Follow

RÄTTELSE: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MOMENTUM SOFTWARE GROUP AB (PUBL)

23 June 2022 - 17:40

Momentum Software Group AB (publ) offentliggjorde den 22 juni 2022 pressmeddelande med kallelse till extra bolagsstämma den 7 juli 2022. Följande är en rättelse av tidigare pressmeddelande. Rättelsen avser sista dagen för aktieägare att tillhandahålla anmälan och formulär för poströstning med stöd av 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Korrigerad kallelse återges i sin helhet nedan.

Aktieägarna i Momentum Software Group AB (publ), org.nr. 559036-9475 (“Momentum”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 juli 2022. Styrelsen har beslutat att stämman kommer genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 7 juli 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta i bolagsstämman
Den som önskar delta i bolagsstämman ska:

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 29 juni 2022,
  • dels anmäla sig hos Momentum för deltagande i bolagsstämman enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” senast onsdagen den 6 juli 2022.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 29 juni 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen 1 juli 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 20 och 22§§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Momentums webbplats https://group.momentum.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Momentum Software AB (publ), "Bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [email protected] Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 6 juli 2022. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 6 juli 2022.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Fullmakt
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Momentums webbplats https://group.momentum.se, och skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress.

Antal aktier och röster
I Momentum finns totalt 16 639 345 aktier och röster. Momentum innehar för närvarande inga egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av justeringsperson
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av styrelseledamöter
  8. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (ärende 2)
Styrelsen föreslår advokat Johan Thiman, partner på White & Case, som ordförande vid den extra bolagsstämman, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen utser.

Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 3)
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och kontrollerats av justeringspersonen.

Val av justeringsperson (ärende 5)
Styrelsen föreslår Daniel Klein, ombud för Mary BidCo AB[1], eller vid förhinder för honom, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Val av styrelseledamöter (ärende 7)
Den 20 juni 2022 offentliggjordes att Aareon AG, genom Mary BidCo AB, ingått bindande avtal om förvärv av cirka 93 procent av aktierna i Momentum Software Group AB. Förvärven förväntas genomföras omkring den 27 juni 2022. Styrelsen i Momentum har kallat till denna extra bolagsstämma för att en ny styrelse, föreslagen av Mary BidCo AB, ska kunna utses så snart som möjligt efter förvärvens genomförande. Mary BidCo AB avser att meddela sitt förslag till ny styrelse i god tid innan den extra bolagsstämman den 7 juni 2022. Information om de föreslagna ledamöterna kommer följaktligen att offentliggöras innan den extra bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

________________________

Stockholm i juni 2022
Momentum Software Group AB (publ)
Styrelsen

[1] Mary BidCo AB är ett nybildat bolag (Goldcup 30893 AB under namnändring till Mary BidCo AB), med organisationsnummer 559381-5490, med säte i Stockholm och som helägs av Aareon AG.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Momentum Software Group AB
Momentum Software is a Swedish software company focusing on the development of web-based applications for the real estate industry....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More