenutvecklade metod. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges första stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
NextCell Pharma AB
NextCell Pharma is a healthcare services provider. The company is engaged in the research of stem cell and is developing the candidate drug ProTrans for the treatment of diabetes and immunosuppression in kidney transplants....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More